LR Ekonomikas ministrijas Valsts īpašuma privatizācijas fondā

Paralēli revīziju darbam, ko LR Ekonomikas ministrijas Valsts īpašuma privatizācijas fondā (VĪPF) veica banku un kredītiestāžu sektora darbinieki, arī V.Vilciņa vadītā sektora revidenti veikuši VĪPF ieņēmumu un to izlietojuma pārbaudi.

Revīzijā konstatēts:

LR Ekonomikas ministrija kā Fonda rīkotāja tā darbībā nav nodrošinājusi LR likumu un citu normatīvo dokumentu ievērošanu un izpildi;
– kredīti privātuzņēmējiem piešķirti bez to finansiālā stāvokļa analīzes;
– nav notikusi izsniegto kredīta līdzekļu izlietojuma uzraudzība un kontrole.

Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas sēdē izskatīja Valsts īpašuma privatizācijas fonda pārbaudes materiālus, ko veidoja 3 revīziju atzinumi:

VĪPF kredīta izlietošanas un atmaksas iespējas SIA ”Apvienība LK”;
– Starptautiskā valūtas fonda STF-1 aizdevuma izlietošanas un atmaksas iespējas SIA ”Dane un Ko”;
– LR Ekonomikas ministrijas VĪPF ieņēmumu un to izlietojuma pārbaude par laika periodu no 01.05.1994. līdz 01.01.1996.

Kolēģija nolēma uzdot LR Ekonomikas ministrijai izstrādāt un sakārtot nepieciešamos normatīvos dokumentus, kas reglamentē VĪPF līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kontroles kārtību, veikt visu izsniegto kredīta līdzekļu inventarizāciju un nodrošināt valstij nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, kurus radījuši izsniegtie kredīti.