Nozīmīgākās revīzijas departamentā

Kolēģijas locekles I.Kučinskas vadītajā sektorā pārskata periodā strādāja viens vecākais valsts revidents, trīs valsts revidenti un viens valsts revidenta palīgs.
1998.gadā pabeigtas septiņas revīzijas, divas no tām slēgtas ar kolēģijas lēmumu, bet piecas – neizskatot kolēģijas sēdē. Uz fizisko un juridisko personu iesniegumu un sūdzību pamata veiktas 10 pārbaudes, apkopota informācija un sniegtas atbildes.

Kolēģiju sēdēs izskatītas divas revīziju lietas:

 • Par valsts uzņēmuma “Mangaļu kuģu remonta rūpnīca” privatizācijas procesa likumību.
 • Par valsts Līvānu bioķīmiskās rūpnīcas objekta Nr.2 privatizācijas procesa likumību.
 • Neizskatot kolēģijas sēdē, slēgtas šādas revīzijas:

 • Par valsts rūpnīcas “Veldze” privatizācijas procesa likumību.
 • Par ieguldīto investīciju ieskaitīšanas likumību privatizējamā valsts Rīgas Ādas galantērijas izstrādājumu kombināta “Somdaris” 1.filiāles izpirkuma maksā.
 • Par valsts Līvānu bioķīmiskās rūpnīcas objekta Nr.1 privatizācijas procesa likumību.
 • Par ieguldīto investīciju ieskaitīšanas likumību privatizējamā valsts Rīgas Ādas galantērijas izstrādājumu kombināta “Somdaris” galvenās ražotnes izpirkuma maksā.
 • Par ieguldīto investīciju ieskaitīšanas likumību Remontu un celtniecības valsts uzņēmuma “Specdarbs” izpirkuma maksā.
 • Kolēģijas locekles M.Lērumas vadītajā sektorā pārskata gadā galvenā uzmanība tika pievērsta šādiem darbības virzieniem:

 • likumības ievērošana valsts dzīvojamo māju privatizācijā;
 • privatizējamo valsts uzņēmumu īpašuma nomas un nomas ar izpirkumu līgumu nosacījumu izpildes kontrole;
 • privatizējamo valsts uzņēmumu finansiāli saimnieciskās darbības izvērtējums privatizācijas gaitā.
 • Sektorā uz 1999.gada 1.janvāri strādāja viens vecākais valsts revidents, trīs valsts revidenti un viens valsts revidenta palīgs. Revidenta palīga funkcijās ietilpst nodrošināt ar datorizētās informācijas sistēmas datu bāzi revīzijās iesaistītos darbiniekus.
  Sektorā gada laikā veiktas 14 revīzijas un pārbaudes, no tām desmit – saskaņā ar darba plānu, divas – pēc juridisko un fizisko personu iesniegumiem, divas – pēc deputātu pieprasījumiem.

  Kolēģijas sēdēs izskatītas astoņas revīzijas lietas, nozīmīgākās no tām:

 • par akciju sabiedrības “Aurora” uzņēmuma pamatlīdzekļos ieguldīto investīciju ieskaitīšanas likumību valsts zeķu fabrikas “Aurora” izpirkuma maksā;
 • par Rīgas furnitūras ražošanas apvienības “Arta” dzīvojamā fonda privatizācijas tiesiskumu;
 • par Jēkabpils pašvaldības uzņēmuma “Jēkabpils Komunālo uzņēmumu kombināts” privatizācijas atbilstību tiesību aktu prasībām;
 • par akciju sabiedrības “Rīgas piensaimnieks” valsts piena pārstrādes uzņēmumu – Rīgas pilsētas pienotavas Nr.1 un Kausēto sieru ceha privatizācijas likumību un lietderību;
 • par privatizējamā valsts uzņēmuma “Rīgas zvejniecība” privatizācijas procesa atbilstību likumdošanas aktu prasībām;
 • par valsts Rīgas nomas rūpnīcas “Stiprinājuma elementi” privatizācijas likumību;
 • par valsts uzņēmuma sanatorijas “Ķemeri” privatizācijas likumību.
 • Pēc revīzijām ar kolēģijas lēmumiem uzlikti uzrēķini Ls 13 571. Divu revīziju materiāli, kas izskatīti kolēģijas sēdēs, iesniegti izvērtēšanai LR Ģenerālprokuratūrā. Par vienu revīzijas materiālu iesniegts pieteikums Satversmes tiesā par Finansu, Ekonomisko reformu un Ekonomikas ministriju normatīvo aktu neatbilstību privatizāciju reglamentējošai likumdošanai. Ar Satversmes tiesas 1998.gada 11.marta spriedumu iepriekš minēto ministriju 1993.gada skaidrojumi “Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību grāmatvedībā” atzīti par tādiem, kas neatbilst Satversmes 64.pantam, un spēkā neesošiem no sprieduma pasludināšanas brīža.

