Valdības garantēto ārvalstu aizdevumu rezerves fonds

Lai nodrošinātu līdzekļu rezervi aizdevumu atmaksāšanai un ar to realizāciju saistīto izdevumu segšanu, Finansu ministrijā izveidots valdības garantēto ārvalstu aizdevumu rezerves fonds.

Valsts kontrole 1996.gada oktobrī un novembrī veikusi pārbaudi par rezerves fonda līdzekļu izlietojumu. Konstatēts, ka Finansu ministrijā netiek plānoti aizdevumu apkalpošanas ieņēmumi un izdevumi saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem, bet tie tiek prognozēti.

Finansu ministrija nekontrolē Latvijas Bankas iesniegtos aprēķinus par aizdevumu apkalpošanas ieņēmumiem un izdevumiem. Kredīta apkalpošanas finanēšanas avoti var būt kredītu gala lietotāju samaksātie procenti, bet neievērojot to, ka daudzi kredītu lietotāji tos nav maksājuši, Latvijas Banka par aizdevumu apkalpošanu visos gadījumos aprēķinājusi maksu 0,5% gadā no aizdevuma līguma summas, tādējādi laikā no 1993.gada novembra līdz 1996.gada beigām saņemot nepamatotus ieņēmumus no rezerves fonda USD 0,620 milj., t.sk. 1996.gadā USD 0,249 milj.

No ārvalstu aizdevumu rezerves fonda sistemātiski tiek veikti pamatmaksājumi un procentu maksājumi kredītu lietotāju nemaksātāju vietā. No 1993.gada novembra izmakāti USD 5,41 milj., t.sk. bankrotējošo SIA “Lears” un “Lata International” vietā samaksāti USD 3,80 milj., par Latvijas attīstības aģentūras saņemto kredītu – USD 0,47 milj., SIA “Latvijas kurināmais” – USD 0,34 milj., par piena un gaļas pārstrādes uzņēmumiem – USD 0,56 milj. un par VAS “Dauteks” – USD 0,24 milj.

No rezerves fonda veiktas izmaksas, kas Finansu ministrijas 1995.gada rīkojumā Nr.143 nav paredzētas. 1995.gada novembrī piešķirts aizdevums Ls 137 310 pārskaitīšanai uz VAS “Latvijas krājbanka” speciālo noguldījumu kontu fizisko personu noguldījumu kompensāciju izmaksām a/s “Banka Baltija”.

Sakarā ar to, ka rezerves fondā līdzekļu nepietiek, makājumi veikti arī no garantēto ārvalstu aizdevumu riska fondiem. Līdz 1996.gada beigām ārvalstu aizdevējiem pārskaitīts USD 1,58 milj., t.sk. par bankrotējušās SIA “Lata International” kredītu – USD 0,91 milj., par bankrotējušo banku “Latvijas Tautas banka” un “Siguldas banka” kredītiem – USD 0,035 milj., par VAS “Latvijas gāze” kredītu – USD 0,66 milj.

Valsts kontrole 1996.gadā pārbaudījusi G-24 un SVF kredītu piešķiršanu, izlietošanu un atmaksas iespējas SIA “Romas līnijas”, SIA “Dane & Co”, SIA “Doma”, SIA “Skabardis”.

Pasaules bankas piešķirto aizdevumu izlietošana pārbaudīta v/u “Latvijas agroķīmija”, SIA “Doma”, SIA Bauskas klēts”, Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīcā, SIA “Grindeks”, lauksaimniecības finansu sabiedrībā “Laukkredīts”. Pārbaudīts ar valdības tiešajām garantijām izsniegtais kredīts a/s “Ādaži”.

Pārbaudēs konstatēts, ka vairākus kredītus valdības ārvalstu kredītu sadales komisija piešķīrusi, nepieprasot biznesa plānus (Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca, v/u “Latvijas agroķīmija”), kredīta līdzekļi izmantoti biznesa plānos neparedzētiem mērķiem (SIA “Bauskas klēts”, v/u “Latvijas agroķīmija”), saņemtie kredīti nav nodrošināti ar garantijām (SIA “Doma”, v/u “Latvijas agroķīmija”, SIA “Grindeks”, Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca) un tie tiek izmantoti neveiksmīgi un atmaksas iespējas ir apšaubāmas (SIA “Doma”, Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca, SIA “Grindeks” un a/s “Ādaži”).

Valsts kontrole konstatē:

1. Līdz 1997.gada 1.janvārim ar ārvalstīm:
1.1. noslēgti līgumi un izsniegti galvojumi par Ls 425,03 milj., t.sk.

 • valdības ārvalstu aizņēmumi – Ls 353,31 milj.,
 • valdības izsniegtās garantijas – Ls 71,72 milj.;
  1.2. saņemti ārvalstu aizdevumi par Ls 278,74 milj., t.sk.
 • valdības ārvalstu aizņēmumi – Ls 262,00 milj.,
 • valdības izsniegtās garantijas – Ls 16,74 milj.;
  1.3. atmaksāti ārvalstu aizdevējiem Ls 38,47 milj., t.sk.
 • valdības ārvalstu aizņēmumi – Ls 34,64 milj.,
 • valdības izsniegtās garantijas – Ls 3,83 milj.;
  1.4. pēc noslēgtiem līgumiem vēl nav saņemti Ls 146,29 milj., t.sk.
 • valdības ārvalstu aizņēmumi – Ls 91,31 milj.,
 • valdības izsniegtās garantijas – Ls 54,78 milj..2. Valsts ārējais parāds uz 1997.gada 1.janvāri Ls 240,27 milj., t.sk.
 • valdības ārvalstu aizņēmumi – Ls 227,36 milj.;
 • valdības izsniegtās garantijas – Ls 12,91 milj.

