Nozīmīgākās revīzijas departamentā

Pagājušajā gadā Valsts budžeta revīzijas departamentā darbs bija organizēts četros sektoros un to vadīja kolēģijas locekļi.
Kolēģijas locekles R.Bērziņas vadītajā sektorā patstāvīgi darbojās divas revīziju grupas, kuras vadīja vecākās valsts revidentes A.Ārmanova un V.Frišmane.
Šajā sektorā sagatavots likumos “Par Valsts kontroli” un “Par budžetu un finansu vadību” paredzētais Valsts kontroles atzinums par Finansu ministrijas sastādīto iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu, kas iesniegts Saeimā un valdībā.

A.Ārmanovas vadītā revīzijas grupa veica revīzijas Nacionālajā radio un televīzijas padomē, Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kā arī pārbaudi par vadības kontroles nodrošināšanai paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu 1996.gadā. Apkopojot 1996.gadā veikto revīziju materiālus, sagatavots atzinums par valsts līdzekļu izlietojumu pasūtījumiem un piegādēm valsts vajadzībām.

V.Frišmanes vadītās revīzijas grupas nozīmīgākās revīzijas bija par rīcību ar valsts naudas līdzekļiem un mantu Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Centrālajā aparātā, Valsts ieņēmumu dienesta pakļautības 33 rajonu nodaļās un Rīgas muitā, par ieņēmumiem valsts budžetā no muitā konfiscēto mantu realizācijas Valsts ieņēmumu dienestā un tā struktūrvienībās, kā arī revīzijas Satiksmes ministrijas Centrālajā aparātā un Finansu ministrijas Valsts kasē. 

Kolēģijas locekļa B.Breidaka vadītajā sektorā 1997.gadā nozīmīgākās revīzijas LR Iekšlietu ministrijas un LR Aizsardzības ministrijas struktūrvienībās bija par rīcību ar valsts mantu un naudas līdzekļiem Sardzes pulkā, Latvijas Policijas akadēmijā, Aizsardzības ministrijas Centrālajā aparātā, Nacionālo bruņoto spēku Mobilo strēlnieku brigādes štābā, Nacionālo bruņoto spēku štābā sakarā ar munīcijas iegādi un Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. 

Visās veiktajās revīzijās konstatēti pārkāpumi kā finansiāli saimnieciskajā darbībā, tā arī grāmatvedības uzskaitē. Gandrīz vai ikvienā revīzijā ir konstatēts likuma “Par grāmatvedību” 7.panta pārkāpums, t.i., grāmatvedības reģistros tiek izdarīti ieraksti, kuri nav pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem. Šī pārkāpuma dēļ kā par nelikumīgi norakstītiem naudas līdzekļiem, kā rezultātā tiek radīti zaudējumi valstij, iestādēm noteikti uzrēķini. Bez attaisnojuma dokumentiem bieži tiek norakstīti iestāžu darbiniekiem izsniegtie avansi kā saimniecības preču iegādei, tā arī dienesta komandējumiem. Šāda veida pārkāpumi konstatēti Nacionālajā aizsardzības akadēmijā un Latvijas Policijas akadēmijā. Norēķinoties ar darbu izpildītājiem kā par celtniecības remontdarbiem, tā arī par citiem darbiem, par noteicošo tiek ņemta noslēgtajā līgumā paredzētā samaksa, nevis faktiski izpildītais darba apjoms vai piegāžu nosacījumu izpilde: par faktiski neizpildītiem remontceltniecības darbiem samaksu Ls 47 872 apmērā ir veicis NBS Mobilo strēlnieku brigādes štābs vairākām uzņēmējsabiedrībām, par to ir noteikts uzrēķins. Nacionālo bruņoto spēku štābs, iegādājoties munīciju, piegādātājam SIA “Arnex” nepareizi samaksājis vairāk nekā Ls 90 000, jo, noslēdzot līgumu par munīcijas piegādi, cenā bija iekļautas muitas un pievienotās vērtības nodokļa summas, bet faktiski šī prece, kā valstij piekritīga prece, no nodokļu maksājumiem bija atbrīvota. 


Ne vienmēr grāmatvedība veic debitoru un kreditoru parādu salīdzināšanu, it sevišķi ar remonceltniecības darbu izpildītājiem, tā rezultātā vairākās revīzijās tika konstatētas atšķirības starp izpildīto un apmaksāto. Šāda veida pārkāpumi bija konstatēti Latvijas Policijas akadēmijā, Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Sardzes pulkā.

Aizsardzības ministrijas Centrālajā aparātā tika konstatēti pārkāpumi kā līgumu reģistrācijā un uzglabāšanā, tā arī rīcībā ar dienesta dzīvokļiem un pieņemot lēmumus par darbinieku apbalvošanu ar personīgajiem ieročiem un vērtīgām balvām.

Iekšlietu ministrijas Sardzes pulka pārziņā atrodas lauksaimnieciska rakstura palīgsaimniecība “Beikas”, kura domāta lauksaimniecības produktu ražošanai, lai tos tālāk izmantotu karavīru ēdināšanai. Kā parādīja revīzijas materiāli, saimniecība nav rentabla un tās uzturēšanai nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta. Šādas palīgsaimniecības uzturēšana nav saistīta ar pulka galveno mērķi, tas ir, ieslodzījuma vietu apsardzi.

Valsts kontroles revīzijas darba rezultātā 1997.gadā uzlabojās iekšējās revīzijas darbs LR Iekšlietu ministrijas un LR Aizsardzības ministrijas ietvaros.

Kolēģijas locekles M.Prāmas vadītajā sektorā piecās revīzijās nopietni finansu pārkāpumi nav konstatēti un bez izskatīšanas departamenta kolēģijā tās slēgtas šādās iestādēs: Daugavpils Vides veselības centrā, Valsts prezidenta kancelejā, Sociālās palīdzības fondā un Latvijas Medicīnas akadēmijā par līdzekļu izlietojumu rezidentu apmācībai.

Nozīmīgākās revīzijas kolēģijas locekļa R.Zonenberga vadītajā sektorā.