Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » A/s “Bērnu pasaule” veikta revīzija par tās dibināšanas un privatizācijas likumību un valsts kapitāla daļas apsaimniekošanas lietderību un izmantošanas efektivitāti

A/s “Bērnu pasaule” veikta revīzija par tās dibināšanas un privatizācijas likumību un valsts kapitāla daļas apsaimniekošanas lietderību un izmantošanas efektivitāti

A/s ”Bērnu pasaule” veikta revīzija par tās dibināšanas un privatizācijas likumību un valsts kapitāla daļas apsaimniekošanas lietderību un izmantošanas efektivitāti.

Pārbaudē konstatēts:

a/s ”Bērnu pasaule” ir Latvijas valsts universālveikala ”Bērnu pasaule” tiesību un saistību pārņēmēja;
– a/s privatizācijas projekts izstrādāts un apstiprināts ar nepilnībām un trūkumiem, neievērojot likumu ”Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību”, ”Par akciju sabiedrībām” un ”Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” prasības:

  • nav atbilstoši likumam noteikta sabiedrības realizējamā valsts kapitāla daļas vērtība;
  • projektā nav noteikts parakstīto akciju samaksas termiņš;
  • nav izstrādāti noteikumi par neparakstīto akciju izlietojumu;
  • nav noteikts, kādu veidu un kategoriju akcijas būs jaundibinātajā statūtsabiedrībā;
  • nav noteikti privatizācijas projekta un tā posmu realizācijas termiņi;
  • nav izstrādāta un apstiprināta valsts kapitāla daļu izpirkšanas kārtība un termiņi;

arī privatizācijas projekta realizācijā pieļauti vairāki pārkāpumi:

  • iemaksas par parakstītām akcijām veikušas personas, kuras nekad nav bijušas darba attiecībās ar uzņēmumu ( A.Vasiījeva, Ż.Orlova);
  • 1994.gada beigās un 1995.gada sākumā akcionārs SIA “Gerkens & Co” paredzētos maksājumus nav veicis latos, bet par iegādātajām 2 925 akcijām 50% maksājis sertifikātos. Privatizācijas projektu izskatīšanas un apstiprināšanas komisija pieļauto pārkāpumu apstiprinājusi ar savu lēmumu 06.06.1995. pēc faktisko iemaksu veikšanas;

privatizācijas komisija 1994.gada 28.septembrī pārskatīja mantas kopējās vērtības korekcijas koeficientus, un galīgā universālveikala “Bērnu pasaule” vērtība no Ls 1 690 200 samazināta līdz Ls 1 173 500, pielietojot vidējo korekcijas koeficientu 0,6230 (izmantojot viszemākos korekcijas koeficientus);
– statūtu 4.2.punktā norādīts, ka akciju sabiedrības dibināšanas pamatkapitāls saskaņā ar privatizācijas projektu ir Ls 325 000, kurš sadalīts 6 500 parastajās akcijās ar nominālvērtību Ls 50, kapitāla daļas sadalās šādi:

pensiju fondam5%
uzņēmuma darbiniekiem50%
firmai “Gerkens & Co”45%.


neievērojot Privatizācijas komisijas sēdes vērtējumu, kā arī, nenosakot pārējās valsts kapitāla daļas izpirkšanas kārtību un termiņus, faktiski valsts īpašums Ls 848 500 vērtībā (jeb 72%) tiek nodots a/s “Bērnu pasaule” lietošanā bez maksas;
– Privatizācijas aģentūra nav nodrošinājusi kontroli pār v/u “Bērnu pasaule” privatizācijas gaitu atbilstoši likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 3.daļas 1.nodaļas 8.panta – Privatizācijas aģentūras funkcijas, tiesības un pienākumi – 11. un 12.panta prasībām (LPA statūtu 4.13. un 4.14.punkts), kas nosaka, ka: 

  • tā kontrolē līgumu izpildi (arī pirms Privatizācijas aģentūras izveidošanas noslēgto), veic likumos un līgumos noteiktās darbības līgumu izpildes nodrošināšanai un var lauzt līgumus, ja privatizācijas subjekts nepilda līguma noteikumus;
  • nodrošina valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūto līdzekļu saņemšanu un attiecīgu norēķinu veikšanu ar valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem.

Departamenta kolēģijas sēdē pieņemts lēmums uzdot:

– valsts akciju sabiedrībai ”Privatizācijas aģentūra” novērst v/u ”Bērnu pasaule” agrāk apstiprinātajā privatizācijas projektā pieļautās kļūdas un realizēt izmaiņas atbilstoši likuma prasībām;
– valsts akciju sabiedrībai ”Privatizācijas aģentūra” un Ekonomikas ministrijai apstiprināt maksājumu grafiku un nodrošināt Ls 848 500 ieskaitīšanu Privatizācijas fondā

Pārbaudes materiāli nosūtīti LR Saeimas Prezidijam, Ministru prezidentam, Ekonomikas ministrijai, Labklājības ministrijai un VAS ‘ ‘Privatizācijas aģentūra”.

Sektora darbinieki kontrolēja kolēģijas lēmuma realizācijas gaitu, jo bija saskaņots grafiks par Ls 848 500 iemaksu Privatizācijas fondā.
1996.gadā iemaksāti – Ls 204 457,94.

Privatizācijas aģentūra informējusi Valsts kontroli, ka atļāvusi SIA ”Gerkens & Co” kārtot maksājumus sertifikātos.