Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » A/s “Universālveikals “Centrs”” par dibināšanas likumību, valsts kapitāla daļas apsaimniekošanas lietderību un izmantošanas efektivitāti

A/s “Universālveikals “Centrs”” par dibināšanas likumību, valsts kapitāla daļas apsaimniekošanas lietderību un izmantošanas efektivitāti

Veikta pārbaude a/s ”Universālveikals ”Centrs” ” (”UVC”) par dibināšanas likumību, valsts kapitāla daļas apsaimniekošanas lietderību un izmantošanas efektivitāti.

Revīzijā konstatēts:

a/s ”UVC” ” ir v/u ”Centrs” tiesību un saistību pārņēmēja;
– a/s dibināšanas pamatkapitāls – Ls 4 273 700, kuram atbilst 42737 akcijas, no kurām 61% ir valsts daļa;
– a/s ”UVC” saimnieciskā darbība ir bijusi nesekmīga, 1995.gads noslēgts ar Ls 548 695 lielu zaudējumu, palēninājusies preču aprite, preces nocenotas par Ls 462 226;
– pretēji likuma ”Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” 8.panta prasībām 07.12.94. nodibināta starpniekfirma SIA “Optimum – Baltija” kas par starpniecību saņēma 10% peļņu, tādējādi mākslīgi palielināta preču cena un tā rezultatā a/s ”UVC” nesaņēma aptuveni Ls 80 tūkst.;
– bez ekonomiska pamatojuma noteiktās zemās telpu nomas maksas rezultātā a/s nesaņēma aptuveni Ls 33 tūkst. ienākumu;
– a/s ”UVC” padome bez firmu biznesa plāniem un ekonomiskas analīzes (25.01.95.) devusi galvojumus kredīta saņemšanai SIA ”Optimum – Baltic” (E.Karaļuns) par Ls 300 tūkst. un žurnālam “Vīri” par Ls 15 tūkst.;
– valsts pilnvarnieki (O.Ūdris, I.Znotiņa, U.Grūbe) nav pietiekoši kontrolējuši akciju sabiedrības valsts kapitāla daļas lietderīgu apsaimniekošanu un pieļāvuši likuma ”Par akciju sabiedrībām”, ”Par valsts un pašvaldību pārvaldi uzņēmējsabiedrībās” un ”Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasību neievērošanu;
– VĪF vadība (J.Kosītis, G.Vilnītis) nav sekmējusi valsts kapitāla vairošanu, bet noslēgusi neizdevīgu aizdevuma un ķīlas tiesību līgumu ar SIA “Dressmann Baltija” par USD 2,83 milj. (24.11.95.). VK rīcībā nav informācijas par USD 1,9 milj. saņemšanu, par ķīlas līgumu, kurā noteikta a/s ”UVC” valstij piederošo akciju ieķīlāšanu (akceptējusi finansu ministre I.Sāmīte) un par visa nekustamā īpašuma nomas līgumu (15.01.96.);
– VĪF nekontrolēja a/s ”UVC” darbību un nav nodrošinājis valstij peļņu, bet apmierinājis privātstruktūru SIA “Optima – Baltic” un SIA “Dressmann Baltija” intereses;
– a/s ”UVC” darbības laikā (1994.g. un 1995.g.) valsts pilnvarniekiem samaksāts vairāk kā pienākas: O.Ūdrim – Ls 2 380,50, I.Znotiņai – Ls 2 914,96, U.Grūbem – Ls 967 (kopā Ls 6,26 tūkst.).

Pārbaudes materiāli izskatīti Valsts saimnieciskās darbības revīziju departamenta kolēģijas sēdē un pieņemts lēmums revīzijas materiālus nosūtīt LR Ministru kabinetam, LR Aizsardzības ministrijai un LR Ģenerālprokuratūrai. Tiesībsargājošajai institūcijai jāizvērtē VĪF un SIA ”Dressmann Baltija” 06.12.95. noslēgtā aizdevuma līguma par USD 2,83 milj., ko akceptējusi finansu ministre I.Sāmīte, atbilstību Latvijas valsts interesēm, nekustamā īpašuma nomas līgumu, Ls 300 tūkst. galvojuma došanas lietderību kredīta saņemšanai SIA ”Optimum – Baltic”, VĪF amatpersonu un valsts pilnvarnieku darbības likumību un vainīgo personu saukšanu pie atbildības.