Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Bezpeļņas organizācijā valsts uzņēmumā “Šampētera nams” izvērtēta saimnieciskās darbības likumība, pareizība, lietderība un rīcība ar valsts mantu

Bezpeļņas organizācijā valsts uzņēmumā “Šampētera nams” izvērtēta saimnieciskās darbības likumība, pareizība, lietderība un rīcība ar valsts mantu

Bezpeļņas organizācijā valsts uzņēmumā (BOVU) ”Šampētera nams” izvērtēta saimnieciskās darbības likumība, pareizība, lietderība un rīcība ar valsts mantu.

Revīzijā konstatēts:

uzņēmuma pamatkapitāls ir Ls 65 300, kas sastāv no uzņēmuma pārziņā un apsaimniekošanā nodotās mantas, nekustamā un cita īpašuma, kas atrodas Ventspils ielā 53, Rīgā;
– no BOVU ”Šampētera nams” pārziņā un apsaimniekošanā nodotā nekustamā īpašuma reāli ir apsaimniekoti 33%;
– pieņemot ēkas nav veikta ēku inventarizācija un novērtēšana;
– uz 1996.gada 4.septembri uzņēmumā darbojas 35 nomas līgumi. Nomas līgumi noslēgti neievērojot juridiski tiesiskās normas, nav nodrošināta likumā paredzētā uzskaites un reģistrācijas kārtība;
– BOVU ”Šampētera nams” gada pārskati nesniedz patiesu informāciju par uzņēmuma saimnieciskajiem darījumiem un īpašuma stāvokli;
– pārkāptas likuma ”Par grāmatvedību” un likuma ”Par uzņēmuma gada pārskatiem” prasības:

  • 1995.gada izmaksās iekļauti kapitālo remontu izdevumi par Ls 22 404,9;
  • pielietotas paaugstinātas pamatlīdzekļu nolietojuma normas, kā rezultātā samazināta pamatlīdzekļu vērtība par Ls 19 126,87;
  • budžetā nav ieskaitīti Ls 11 774,42, t.i., 50% no saņemtās nomas maksas par laika posmu no 01.01.1995. līdz 01.07.1996.;
  • 1995.gadā nav veikta pamatlīdzekļu inventarizācija;

– Labklājības ministrija 1995.gadā pēc savstarpēji noslēgtā līguma pārskaitījusi BOVU ”Šampētera nams” Ls 80 348, t.sk.:

no pamatbudžetaLs 54 958;
no ārpusbudžeta līdzekļiemLs 19 000;
papildus no ārpusbudžeta līdzekļiemLs 6 390.


– neatbilstoši tāmei BOVU ”Šampētera nams” izlietojis Ls 8 550,72;
– BOVU ”Šampētera nams” vadība (direktors J.Lācis), neievērojot likuma ”Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 3. un 5.pantu, savā pārziņā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanu veic nepietiekami. Rīcība ar valsts mantu un budžeta līdzekļiem ir nelikumīga, nelietderīga un nesaimnieciska

Pēc kolēģijas ieteikuma veikta papildpārbaude Labklājības ministrijā un konstatēts, ka ministrija 28.03.1996. pārņemot savā valdījumā namu Rīgā, Citadeles ielā 7 (liters 69) to nav iekļāvusi savā bilancē, bet nodevusi apsaimniekošanā Valsts sociālās apdrošināšanas fondam, kura bilancē arī šis nams nav uzrādīts.


Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģija izskatīja pārbaudes materiālus un nolēma:

– BOVU ”Šampētera nams” noteikt uzrēķinu Ls 11 774,42 apmērā par budžetā neieskaitīto nomas maksu;
– uzdot BOVU ”Šampētera nams” vadībai veikt pamatlīdzekļu inventarizāciju un atjaunot uzskaitē pamatlīdzekļu (ēku) vērtību par Ls 41 531,79.

Ieteica Labklājības ministrijai:

– izskatīt jautājumu par BOVU ”Šampētera nams” direktora J.Lāča atbilstību ieņemamajam amatam;
– risināt jautājumu par BOVU ”Šampētera nams” 67% neapsaimniekotā nekustamā īpašuma nodošanu citām valsts institūcijām.

Kolēģijas lēmums izsūtīts LR Ministru kabinetam, Labklājības ministrijai, Finansu ministrijai un VAS ”Privatizācijas aģentūra”.