  Galvenie revīzijās konstatētie trūkumi (pārkāpumi):

 • nelikumīga investīciju ieskaitīšana privatizējamo valsts uzņēmumu izpirkuma maksā;
 • privatizējamo un privatizēto valsts uzņēmumu dzīvojamā fonda nelikumīga iekļaušana privatizācijas subjektu statūtkapitālā;
 • pārkāpumi pašvaldību uzņēmumu privatizācijā, kur konstatēti gan likuma pārkāpumi, gan apšaubāma privatizācijas lietderība un pareizība;
 • nepilnības spēkā esošajos likumdošanas aktos attiecībā uz piena pārstrādes uzņēmumu privatizāciju, kas noteica kārtību, kādā notiek bezatlīdzības nodotā valsts kapitāla personificēšana piensaimnieku kooperatīvajās sabiedrībās;
 • nepietiekama uzskaite un kontrole par norēķinu stāvokli ar privatizējamo uzņēmumu nomniekiem, maksāšanas termiņiem un maksājumu nokavējumiem, likvidējoties vai reorganizējoties šo uzņēmumu pārvaldes institūcijām;
 • nepilnības bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” darbībā, kas nenodrošina pārņemto nomas līgumu un pirkuma līgumu izpildes kontroli, kā arī privatizējot valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļus, nepieprasot privatizācijas subjektam pietiekamus maksātspēju apliecinošus dokumentus.
 • Kolēģijas locekļa V.H.Puča vadītajā sektorā 1998.gadā turpinājās uzsāktais revīzijas darbs privatizācijas procesa likumības pārbaudē. Šajā pārskata gadā revīzijas darba galvenie virzieni bija:

 • privatizējamo valsts īpašuma objektu privatizācijas procesa likumības izvērtēšana;
 • investīciju kā maksāšanas līdzekļa izmantošana privatizācijā;
 • privatizācijas projektu izpildes atbilstība tiesību aktu normām.
 • Sektorā strādāja viens vecākais valsts revidents un pieci valsts revidenti. Gada laikā veiktas 25 revīzijas, tajā skaitā 20 revīzijas slēgtas. Izvērtētas, analizētas un sniegtas atbildes uz dažādām pilsoņu grupu sūdzībām un iesniegumiem.

  Kolēģiju sēdēs izskatītas sešas revīziju lietas, nozīmīgākās no tām:

 • par denacionalizēto dzirnavu Nr.5 Bruņinieku ielā 103/105, Rīgā uzturēšanai izlietoto līdzekļu līdz šā objekta nodošanai bijušo īpašnieku mantinieku pārstāvim izlietošanas likumību, lietderību un pareizību;
 • par a/s “Alfa” dibināšanas atbilstību tiesību aktu normām;
 • par SIA “Signum” ražošanas attīstības veicināšanai ieguldīto investīciju ieskaitīšanas likumību valsts Jelgavas uzņēmuma “Signum” daļas izpirkuma maksā;
 • par valsts uzņēmuma “Ēku celtniecības kombināts” privatizācijas procesa likumību;
 • par Rīgas ostas valsts stividoru kompānijas “Rīnūži” mantiskā ieguldījuma SIA “ALPHA – OSTA” un tā atgūšanas atbilstību tiesību aktu normām.
 • Ar kolēģijas lēmumiem noteikti uzrēķini kopā par Ls 114 136, tajā skaitā Privatizācijas aģentūrai – Ls 28 635, a/s “Rīgas dzirnavnieks” – Ls 35 811, a/s “Alfa” – Ls 48 626, a/s “ĒCK” – Ls 1064.
  Piecu revīziju materiāli, kas izskatīti kolēģijas sēdēs, iesniegti izvērtēšanai Ģenerālprokuratūrā.
  Revīzijās konstatētie galvenie trūkumi (pārkāpumi), ja valsts uzņēmumi privatizēti saskaņā ar 1992.gada 16.jūnija likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu (uzņēmumu) privatizācijas kārtību:

 • nenodrošināts publiskums;
 • apšaubāma privatizācijas subjekta izvēles atbilstība likumam;
 • dokumenta par samaksas noteikumiem, maksājumu grafika un maksājumu summas sadalījuma starp maksātājiem un fondiem nesagatavošana un neiesniegšana attiecīgajai pilsētas (rajona) finansu inspekcijai;
 • Privatizācijas aģentūras tiesiskums mainīt privatizācijas projekta noteikumus;
 • nepilnības Privatizācijas aģentūras darbībā, pildot 1994.gada 17.februāra likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” pārejas noteikumus.
 • Veicot privatizāciju pēc citām tiesību aktu normām, tipiski vienveidīgi pārkāpumi nav konstatēti.

