Saulkrastu pilsētas domē

Revīzija Saulkrastu pilsētas domē atšķīrās no revīzijas valsts budžeta iestādēs, jo jebkurš līdzekļu izlietojums bija jāizvērtē atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un arī domes pieņemtajiem lēmumiem.

Revīzijas gaitā ne vienmēr savlaicīgi revidentiem tika uzrādīti dokumenti, kas apliecina atsevišķu darījumu likumību. Izskatot Saulkrastu pilsētas privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma pareizību, revīzijā konstatēts, ka Ls 183 438 no īpašuma privatizācijas fonda izlietoti likumā “Par valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas fondiem” neminētu pasākumu finansēšanai. Tikai departamenta kolēģijā domes priekšsēdētājs iesniedza Saulkrastu pilsētas padomes sēdes protokolu, kurā rakstīts, ka sesijā ir apstiprināts Saulkrastu padomes valdes lēmums par īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojumu atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas fondiem” 3.panta 2.daļas prasībām. Saulkrastu pilsētas padomes valdes lēmums paredzēja šos līdzekļus izmantot siltumtrases remontam Zvejniekciemā – Ls 98 836, laukuma asfaltēšanai – Ls 10 000, katlu mājas remontam – Ls 3 202 un dzīvojamās mājas Zvejniekciemā celtniecības pabeigšanai – Ls 71 400.

Revīzijā konstatēti vēl šādi nelikumīgi darījumi:

Saulkrastu pilsētas domes priekšsēdētājam J.Sereginam un viņa vietniekam I.Builim 1995.gadā nelikumīgi izmaksātas algu piemaksas Ls 2 275 apmērā;
– SIA “Pāle Konveks” par 1994.gadā piegādātajām smiltīm un šķembām būvdarbu veikšanai bija pārmaksāts desmitkārtīgi, lieki samaksājot Ls 220,50;
– pretēji Ministru kabineta 1993.gada 18.novembra noteikumiem Nr.19 “Par kārtību, kādā ģimenes atzīstamas par trūcīgām” un ieteikumiem Nr.1 “Par dzīvokļu pabalstu piešķiršanu trūcīgām ģimenēm” dome 1994.gadā no valsts mērķa dotācijām mazturīgajiem nepareizi bija izlietojusi Ls 14 917,50, daļēji sedzot apkures izdevumus visām ģimenēm pilsētā, kurām siltumu piegādāja SIA “Zvejnieks”, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā ģimene ir maznodrošināto skaitā.

Departamenta kolēģija pieņēma lēmumu par uzrēķinu un pieprasīja Saulkrastu pilsētas domei veikt nepieciešamos pasākumus visu revīzijā konstatēto trūkumu novēršanai.