Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » SIA “Doma” valdības garantēto kredītu izlietošanas un atmaksas iespēju, valsts garantēto kredītresursu izmantošanu a/s “Trasta komercbanka”

SIA “Doma” valdības garantēto kredītu izlietošanas un atmaksas iespēju, valsts garantēto kredītresursu izmantošanu a/s “Trasta komercbanka”

Sektora revidenti veica SIA ”Doma” valdības garantēto kredītu izlietošanas un atmaksas iespēju pārbaudi, kā arī pārbaudīja valsts garantēto kredītresursu izmantošanu a/s ”Trasta komercbanka”.

Pārbaudēs konstatēts:

LR Finansu ministrija, noslēdzot līgumu ar SIA ”Doma” par Pasaules bankas kredīta USD 1 399 509 atmaksāšanu, nav pieprasījusi kredīta nodrošināšanas garantijas; Pasaules bankas kredītu SIA ”Doma” izmanto neveiksmīgi un šī iemesla dēļ paredzētajā termiņā tas netiks atmaksāts;
– G-24 kredīts USD 280 tūkst. apmērā pieprasīts nepamatoti, jo SIA ”Doma” šāda summa nebija vajadzīga; akciju komercbanka ”Riga-Bank” nav izmaksājusi visu G-24 kredītu, paturot USD 100 832 savā rīcībā 697 dienas. Komercbanka arī neatmaksāja Latvijas Bankai SIA ”Doma” atmaksāto aizdevuma daļu USD 36 tūkst., paturot šo summu savā rīcībā 270 dienas. Tādējādi tika gūti USD 122 542 prettiesiski ienākumi;
– Latvijas Banka par komercbankas nelikumīgo rīcību nav aprēķinājusi un piedzinusi no tās soda naudu USD 31 561 apjomā.

Departamenta kolēģija pieņēma lēmumu:

1) noteikt uzrēķinu a/s ‘Trasta komercbanka” USD 122 452 par valsts garantēto kredītresursu prettiesisku izmantošanu;
2) Latvijas Bankai piedzīt no a/s ”Trasta komercbanka” soda naudu – USD 31 561 un ieskaitīt to valdības garantēto ārvalstu aizdevumu rezerves fondā;
3) LR Finansu ministrijai izdarīt izmaiņas Pasaules bankas kredīta atmaksāšanas līgumā, nodrošinot vienmērīgu kredīta atmaksu pa gadiem, sākot ar 1996.gadu, un kontrolēt kredīta atmaksāšanu; par nepareiza atzinuma sniegšanu piedzīt no ”Invest-Rīga” tai samaksāto summu par auditorpārbaudes veikšanu.

Izskatot a/s ”Trasta komercbanka” iesniegto sūdzību, Valsts kontroles padome nolēma atcelt kolēģijas lēmumu daļā par uzrēķina noteikšanu un pārbaudes materiālus izvērtēšanai nosūtīt LR Ģenerālprokuratūrai.