Nozīmīgākās revīzijas departamentā

1997.gadā Privatizācijas procesa revīzijas departamentā revīzijas darbs bija organizēts 3 sektoros, kurus vadīja kolēģijas locekļi.

Kolēģijas locekļa I.Klēģera vadītajā sektorā atskaites gadā revīzijas darba galvenie virzieni bija:

 • privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas procesa likumības izvērtēšana, t.sk. privatizācijas metodes, nododot nomā ar izpirkumu;
 • privatizējamo valsts un pašvaldību īpašuma objektu pirkuma līgumu saistību izpildes pārbaude;
 • valsts nekustamā īpašuma izsoles komisijas darbības pārraudzība;
 • sūdzību izskatīšana;
 • konsultāciju sniegšana Valsts kontroles departamentu darbiniekiem par būvniecības procesu un ar to saistītajiem tiesību aktiem, kā arī par nekustamā īpašuma un uzņēmumu vērtēšanu.
 • 1997.gadā sektorā strādāja 3 valsts revidenti un 1 valsts revidenta palīgs. Gada laikā veiktas 17 revīzijas, no tām pabeigtas 7 revīzijas, bet 10 revīzijas tiek turpinātas 1998.gadā. Četras revīzijas uz laiku pārtrauktas, ņemot vērā tiesvedības uzsākšanu pārbaudāmajos objektos. Izskatītas, analizētas un sniegtas atbildes uz 12 sūdzībām un iesniegumiem.
  Trīs revīziju materiāli, kas izskatīti kolēģijas sēdēs, iesniegti izvērtēšanai Ģenerālprokuratūrā.
  Sektora darbinieki 13 reizes piedalījušies valsts nekustamā īpašuma pārdošanas izsolēs kā Valsts kontroles pilnvaroti pārstāvji.

  Kolēģijas locekles M.Lērumas vadītajā sektorā atskaites gadā turpinājās 1996.gadā uzsāktais revīzijas darbs, kura galvenie virzieni ir:

 • likumības ievērošanas izvērtējums privatizācijas procesā;
 • privatizējamo valsts uzņēmumu īpašuma nomas un nomas ar izpirkumu līgumu nosacījumu izpildes kontrole;
 • īpašuma apsaimniekošanas kontrole, pārņemot uzņēmumus PA valdījumā.
 • Sektorā uz 1997.gada beigām strādāja 1 vecākais valsts revidents, 2 valsts revidenti un 1 valsts revidenta palīgs. Revidenta palīga funkcijās ietilpst nodrošināt ar datorizētās informācijas sistēmas datu bāzi revīzijās iesaistītos darbiniekus. Sektora darbinieki veica privatizējamo uzņēmumu finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas, pārbaudīja likumības ievērošanu privatizācijas procesā, sekoja valsts uzņēmumu privatizācijas procesa gaitai un privatizēto uzņēmumu pirkuma līgumu nosacījumu izpildei.

  Sektorā gada laikā veiktas 11 revīzijas un pārbaudes, t.sk. saskaņā ar darba plāniem – 5, pēc deputātu pieprasījumiem – 3, kā arī pēc juridisko personu, privatizējamo uzņēmumu darba kolektīvu un privātpersonu iesniegumiem -3 revīzijas.

  Kolēģijas sēdēs izskatītas 8 revīziju lietas, nozīmīgākās no tām:

  • par valsts uzņēmuma “Valsts rūpnīca “Etalons”” privatizācijas likumību;
  • par ieguldīto investīciju ieskaitīšanas likumību privatizējamo valsts uzņēmumu izpirkuma maksā;
  • par valsts mēbeļu ražošanas uzņēmuma “Zunda” privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām;
  • par Rīgas furnitūras ražošanas apvienības “Arta” dzīvojamā fonda privatizācijas tiesiskumu.

  Ar kolēģijas lēmumiem noteikti uzrēķini Ls 56 286 apmērā, tajā skaitā Privatizācijas aģentūrai – Ls 31 678 un Finansu ministrijai – Ls 24 608. Divi revīziju materiāli, kas izskatīti kolēģijas sēdēs, iesniegti izvērtēšanai Ģenerālprokuratūrā.

  Revīzijās konstatētie trūkumi (pārkāpumi) galvenokārt attiecas uz:

 • nelikumīgu investīciju ieskaitīšanu privatizējamo valsts uzņēmumu izpirkuma maksā;
 • nepietiekamu uzskaiti un kontroli par norēķinu stāvokli ar pārņemto privatizējamo uzņēmumu nomniekiem: nomas maksājumiem, maksāšanas termiņiem un maksājumu nokavējumiem;
 • nepilnībām bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” darbībā, kas nenodrošina pārņemto nomas līgumu un pirkuma līgumu izpildes kontroli;
 • nepietiekoši aktīvu Valsts ieņēmumu dienesta rīcību privatizēto un privatizējamo uzņēmumu nodokļu parādu iekasēšanā, jo netiek izmantotas visas likumdošanas aktos paredzētās sankcijas pret uzņēmējsabiedrībām, kuras nenorēķinās par privatizēto uzņēmumu pārņemtajiem parādiem;
 • Kolēģijas locekļa V.H.Puča vadītajā sektorā atskaites gadā turpinājās 1996.gadā uzsāktais revīzijas darbs. Galvenie darbības virzieni bija:

 • likumības ievērošanas izvērtējums privatizācijas procesā;
 • investīciju kā maksāšanas līdzekļa pielietošana privatizācijā;
 • īpašuma apsaimniekošanas kontrole;
 • norēķināšanās ar valsts budžetu par 1992.gada valsts aizdevumiem.
 • Sektorā 1997.gada beigās strādāja 1 vecākais valsts revidents un 3 valsts revidenti, kā arī no septembra bijušās kolēģijas locekles Dz.Ozoliņas vadītā sektora 2 valsts revidenti.
  Sektorā 1997.gadā pavisam veiktas 20 revīzijas un pārbaudes. Kolēģijas sēdēs izskatītas 3 revīziju lietas, 17 lietas slēgtas bez izskatīšanas kolēģijā.

  Kolēģijas sēdēs izskatītie revīziju materiāli:

 • par valsts interešu realizēšanu Latvijas – ASV kopuzņēmumā SIA “Baltic International Airlines” (BIA);
 • par bijušā valsts uzņēmuma “Jelgavas eksperimentāli mehāniskā rūpnīca” valsts īpašuma nomas maksas aprēķināšanu un iekasēšanu, ievērojot valsts intereses un likuma prasības;
 • par valsts saimniecības “Tumšupe” privatizācijas procesa likumību un ar z/s “Stirnas” noslēgto nomas ar izpirkumu līgumu izpildi.
 • Divās kolēģijas sēdēs izskatīta investīciju ieskaitīšanas likumība privatizējamo valsts uzņēmumu izpirkuma maksā.
  Sešas revīzijas lietas nosūtītas tiesību aizsardzības iestādēm izvērtēšanai. Izskatītas, analizētas un sniegtas atbildes uz dažādām personu, personu grupu sūdzībām un iesniegumiem par privatizācijas procesa norisi.