SIA “Apvienība LK”

SIA ”Apvienība LK” konstatēti šādi trūkumi:

LR Ekonomikas ministrija kā Valsts īpašuma privatizācijas fonda rīkotāja, 1994.gadā piešķirot kredītus uzņēmējsabiedrībām, pārkāpusi fonda rīkotāja darbības nolikumu. LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāre A.Bataraga, pārkāpjot savas pilnvaras, nelikumīgi piešķīrusi kredītu SIA “Apvienība LK” Ls 75 tūkst.;
– kredīts tika piešķirts sabiedrībai, kas finansiāli jau bija bankrotējusi un kurai nebija savas materiāli – tehniskās bāzes;
– LR Ekonomikas ministrijas kontroles trūkuma rezultātā Valsts īpašuma privatizācijas fonda glabātāja banka – a/s ”Latvijas Kredītbanka” līgumu par kredītu izsniegšanas kārtību no fonda līdzekļiem nepildīja. Banka nekontrolēja kredīta līdzekļu izmantošanu.

Analizējot revīzijas lietu, kolēģija nolēma:

1) LR Ekonomikas ministrijai nodrošināt valstij radīto zaudējumu atlīdzināšanu no SIA “Apvienība LK” Ls 75 tūkst. un to atmaksu fondā;
2) LR Ekonomikas ministrijai izskatīt Privatizācijas departamenta direktora V.Zveja un departamenta fonda darbības nodrošināšanas nodaļas priekšnieka J.Karlsberga atbilstību ieņemamajam amatam;
3) VK Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentam turpināt fonda līdzekļu piešķiršanas pamatotības, izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudes;
4) pārbaudes materiālus un kolēģijas lēmumu iesniegt LR Ģenerālprokuratūrā fonda līdzekļu izlietošanas likumības izvērtēšanai.