3. 1996.gadā kredītu lietotājiem izsniegti kredīti – Ls 31,12 milj., atmaksāti ārvalstu aizdevējiem – Ls 20,02 milj.

4. Komercbanku apkalpošanā izsniegto G-24 un SVF kredītu atlikums ir Ls 14,68 milj., no kuriem ar komercbanku garantijām – Ls 7,24 milj., ar valsts garantijām – Ls 7,44 milj.

5. Finansu ministrijas apkalpojamie G-24 un SVF kredīti – Ls 21,42 milj., t.sk. Ls 13,48 milj., ko paredzēts atmaksāt no valsts budžeta līdzekļiem.

6. Pamatmaksājumu kontos Latvijas Bankā pirmstermiņa atmaksāto, uzkrāto un turpmākai kreditēšanai neizmantojamo kredītu kopsumma uz 1997.gada 1.janvāri – Ls 21,55 milj., par ko ārvalstu aizdevējiem jāmaksā procenti no valsts līdzekļiem.

7. Kredītlīgumos noteiktajā termiņā 1996.gadā neatmaksātie G-24 un SVF kredīti – Ls 14,08 milj., t.sk.:

VAS “Latvijas gāze”– Ls 6,30 milj.,
likvidēto un bankrotējušo komercbanku kredīti– Ls 7,35 milj.,
darbojošos komercbanku kredīti– Ls 0,43 milj.


8. Līdz 1996.gada beigām auditorfirmas pārbaudījušas 63% no izsniegtajiem G-24 un SVF kredītiem, 39% no izsniegtajiem SRAB un ERAB aizdevumu kredītiem.
Pēc auditoru slēdzieniem par drošiem kredītiem, kas tiks atmaksāti, uzskatāmi 11% no pārbaudīto kredītu kopsummas.
Biznesa plānos neparedzētiem mērķiem izmantoti 30% no pārbaudītajiem kredītiem.

9. Kredītu atlikums bankrotējušajās un likvidējamajās komercbankās Ls 19,7 milj.
Veicot tranzītkredītu nodošanu citām komercbankām, Finansu ministrija nav ievērojusi Latvijas Republikas kredītiestāžu likuma 114.panta nosacījumu par Latvijas Bankas līdzdalību lēmuma pieņemšanā.

10. Finansu ministrijas kontrole par kredītu izlietošanu un atmaksāšanu ir nepietiekama un valdības garantēto ārvalstu aizdevumu rezerves fonda apsaimniekošana ir neefektīva.
10.1. Nav veiktas auditorpārbaudes par SRAB aizdevuma lauksaimniecības attīstībai un JEXIM bankas aizdevuma rehabilitācijai izniegto kredītu izmantošanu un atmaksas iespējām.
10.2. Veicot sistemātiskus maksājumus kredītlietotāju nemaksātāju vietā, no rezerves fonda samaksāti USD 5,41 milj., no valdības riska fondiem – USD 1,58 milj.
10.3. Netiek kontrolēti Latvijas Bankas iesniegtie ieņēmumu un izdevumu aprēķini par aizdevumu apkalpošanu un ieņēmumu ieskaitīšana ārvalstu aizdevumu rezerves fondā.
Latvijas Banka no 1993.gada novembra līdz 1996.gada beigām saņēmusi nepamatotus ieņēmumus USD 0,620 milj. par kredītiem, kas nav izsniegti un par kuriem nav maksāti procenti.

11. Valsts kontroles pārbaudēs konstatēti nopietni pārkāpumi kredītu piešķiršanā un izlietošanā.
11.1. Ārvalstu kredītu sadales komisija atsevišķus kredītus piešķīrusi, nepieprasot biznesa plānus.
11.2. Finansu ministrija, noslēdzot līgumus ar kredītu lietotājiem, nav pieprasījusi garantijas vai ķīlas.
11.3. Kredītu lietotāji saņemtos kredīta līdzekļus izmantojuši biznesa plānos neparedzētiem mērķiem.
11.4. Vairums saņemto kredīta līdzekļu izmantoti neveiksmīgi un to atmaksas iespējas ir apšaubāmas.

12. 1996.gadā atmaksātas aizdevumu pamatsummas un procenti par kredītu lietošanu Ls 48,1 milj., no kuriem parādu dzēšanai ārvalstu aizdevējiem samaksāti Ls 32,19 milj., t.sk. kredītu lietotāju nemaksātāju vietā – Ls 6,4 milj.