Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » Starptautiskā valūtas fonda STF-1 USD 500 tūkst. aizdevuma izlietošanas un atmaksas iespējas SIA “Dane un Ko”

Starptautiskā valūtas fonda STF-1 USD 500 tūkst. aizdevuma izlietošanas un atmaksas iespējas SIA “Dane un Ko”

Revīzijā SIA ”Dane un Ko” pārbaudītas Starptautiskā valūtas fonda STF-1 USD 500 tūkst. aizdevuma izlietošanas un atmaksas iespējas SIA ”Dane un Ko”.

Revīzijā atklāti šādi trūkumi:

ārvalstu kredītu sadales komisija nepamatoti piešķīrusi kredītu, jo biznesa plānā ir falsificēti dati, tas ir nereāls, un uzņēmuma pašu kapitāls uz 01.01.1994. ir negatīvs;
– LR Ekonomikas ministrija (A.Bataraga) galvojusi par valsts garantēto kredītu. A.Bataraga nebija pilnvarota parakstīt galvojumu Privatizācijas fonda vārdā;
– LR Ekonomikas ministrijas nelikumīgā galvojuma rezultātā valstij radīti zaudējumi USD 500 tūkst., jo kredīts atmaksāts no Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem;
– papildus, kā izsniegtā galvojuma finansiālo nodrošinājumu, LR Ekonomikas ministrija iesaldējusi Ls 300 tūkst. fonda līdzekļu, noguldot tos depozītos uz trīs gadiem a/s ”Latvijas Kredītbanka”;
– LR Ekonomikas ministrija pēc ”Interaudita” pārbaudes nav pieņēmusi lēmumu, lai atgūtu tās garantēto kredītu;
– LR Finansu ministrija nav kontrolējusi kredīta izlietojumu; – SIA ”Dane un Ko” kredītu izmantojusi nelietderīgi, nopērkot iekārtas, kuras netiek izmantotas, un nav spējīga kredītu atmaksāt, jo uzņēmums vairāk nekā gadu neveic nekādu saimniecisko darbību.

Izskatot pārbaudes materiālus, kolēģija pieņēma lēmumu, ka LR Ekonomikas ministrijai jānodrošina valstij radīto zaudējumu atlīdzināšana no SIA ”Dane un Ko” Ls 287 tūkst. un to atmaksa Valsts īpašuma privatizācijas fondā.

Departamenta kolēģija nolēma pārbaudes materiālus un kolēģijas lēmumu iesniegt LR Ģenerālprokuratūrai fonda līdzekļu izlietošanas likumības izvērtēšanai.

Pamatojoties uz revīzijas materiāliem, LR IeM Policijas departamenta Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldē ir ierosināta krimināllieta.