Rīgas Tehniskajā universitātē

Revīzijā Rīgas Tehniskajā universitātē konstatēts:

RTU Satversmes 7.3.punktā iekļautie noteikumi, ka ārējo revīziju darbība RTU pieļaujama tikai ar RTU Senāta akceptu, ir pretrunā ar šīs pašas Satversmes 1.3.punktu, likumu “Par Valsts kontroli” un Latvijas Republikas Izglītības likumu;
– RTU pārskatos un bilancē par 1995.gadu nav uzskatāmi atspoguļoti visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi un īpašuma stāvoklis: universitātes struktūrvienības grāmatvedības uzskaiti kārto atsevišķi, un to darbība nav ietverta universitātes pārskatos un bilancē, kā to nosaka Valsts kases departamenta “Nolikums par LR budžeta iestāžu pārskatiem un bilancēm”;
– RTU Biznesa institūta kā universitātes struktūrvienības grāmatvedības uzskaite un pārskati neatbilst tā juridiskajam statusam;
– RTU saimnieciskā aprēķina remonta-celtniecības uzņēmums dibināts uz RTU rektora 1991.gada 27.februāra pavēles Nr.510-5 pamata, reorganizējot RTU Remontu-celtniecības iecirkni. Saskaņā ar likuma “Par valsts uzņēmumu” 4.pantu par valsts uzņēmuma dibināšanu nepieciešams valdības lēmums, tāpēc šāda RTU uzņēmuma līdzšinējā darbība ir nelikumīga;
– RTU bilancē nav uzrādīti nesaņemtie komunālie maksājumi par iznomātajām telpām Ls 24 041,09 un telpu nomas maksa Ls 57 999,73. Kopā bilancē nav uzrādīti nomnieku parādi Ls 82 041,77;
– saņemtie līdzekļi par pārdotajiem pamatlīdzekļiem kopā Ls 5 445,76 nav ieskaitīti valsts budžetā;
– par nepadarītiem remontdarbiem objektā Meža ielā 1, Rīgā, RTU Saimnieciskā aprēķina remonta-celtniecības uzņēmumam samaksāti Ls 2 448,20;
– pēc nepilnīgi noformētiem dokumentiem par remonta darbiem (nav dokumentāri apstiprināts veikto darbu apjoms) RTU darbiniekam V.Ozoliņam izmaksāti Ls 6 004,65. Viņam nelikumīgi samaksāts arī par degvielas iegādi personīgā autotransporta vajadzībām Ls 381,11.

Sakarā ar šo revīziju noteikti uzrēķini un par konstatētajiem pārkāpumiem paziņots Ministru kabinetam.