Nozīmīgākās revīzijas departamentā

Kolēģijas locekļa J.Āboliņa vadītajā sektorā strādāja 4 revidenti, kuri pārskata periodā pabeidza 10 revīzijas. No tām 8 izskatītas departamenta kolēģijas sēdēs un pieņemti attiecīgi lēmumi, 2 revīzijas slēgtas bez izskatīšanas kolēģijas sēdēs, nododot lietas arhīvā. Nozīmīgākās revīzijas veiktas šādos objektos: p/u “Rīgas osta”, VAS “Rīgas tirdzniecības osta”, valsts un pašvaldības a/s “Rīgas pasažieru osta”, VAS “Latvijas Jūras administrācija”, kā arī vairākās Latvijas mazajās ostās.

Izskatot revīzijas materiālus kolēģijas sēdēs, pieņemti saistoši lēmumi par konstatēto pārkāpumu novēršanu, kā arī noteikti naudas uzrēķini par nodarītajiem zaudējumiem. Par sektora veiktajām revīzijām kopā noteikts uzrēķins Ls 71 258. Sektora darbinieki D.Grīnberga un A.Feldmane piedalījušies arī citu sektoru revīziju grupu sastāvos. Ir izskatītas un sniegtas atbildes uz 11 iesniegumiem un sūdzībām. Iesniegumu un sūdzību izpētes materiāli netika noformēti kā revīzijas tēmas, bet sniegtas atbildes vēstuļu formā. 

Kolēģijas locekles L.Ceimeres vadītā grāmatvedības sektora darbinieki veica revīzijas valsts un pašvaldības uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, kuru pamatkapitālā ir valsts kapitāla daļa. Grāmatvedības sektors izveidots 1997.gada martā, pārgrupējot VK Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta revidentus, tādēļ sākuma posmā revidenti bija nodarbināti savos iepriekšējos sektoros, pabeidzot iesāktās pārbaudes.

1997.gadā sektorā strādāja 5 revidenti, pabeigtas revīzijas septiņās uzņēmējsabiedrībās, kolēģijas sēdēs izskatīti materiāli par četrām no tām.
Sektora revidenti veica revīzijas vairākās uzņēmējsabiedrībās, kuru dibinātāju skaitā ir Rīgas Dome un kuru darbība vērsta uz Rīgas pilsētas ielu apsaimniekošanu. Par šajās uzņēmējsabiedrībās atklātajiem LR likumu un citu normatīvo dokumentu pārkāpumiem un saimnieciskās darbības rezultātiem sagatavots ziņojums.

Papildus minētajām revīzijām sektora revidenti ir piedalījušies vairākās citu sektoru revīzijās: Latvijas Jūras administrācijā, a/s “Liepājas siltums”, VAS “Latvijas pasts”. Par a/s “Liepājas siltums” finansiālo stāvokli sagatavots ziņojums LR Finansu ministrijai.

Apkopojot revīziju rezultātus, konstatētas šādas biežāk sastopamās atkāpes no LR likumu un citu normatīvo dokumentu prasībām:

 • netiek ievērotas LR likumu “Par grāmatvedību” un “Par uzņēmumu gada pārskatiem” atsevišķas prasības;
 • pārveidojot valsts vai pašvaldības uzņēmumu uzņēmējsabiedrībā, netiek ievērotas LR likuma “Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās” prasības un pareizi noteikts pamatkapitāls;
 • pamatlīdzekļu uzskaite netiek veikta precīzi.
 • Veicot revīzijas, atklāts, ka būtiska problēma ir bezatlīdzības kārtā saņemto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtība. Konstatēts, ka 1995.gadā no Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda un pašvaldības budžeta līdzekļiem uzņēmējsabiedrībām bezatlīdzības kārtā piešķirti Ls 611,8 tūkst. pamatlīdzekļu iegādei, apmaksājot rēķinus par tiem.

  Kopš 1996.gada 6.novembrī izdarītajiem grozījumiem LR likumā “Par grāmatvedību” vairs nav spēkā LR Finansu ministrijas 1994.gada 14.janvāra “Norādījumi par uzņēmumu pārskatiem”, kuros bija norādīta bezatlīdzības kārtā saņemto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites kārtība, kas paredzēja, ka šādi ieguldījumi tiek atspoguļoti rezervēs, kuras nenoraksta.

  LR Finansu ministrija ir norādījusi, ka pašlaik nav tādu normatīvo dokumentu, kuros būtu noteikta šādu ilgtermiņa ieguldījumu uzskaites un grāmatošanas kārtība, līdz ar to šo līdzekļu pareizas uzskaites kontrole netiek nodrošināta.

  Lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu revīzijas sektorā kolēģijas locekles Dz.Levrences vadībā 1997.gadā veiktas 25 revīzijas, no tām 20 revīziju materiāli izskatīti kolēģijas sēdēs, 10 – nosūtīti Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai.

  Sagatavoti divi ziņojumi:

 • “Par VSIA “Lata Holdings”, SIA “Agroinvest”, “Danlat Inform SIA/Ltd”, SIA “Agroleasing”, SIA “Agroinvest Consulting” valsts kapitāla daļas izmantošanas likumību un lietderību”;
 • “Par lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes un agroservisa uzņēmumu privatizācijas procesa norisi un rezultātiem Latvijas Republikā agrārās reformas gaitā”.
 • Ziņojumi par “Lata” sistēmas uzņēmumiem nosūtīti Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam, Ministru kabinetam, Valsts prezidenta kancelejai, Finansu ministrijai un Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai.
  Ziņojums “Par lauksaimniecības, pārtikas pārstrādes un agroservisa uzņēmumu privatizācijas procesa norisi un rezultātiem Latvijas Republikā agrārās reformas gaitā” sagatavots, pamatojoties uz LR Saeimas pieprasījumu, un tika nosūtīts LR Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājam.

  Kolēģijas locekļa V.Vilciņa vadītā sektora darbinieki veica revīzijas valsts un pašvaldību uzņēmumos un uzņēmējsabiedrībās, kuru pamatkapitālā ir valsts kapitāla daļa. 1997.gadā sektorā strādāja 5 revidenti, pabeigtas 22 revīzijas, 18 revīziju materiāli izskatīti 9 kolēģijas sēdēs. 

  Pārbaudīti Rīgas Domes pašvaldības uzņēmumu norēķini par izlietoto siltumenerģiju un a/s “Rīgas siltums” dibināšanas jautājumi, apskatītas Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta attīstības problēmas, kā arī pasažieru komercpārvadājumu – taksobusu un maršruta taksometru – licencēšanas jautājumi Rīgas pilsētā, veikta Aizsardzības ministrijas pakļautībā esošo lidlauku apsaimniekošanas pārbaude, iepazīts SIA “Lattelekom” trīs gadu darbs un izvērtēts Jumta līgums starp Latvijas SIA “Lattelekom” un Dānijas SIA “Tilts Communications A/S” un līguma pielikumu izpilde. Atsevišķā lietvedībā tika izdalīta un veikta pārbaude par telekomunikāciju pakalpojumu un tīkla darbības nodrošināšanu un atbilstošu tarifu noteikšanu.