  * * *

  Privatizācijas procesa revīzijas departamentā veikto revīziju materiāli, kas 1998.gadā publicēti izdevumā “Latvijas Republikas Valsts Kontroles Vēstis”:

  Nr.1

  Par Valsts mēbeļu ražošanas uzņēmuma “Zunda” privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu prasībām.

  Nr.2

  Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” rīcības likumību, samazinot valsts uzņēmuma “Olaines ķīmiski farmaceitiskā rūpnīca” akciju kontrolpaketes pirkuma cenu.
  Par valsts akciju sabiedrības “Dzirnavnieks” Rīgā, Lizuma ielā 5 privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu normām.
  Likumības ievērošana valsts dzīvojamo māju privatizācijā.

  Nr.3

  Pirkuma līguma izpildes pārbaude bijušajā valsts uzņēmumā “Latvijas finieru ražošanas apvienība” .
  Par Valsts Rīgas metālizstrādājumu rūpnīcas “Mangaļi” privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu normām.
  Par valsts uzņēmuma “Jelgavas Centra aptieka” privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu normām .
  Revīzija par valsts uzņēmuma “Pāvila Aptieka” tiesībām uz telpu īri Rīgā, A.Čaka ielā 49.
  Valsts firmas “Dobeles dzirnavnieks” privatizācijas procesa atbilstība tiesību aktu normām.

  Nr.4

  Revīzija par valsts uzņēmuma “Ēku celtniecības kombināts” privatizācijas procesa likumību.
  Denacionalizēto dzirnavu Nr.5 Rīgā, Bruņinieku ielā 103/105 uzturēšanai līdz šā objekta nodošanai bijušo īpašnieku mantinieku pārstāvim ieguldīto līdzekļu izlietošanas likumība, lietderība un pareizība.
  Revīzija par privatizācijas noteikumu ievērošanu valsts akciju sabiedrības “Grindeks” privatizācijā pēc akciju paketes pirkuma līguma noslēgšanas.
  Akciju sabiedrības “Alfa” dibināšanas atbilstība tiesību aktu normām.
  Valsts Līvānu bioķīmiskās rūpnīcas (VLBR) objekta Nr.1 privatizācijas procesa likumības pārbaude.

  Nr.5

  Likumības ievērošana valsts dzīvojamo māju privatizācijā.
  Dzīvojamā nama Rīgā, Skudru ielā 39/4 iedzīvotāju sūdzības par liegtajām tiesībām privatizēt viņu īrētos dzīvokļus pārbaude.
  Rīgas rajona Tiesu izpildītāju kantora rīcības tiesiskums, vēršot piedziņu uz valsts uzņēmuma “Saulkalne” deviņām dzīvojamām mājām ar 504 dzīvokļiem un ūdenstorni ar tam neatņemamo sastāvdaļu – inženiertīkliem – Saulkalnes pagastā, Rīgas rajonā.

  Revīzijas par privatizācijas projekta izpildi:

 • valsts uzņēmumā “Latvijas tirgus pētīšanas institūts”,
 • valsts vairumtirdzniecības uzņēmumā “Latvijas trikotāža”,
 • Latvijas valsts komerciālās informācijas firmā “Tirdzniecības nams “Inkomerc””.
 • Vairumtirdzniecības valsts uzņēmums “Latvijas apģērbi”.
  Par Rīgas ostas valsts stividoru kompānijas “Rīnūži” mantiskā ieguldījuma SIA “ALPHA – OSTA” un tā atgūšanas atbilstību tiesību aktu normām.
  Par SIA “Signum” ražošanas attīstības veicināšanai ieguldīto investīciju ieskaitīšanas likumību valsts Jelgavas uzņēmuma “Signum” daļas izpirkuma maksā.
  Revīzija “Par valsts uzņēmuma “Kolektors” privatizācijas procesa atbilstību tiesību aktu normām”.
  Revīzija “Par valdītāju rīcības likumību un pareizību, realizējot Latvijas valsts lauku celtniecības projektēšanas institūta “Lauku projekts” Rīgā, Elijas ielā 17 mantas pārvaldīšanu”.
  Rīcība ar valsts īpašumu – Dobeles pienotavas Bērzes krejotavu.