Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » VAS “Rosme” saimnieciskās darbības likumību, pareizību un lietderību, kā arī rīcību ar valsts mantu

VAS “Rosme” saimnieciskās darbības likumību, pareizību un lietderību, kā arī rīcību ar valsts mantu

Tirdzniecības un sadzīves pakalpojumu revīzijas sektora darbinieki izvērtēja VAS ”Rosme” saimnieciskās darbības likumību, pareizību un lietderību, kā arī rīcību ar valsts mantu.

Pārbaudē atklāts:

VAS “Rosme” izveidota, pārveidojot v/u “Rosme”;
– pamatkapitāls noteikts Ls 500 000;
– ieguldījums pamatkapitālā nav dokumentāri pamatots;
– pārkāpts likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” 6.pants;
(VAS “Rosme” prezidents – A.Prauliņš, galv. grāmatvede – R.Āboltiņa).
– reorganizējot institūtu “Komunālprojekts” un nododot Liepājas nodaļu VAS “Rosme” valdījumā, kā arī reorganizējot filiāli par bezpeļņas valsts uzņēmumu ”Rīgas pils pārvalde” (MK 14.02.1995. rīkojums Nr.70), netika ievērotas likuma ”Par uzņēmējdarbību” 35.panta prasības – netika sastādīts īpašuma sadalīšanas akts, pārkāptas likuma ”Par grāmatvedību” 11. un 13.panta prasības – nebija izveidota nodošanas un pieņemšanas komisija, sastādīta slēguma bilance, netika veikta īpašuma, prasību un parādu inventarizācija;
– VAS statūtos noteiktā pamatdarbība, t.i., valstij piekrītošā nekustamā īpašuma apzināšana un izmantošanas analīze, nekustamo īpašumu pārvaldīšana un apsaimniekošana, kā arī civiltiesisko darījumu veikšana ar valsts mantu, ne vienmēr bija operatīva un ekonomiski pamatota;
– neievērojot Civillikuma 2115. un 2116. panta prasības, noslēgti telpu apakšnomas un sadarbības līgumi (Latvijas Literatūras fonds ar SIA “Gerkens un Co”; fonds “Latvija”- ar SIA “Lukoil Baltija” u.c.).
– īres nams Rīgā, Sporta ielā 1 netiek izmantots atbilstoši LR MP 23.12.1991. rīkojumam Nr.562-r. Šajā mājā un namā Jūrmalā, E.Birznieka-Upīša ielā 1, kur reģistrēta un darbojas SIA “Leda”, kā arī Brīvības ielā 38, kurā reģistrēta SIA “Klintenes”, tiek pārkāpts likums “Par dzīvojamo telpu īri”;
– viss nekustamais īpašums nav apdrošināts, nams E.Birznieka-Upīša ielā 13/2 nav reģistrēts Zemesgrāmatā atbilstoši LR MK 11.01.1994. noteikumiem “Par valsts un nekustamā īpašuma reģistrāciju un izmantošanu līdz īpašuma tiesību apstiprināšanai Zemesgrāmatā”;
– VAS vadība bez padomes lēmuma 1993.gadā izsniegusi Sporta ielas 1.nama iedzīvotājiem (Verro ģimenei) Ls 6 981 bezprocenta kredītu 3 dzīvokļu iegādei (viena dzīvokļa vietā);
– valsts pilnvarnieki (V.Bļinovs, I.Lišmanis, J.Audariņš, A.Maldups) nelikumīgi saņēmuši atlīdzību no VAS, no Valsts īpašuma fonda un Valsts nekustamā īpašuma aģentūras. Kopā pārmaksātā summa (no 01.05.1995. – 01.08.1996.) ir Ls 3 080,86.
– Valsts kontrole secinājusi, ka valsts akciju sabiedrības “Rosme” nemitīga nodošana no vienas institūcijas pārraudzības otrai (Finansu ministrija, Valsts īpašumu fonds, Ārlietu ministrija) nesekmē valsts mantas apsaimniekošanas efektivitāti;
– nav likumīga pamata VAS “Rosme” 23.08.1995. noslēgtajam īres līgumam (reģ. Nr.083) ar Raiti Heniņu par 5.dzīvokļa īri Brīvības ielā 38, Rīgā.
– īres līgumu pārformēšana par savstarpēju 7. un 8.dzīvokļa maiņu (A.Šķesteris ar A.Anufrijevu) ir apšaubāma. Šim darījumam tālāk seko nepamatota naudas izmaksa:

 

Aleksandram AnufrijevamUSD 69 045,
Raitim HeniņamUSD 70 000.

 

Materiāli nosūtīti LR Ģenerālprokuratūrai, lai izvērtētu darījumu likumību par 5. un 7. dzīvokli Rīgā, Brīvības ielā 38 sakarā izmaksātajām naudas summām (USD 139 045,89).