Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » VAS “Latvijas dzelzceļš” par 1994.gada un 1995.gada I.pusgada finansiāli saimniecisko darbību

VAS “Latvijas dzelzceļš” par 1994.gada un 1995.gada I.pusgada finansiāli saimniecisko darbību

Veikta revīzija VAS ”Latvijas dzelceļš” par 1994.gada un 1995.gada I.pusgada finansiāli saimniecisko darbību.

Revīzijas gaitā konstatēts:

1993.gadā, dibinot VAS ”Latvijas dzelzceļš”, tā pamatkapitāls noteikts par Ls 6,9 milj. mazāks, nekā vajadzētu būt atbilstoši likuma ”Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” 6.panta prasībām;
– pastāvošie dzelzceļa pārvadājumu tarifi netiek apstiprināti saskaņā ar LR Satversmes 81.pantu un neatbilst patreizējam valsts ekonomiskajam stāvoklim;
– kravu pārvadājumu maksas noteikšanā izmantotas LR Satiksmes ministrijas apstiprinātās (31.05.1994. pavēle Nr.113) atlaides, kuras palielina pārvadājamo kravu apjomu, bet samazina ieņēmumus. Atlaižu pielietošana nav devusi VAS ”Latvijas dzelzceļš” vēlamo efektivitāti kravu pārvadājumu ieņēmumu palielināšanā, jo pārvadājumu pašizmaksas noteikšanas metodika ir novecojusi un neveicina ekonomiski pamatotu tarifu veidošanu;
– pasažieru pārvadājumi ir nerentabli un nelabvēlīgi ietekmē VAS ”Latvijas dzelzceļš” finansiālo stāvokli. Īpaši tas attiecas uz dzelzceļa posmiem Saurieši – Ērgļi, Gulbene – Ieriķi, Aloja – Ipiķi, Liepāja – Ventspils. Zaudējumi netiek dotēti no valsts budžeta un tos nespēj segt ar ieņēmumiem no kravu pārvadājumiem;
– VAS ”Latvijas dzelzceļš” nesaņem no valsts budžeta pilnā apmērā pienākošos kompensāciju par braukšanas maksas atvieglojumiem dzelzceļa transportā I un II grupas invalīdiem un politiski represētajiem – parāds ir Ls 557,5 tūkst.;
– no valsts budžeta nav piešķirts paredzētais Ls 450 tūkst. finansējums objekta ”Lugaži – Valka savienojošais ceļš” 1,5 km ceļa izbūves nobeigšanai;
– pamatlīdzekļu uzskaite, inventarizācija un norakstīšana pēc patreiz spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem (instrukcijām) nenodrošina kravas vagonu un lokomotīvju pārraudzību, nav pabeigta izotermiskā ritošā sastāva pieņemšana, pārvērtēšana un uzskaite;
– sastādot gada pārskatus, nav veikta debitoru parādu analīze;
– nav laikā atmaksāti bezprocentu aizdevumu (kopražošanas uzsākšanai) parādi no firmām: IU ”Margo” (īpašnieks I.Marčenoks), ZS ”Radzes” (īpašnieks atkal I.Marčenoks) un SIA ”Service” (direktors E.Garkaklis);
– uzskaitot un izlietojot peļņu, tiek pārkāptas LR likuma ”Par akciju sabiedrībām” 80.panta prasības par akciju sabiedrības peļņas sadali, jo pieļauta peļņas sadale un izlietojums struktūrvienībām pirms gada pārskata apstiprināšanas. Valde atļāvusi tām struktūrvienībām, kurām ir peļņa, 40% no tās ieskaitīot patēriņa fondos;
– grāmatvedības dokumentos nepareizi atspoguļots peļņas sadalījums. Budžetā nav pārskaitītas dividendes par 1994.gadu – Ls 391,8 tūkst;
– pastāv disproporcija starp dažāda līmeņa vadošo darbinieku un apkalpojošā personāla skaitu (4 tūkst.) un strādnieku skaitu ~ 16,4 tūkst. Konstatēts arī administratīvo izdevumu pieaugums, jo darba apmaksa vadītājiem palielinājusies gandrīz 2 reizes, bet strādniekiem – tikai par 20,7%.

Kolēgijas sēdē nolemts uzdot VAS ”Latvijas dzelzceļš” novērst revīzijas gaitā atklātos trūkumus grāmatvedības uzskaitē un finansiāli saimnieciskajā darbībā, t.sk. iemaksāt valsts budžetā dividendes par 1994.gadu- Ls 391,8 tūkst.

Satiksmes ministrijai ieteikts:

izstrādāt un iesniegt apstiprināšanai priekšlikumus kravu un pasažieru pārvadājumu tarifa jaunas kārtības noteikšanai, kas atbilstu patreizējai ekonomiskajai situācijai valstī;
– iesniegt Ministru kabinetam priekšlikumu par degvielas akcīzes nodokļa noteiktas daļas ieskaitīšanu sliežu ceļu ekspluatācijas vajadzībām;
– kopīgi ar Tieslietu ministriju izstrādāt projektu rīkojumam par dzīvojamo un sociālās dabas objektu nodošanas kārtību pašvaldībām.