Valsts lidostu uzņēmumā (VLU) “Rīga”

Pārbaudē valsts lidostu uzņēmumā (VLU) ”Rīga” konstatēts:

uzņēmums ir noslēdzis vairākus nomas līgumus, pārkāpjot Latvijas Republikas likumu un citu tiesību aktu prasības;
– atsevišķos gadījumos rīcība ar valsts mantu uzskatāma par nesaimniecisku, ir pieļauti likuma pārkāpumi tās realizēšanā;
– 1994. un 1995.gada pārskati nesniedz patiesu informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli, jo nepamatoti samazināti uzņēmuma aktīvi;
– peļņas un zaudējumu aprēķinā samazināts ar nodokli apliekamais ienākums, līdz ar to uzņēmums nav pareizi aprēķinājis un ieskaitījis valsts budžetā nodokļus;
– grāmatvedības uzskaite un pirmdokumentu noformējums neatbilst Latvijas Republikas likumu ”Par grāmatvedību” un ”Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasībām.

Pārbaudes materiāli izskatīti kolēģijā, kurā uzdots VLU ”Rīga” novērst konstatētos pārkāpumus grāmatvedības uzskaitē, ieskaitīt valsts budžetā pienākošos nomas maksu un veikt uzrēķinu par kopējo summu Ls 25 139,39 . Tas noteikts par nepamatoti norakstītajiem izdevumiem uz ražošanas izmaksām un nelikumīgi pārdotajiem pamatlīdzekļiem.

Rīgas rajona VID nodaļa un VLU ”Rīga” veikušas budžetā maksājamo nodokļu pārrēķinu, kura rezultātā valsts budžetā papildus ieskaitīti nodokļi par Ls 166 226,58.