Valsts robežu veterinārās kontroles pārvaldē

Valsts robežu veterinārās kontroles pārvaldē pieļauti nopietni pārkāpumi speciālā budžeta līdzekļu izlietošanā un uzskaitē. Netiek ievērota prasība par maksas pakalpojumu ieņēmumu iemaksu speciālā budžeta līdzekļu kontā, tie uzreiz tieši izlietoti iestādes vajadzībām. 1995.gadā speclīdzekļu kontā netika iemaksāti Ls 61 982,43. Nav apstiprināts kases atlikumu limits, un kasē bieži tiek uzglabātas lielas naudas summas. Vidējais skaidras naudas atlikums kasē 1995.gadā uz dienas beigām bija Ls 4839, bet 1995.gada 1.februārī tas sasniedza 19 744 latus. No speciālā budżeta nelikumīgi izsniegti aizdevumi iestādes darbiniekiem. Pieļauts nelikumīgs speciālā budžeta izmaksu pārtēriņš darba algām un sociālajam nodoklim Ls 7865, kas radies uz pārvaldei nepienākošos līdzekļu rēķina, pārsniedzot gada tāmē noteiktos apjomus. Nav ievērots noteikums, ka līdzekļi par pamatlīdzekļu pārdošanu ieskaitāmi valsts budžetā. Par izsolēs pārdotajām trim automašīnām valsts budžetā nav ieskaitīti Ls 595.

Pārvaldei noteikts uzrēķins un pieprasīts novērst revīzijā konstatētos trūkumus.