Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumā “Latvijas aviācijas centrs “Spilve””

Revīzija veikta Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumā “Latvijas aviācijas centrs “Spilve” “(p/u LAC ”Spilve”) par šī uzņēmuma finansiālo un saimniecisko darbību.

P/u LAC “Spilve” izveidots ar LR Ministru Padomes 1991.gada 17.jūlija lēmumu Nr.183 ”Par lidostas ”Spilve” nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā” pēc Rīgas pilsētas TDP IK un bijušās Latvijas Civilās aviācijas pārvaldes iniciatīvas uz valsts lidostas “Spilve” īpašuma bāzes. Vienlaicīgi tiek nodots Rīgas pilsētas pašvaldības lietošanā lidostas “Spilve” zemes gabals 405 ha platībā.

Ar LR Satiksmes ministrijas 1991.gada 8.novembra pavēli Nr.134 un 1992.gada 29.aprīļa pieņemšanas un nodošanas aktu, valsts īpašums, kura bilances sākotnējā vērtība bija 9,8 milj. rbļ., no valsts lidostu uzņēmuma “Rīga” tika nodots pašvaldību uzņēmumam “Latvijas aviācijas centrs “Spilve””. Šī nodošana notikusi, neievērojot iepriekšminētā Ministru Padomes lēmuma Nr.183 nosacījumus un neveicot pamatlīdzekļu objektu novērtēšanu un inventarizāciju dabā.

Revīzijas gaitā atklājās:

4 gadu laikā p/u LAC “Spilve” nav realizējis nevienu no uzņēmuma izstrādātajām pamatkoncepcijām – biznesa plāna uzdevumiem. Tieši otrādi – LR Satiksmes ministrijas neieinteresētības dēļ mazā lidlauka attīstībā un Rīgas Domes neizdarības un neizlēmības dēļ pašvaldības uzņēmums ir novests līdz maksātnespējai un pašlikvidēšanai. To sekmēja arī uzņēmuma vadības neprasmīgā un nesaimnieciskā rīcība, kā arī tas, ka netika saņemts finansiāls atbalsts no Latvijas valdības;
– nav atrisināts arī jautājums par 405 ha zemes nodošanu p/u LAC “Spilve” rīcībā. No 1992.gada 13.aprīļa Rīgas pilsētas Kurzemes rajona Zemes komisijā iesniegtie dokumenti vēl joprojām atrodas Rīgas Domē;
– uzņēmuma ienākumi par pamatlīdzekļu nomu un cita saimnieciskā darbība nav nodrošinājuši p/u LAC “Spilve” nepieciešamo izdevumu un budžeta maksājumu segšanu;
– grāmatvedības uzskaite ir nesakārtota un neatbilst LR likumu un citu normatīvo aktu prasībām. Tā rezultātā iesniegtie iepriekšējo gadu pārskati nav patiesi un nedod pareizu priekšstatu un objektīvu informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli;
– LAC “Spilve” nav realizējusi statūtos paredzētos savas darbības galvenos virzienus un mērķus, kas saistīti ar mazās aviācijas attīstību;
– valsts manta, nododot to pašvaldības – Rīgas Domes rīcībā, nav pienācīgi uzskaitīta, saglabāta un tās izmantošana nav devusi gaidīto ekonomisko labumu – ienākumus peļņas veidā;
– Rīgas Dome nav savlaicīgi kontrolējusi un novērsusi nesaimnieciskumu p/u LAC “Spilve” uzņēmējdarbībā.

Departamenta kolēģija savā lēmumā uzdeva Rīgas Domei izvērtēt šī pašvaldības uzņēmuma turpmākās uzņēmējdarbības lietderību un lemt par tā likvidēšanu vai reorganizāciju, bet uzņēmumam – sakārtot grāmatvedības uzskaiti.