Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Par Cukura ražošanas veicināšanas fonda (CRVF) izveidošanu, tā darbību un līdzekļu izlietojumu

Par Cukura ražošanas veicināšanas fonda (CRVF) izveidošanu, tā darbību un līdzekļu izlietojumu

Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departaments vairākas revīzijas veica organizācijās un uzņēmumos, kas nodrošina un atbild par cukura ražošanu Latvijas Republikā.

Viena revīzija veikta par Cukura ražošanas veicināšanas fonda (CRVF) izveidošanu, tā darbību un līdzekļu izlietojumu.

Pārbaudē konstatēts:

1. CRVF apstiprinātās tāmes 1994.gadam un 1995.gadam netiek izpildītas ne ieņēmumu, ne izdevumu daļā:
1.1. Fonds nav saņēmis visus likumā ”Par cukuru” un likumā ”Par valsts budžetu” paredzētos līdzekļus;
1.2. 1994.gada un 1995.gada tāmēs līdzekļu izlietojums paredzēts cukurrūpniecības modernizēšanai un attīstībai, bet reāli notiek nozares uzturēšana, neļaujot tai bankrotēt;
1.3. 1995.gada beigās daļa no CRVF pienākošās naudas pārskaitīta tieši cukurfabrikām.

2. Zemnieku atmaksātā nauda par parādu CRVF tiek iemaksāta nevis Fonda kontā, bet SIA ”Latvijas cukurs” kontā. Pašreizējā grāmatvedības uzskaite nesniedz pilnīgu priekšstatu par Fonda līdzekļu kustību.

3. CRVF nolikuma 5.9 punkts nosaka, ka CRVF padomei par savu darbu jāsniedz pārskats Zemkopības ministrijai. Faktiski CRVF iesniedz tikai tāmes izpildi.

4. Līdz šim nav juridiski pamatota Zemkopības ministrijas funkciju (Fonda tehniskā apkalpošana) nodošana SIA ”Latvijas cukurs”.

Veikta revīzija arī par Latvijas cukura līguma 1994 -1996.g. izpildi.

Pārbaudē konstatēts:

1995.gadā zemkopības ministrs, pretēji līguma nosacījumiem, atļāva Latvijas peļņas daļu pārskaitīt tieši cukurfabrikām;
– cukurfabriku līgumos paredzēto samaksu par pirmstermiņa kuģa izkraušanu (kopējā summa USD 135 000), Anglijas firma ”MAN” pārskaitīja CRVF nevis cukurfabrikām;
– līguma izstrādē un apspriešanā nav piedalījušies Latvijas cukurrūpniecības speciālisti, tas apgrūtina līguma izpildes kontroli;
– cukura līgumu nosacījumi ir izdevīgi Anglijas firmai ”MAN”, jo līgumu izpildes gaitā ”MAN” saņēmis lielākus ienākumus (USD 6,6 milj.) nekā Latvijas cukurrūpniecība – 3 cukurfabrikas un CRVF (USD 2,2 milj.);
– līguma teksts ir neprecīzs – pieļauta kļūda tulkojuma daļā par to, kam jāpārskaita Latvijas peļņas daļa, nav nepārprotami noformulēts, vai 10 % par iepriekšfinansējumu jāatskaita pirms peļņas sadales, vai jāatskaita no Latvijas peļņas daļas;
– Latvijas puse nesaņem savlaicīgu un pietiekamu informāciju, lai varētu pārliecināties par ”MAN” veikto naudas pārskaitījumu atbilstību līguma nosacījumiem. ”MAN” sniegtā informācija ir neprecīza un nepilnīga;
– firmas ”MAN” peļņas aprēķinos dažādos laikos ieniegtajās atskaitēs par vienu un to pašu jēlcukura kravu ir dažādi skaitļi, rezultātā Latvijas peļņa šobrīd ir par USD 474 000 lielāka nekā ”MAN” uzrādīja sākotnēji;
– Zemkopības ministrija pati neveic līguma izpildes kontroli, kā arī nav uzdevusi to veikt citai institūcijai. Nav tiešas sadarbības starp ”MAN” un CRVF un SIA ”Latvijas cukurs” speciālistiem, kas veic Fonda tehnisko apkalpošanu.