Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1996 » Revīzijas darbs Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā » v/u “Tehnika un sports”, LR Zemessardzes Rēzeknes, Cēsu, Daugavpils un Limbažu aviācijas vienībās, kā arī Liepājas p/u “Kurzemes aeroklubs”

v/u “Tehnika un sports”, LR Zemessardzes Rēzeknes, Cēsu, Daugavpils un Limbažu aviācijas vienībās, kā arī Liepājas p/u “Kurzemes aeroklubs”

Izvērtējot pārbaudes gaitā savāktos materiālus v/u ”Tehnika un sports”, Valsts kontrole noteica veikt pretpārbaudes LR Zemessardzes Rēzeknes, Cēsu, Daugavpils un Limbažu aviācijas vienībās, kā arī Liepājas p/u ”Kurzemes aeroklubs”.

Pārbaudes gaitā īpaša vērība veltīta aviācijas tehnikas un tās infrastruktūras pārņemšanas likumībai un norises gaitai no bijušās PSRS DOSAAF LPSR organizācijas Latvijas Republikas jurisdikcijā, kā arī tās izmantošanas likumībai un lietderībai SIA ”Profesionālais sporta aviācijas centrs ”Rīgas aeroklubs” ”, Cēsu sabiedriskajā sporta organizācijā ”Cēsu aeroklubs” un Zviedrijas aviācijas firmā ”SKY DRIVERS AB”.

Revīzijā konstatēts:

ar pieņemšanas – nodošanas aktu bijušais DOSAAF pamatkapitāls, kura vērtība noteikta LVR 19 890,9 tūkst. jeb Ls 99 454,50, nodots v/u ”Tehnika un sports”. V/u ”Tehnika un sports” direktors Juris Zvirbulis Valsts kontrolei pēc tās pieprasījuma izsniedza iepriekšminēto akta kopiju, bet bez nepieciešamajiem pielikumiem – bilances un saistību rakstiem. Neuzrādīja arī dokumentus par pamatlīdzekļu inventarizāciju, tos pārņemot un uzņēmumam uzsākot darbību, līdz ar to apgrūtinot darba grupai pārņemšanas likumības, uzskaites un lietderīgas izmantošanas pārbaudes veikšanu;
– pretpārbaudēs (LR Zemessardzes aviācijas vienībās) nav konstatēti bijušo PSRS DOSAAF LPSR organizācijas struktūrvienību – Cēsu, Daugavpils, Limbažu un Rēzeknes aeroklubu vadītāju saistību raksti par objektu materiālo vērtību saglabāšanu un v/u ”Tehnika un sports” pārņemto pamatlīdzekļu vērtību apstiprinoši dokumenti;
– v/u ”Tehnika un sports”, uzsākot savu darbību 1991.gadā, faktiski nav veicis no bijušās PSRS DOSAAF LPSR organizācijas pārņemtā īpašuma (pamatlīdzekļu) pieņemšanu, uzskaiti un pilnīgu inventarizāciju. Līdz ar ko pieļautās kļūdas iepriekšminētā īpašuma pārņemšanā un tālākajā grāmatvedības uzskaitē ļauj secināt, ka turpmākajos gados veiktās pamatlīdzekļu revīzijas, pārskati un inventarizācijas neatspoguļo uzņēmuma un tā apakšstruktūru patieso stāvokli.

Pamatojoties uz likumu ”Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un LR Ministru kabineta 1996.gada 14.februāra rīkojumu Nr.47, VĪF 1996.gada 5.martā nodeva un VAS ”Privatizācijas aģentūra” pieņēma savā valdījumā v/u ”Tehnika un sports”. Valsts kontrole uzskata, ka sakarā ar v/u ”Tehnika un sports” privatizāciju, būtu lietderīgi izskatīt jautājumu par visas aviācijas sporta tehnikas koncentrēšanu vienas struktūrvienības pārvaldīšanā.