LR Satiksmes ministrijas intitūcijas Civilās aviācijas administrācijā

LR Satiksmes ministrijas institūcijas Civilās aviācijas administrācijā (CAA) veikta 1994./1995.gada finansiāli saimnieciskās darbības revīzija.

Pārbaudē konstatēts:

CAA nodibināta kā institūcija, kas darbojas pēc bezpeļņas organizācijas principa. CAA dibināšanai izlietoti budžeta līdzekļi un atskaitījumi no v/u ”Latvijas Gaisa Satiksme” saimnieciskās darbības. Tālākā CAA darbība tiek finansēta no maksas par saimniecisko darbību un tas ir pretrunā ar likumu “Par bezpeļņas organizāciju”;
– CAA nolikuma izstrādē nav ņemtas vērā visas likuma ”Par bezpeļņas organizācijām” prasības. Nolikuma nepilnības ir pamats tam, ka veikta nelikumīga rīcība, izsniedzot administrācijas darbiniekiem īstermiņa aizdevumus par Ls 9 050, apmaksājot pasākumus darbinieku veselības uzlabošanai un sponsorējot sporta organizācijas;
– Satiksmes ministrija nav noteikusi ienākuma nodokļa maksāšanas kārtību par to daļu, kuru CAA saņem kā finansējumu savai darbībai.

Revīzijas materiāli izskatīti Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas sēdē, nolemts uzdot Satiksmes ministrijai izstrādāt jaunu nolikumu par CAA, atbilstošu spēkā esošajiem LR likumiem, bet Labklājības ministrijas Sociālās palīdzības departamentam veikt CAA pārbaudi par sociālā nodokļa aprēķināšanas un nomaksāšanas kārtību.