Nozīmīgākās revīzijas un pārbaudes

Kolēģijas locekles R.Bērziņas vadītajā sektorā pārskata periodā sagatavots likumos “Par Valsts kontroli” un “Par budžetu un finansu vadību” paredzētais Valsts kontroles atzinums par Finansu ministrijas sagatavoto iepriekšējā saimnieciskā gada pārskatu, kas iesniegts Saeimā un valdībā. Veiktas revīzijas par rīcību ar valsts mantu un naudas līdzekļiem: sakarā ar investīciju programmas izpildi 1997.gadā Valsts ieņēmumu dienestā un Valsts kasē; Valsts kontrolē 1997.gadā, Satiksmes birojā līdz 1997.gada beigām, kā arī revīzijas par rīcību ar neparedzētiem gadījumiem piešķirtajiem līdzekļiem 1997.gadā un par pārkāpumiem rīcībā ar valsts mantu un līdzekļiem 1996. un 1997.gada valsts budžeta izpildes gaitā, par kuriem pieņemti lēmumi likuma “Par budžetu un finansu vadību” 47. un 48.pantā paredzētajā kārtībā, un veikta pārbaude par centrālo valsts resoru iekšējās revīzijas struktūrvienību darbu 1997.gadā.

 • Par rīcību ar neparedzētiem gadījumiem piešķirtajiem līdzekļiem
 • Revīzija “Par rīcību ar valsts mantu un naudas līdzekļiem Satiksmes birojā līdz 1997.gada 31.decembrim”
 • Par ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu iekšējās revīzijas struktūrvienībās veikto darbu 1997.gadā
 • Kolēģijas locekļa B.Breidaka vadītajā sektorā 1998.gadā nozīmīgākās revīzijas veiktas Latvijas Policijas akadēmijā, LR Uzņēmumu reģistrā, Valsts cilvēktiesību birojā un Valsts policijas mācību centrā. Pārbaudīts 1997.gada valsts budžeta programmai “Pilsonības, imigrācijas un repatriācijas lietas” paredzēto līdzekļu izlietojums, kā arī veikta iepriekšēja revīzija par darījumiem, kas attiecas uz 1998.gada valsts budžetā paredzēto līdzekļu izlietojumu valsts robežas ierīkošanai.

 • Latvijas Policijas akadēmija
 • Valsts cilvēktiesību birojs
 • Kolēģijas locekles M.Prāmas vadītajā sektorā 1998.gadā nozīmīgākās revīzijas bija par LR Labklājības ministrijas apakšprogrammu “Tuberkulozes un hronisko plaušu slimību izplatības ierobežošana” un “Invalīdu uzņēmējdarbības veicināšana” izpildi 1997.gadā, par valsts speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu apakšprogrammas “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” izpildē, kā arī revīzija Valsts darba inspekcijā par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu programmas “Darba aizsardzības un darba likumdošanas piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība” īstenošanā 1997.gadā. Pārbaudīta rīcība ar valsts budžeta līdzekļiem, kas piešķirti Kultūras ministrijai programmas “Kino” izpildei.

 • Kultūras ministrijai programmas “Kino” izpilde
 • Labklājības ministrijas apakšprogrammas “Tuberkulozes un hronisko plaušu slimību izplatības ierobežošana”
 • Kolēģijas locekļa R.Zonenberga vadītajā sektorā veiktas pārbaudes par valsts budžeta programmām un apakšprogrammām paredzēto līdzekļu izlietojumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Valsts zemes dienestā, Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldē, kā arī revīzijas Nacionālajā mērniecības centrā un Valsts zemes dienesta Rīgas rajona un Jūrmalas pilsētas nodaļās.

 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Budžeta programma “Tūrisma attīstība”
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, programma “Būvniecība”
 • Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldē par programmai “Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums” paredzēto līdzekļu izlietojumu 1997.gadā.
 • Valsts zemes dienestā (VZD) par līdzekļu izlietojumu valsts budžeta apakšprogrammai “Zemes reforma un nekustamā īpašuma formēšana” 1997.gadā
 • Vecākās valsts revidentes L.Fedorovičas vadītajā sektorā pārskata gadā nozīmīgākās bija revīzijas Latvijas augstskolās, Valsts pārvaldes reformas birojā un Valsts civildienesta pārvaldē.

 • Par Latvijas augstskolās veikto revīziju rezultātiem
 • Par revīzijas rezultātiem Valsts pārvaldes reformas birojā
 • Valsts civildienesta pārvaldē
 • Vecākās valsts revidentes V.Frišmanes vadītajā sektorā pārskata periodā nozīmīgākās revīzijas bija par 1997.gada valsts budžeta ieņēmumu daļas izpildi Valsts ieņēmumu dienestā un tā struktūrvienībās, par Satiksmes ministrijas programmai “Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām” un programmai “Sakari” piešķirto valsts līdzekļu izlietojumu, par valsts naudas līdzekļu izlietojumu 1997.gadā kompensācijām naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes kompensācijas sertifikātus, kā arī revīzija Centrālajā dzīvojamo māju privatizācijas komisijā par 1996. un 1997.gadu un 1998.gada 9 mēnešiem. Revīzijā par rīcību ar valsts mantu un naudas līdzekļiem valsts un pašvaldību institūcijās investīciju programmas izpildē 1997.gadā veikts revīzijas materiālu apkopojums un šajā sakarā šādas revīzijas: LR Finansu ministrijā un Ekonomikas ministrijā, kā arī atsevišķas revīzijas LMA Bērnu klīniskajā slimnīcā, bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā “Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra” un LR Kultūras ministrijā.

 • 1997.gada valsts budžeta ieņēmumu daļas izpildi Valsts ieņēmumu dienestā un tā struktūrvienībās
 • “Dotācijas transporta izdevumu kompensācijām”
 • par valsts naudas līdzekļu izlietojumu 1997.gadā kompensācijām naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes kompensācijas sertifikātus
 • Valsts valdības diplomātisko sakaru pārvaldē un Telekomunikāciju tarifu padomē
 • Revīzija Centrālajā dzīvojamo māju privatizācijas komisijā par 1996. un 1997.gadu un 1998.gada 9 mēnešiem
 • * * *

  Valsts budžeta revīzijas departamentā veikto revīziju materiāli, kas 1998.gadā publicēti izdevumā “Latvijas Republikas Valsts Kontroles Vēstis”:

  Nr.1
  Par revīzijām Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Centrālajā aparātā, Valsts sociālās apdrošināšanas fondā, LR Finansu ministrijas Valsts kasē.

  Nr.2
  Par revīzijām Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Jūras akadēmijā, Latvijas Policijas akadēmijā, Nacionālās aizsardzības akadēmijā, Latvijas Universitātē, Kultūras ministrijas Centrālajā aparātā.
  Par iepriekšējo revīziju par darījumiem, kas attiecas uz 1998.gada valsts budžetā paredzēto līdzekļu izlietojumu valsts robežas ierīkošanai.
  Par pārbaudi par ministriju un citu centrālo valsts pārvaldes iestāžu iekšējās revīzijas struktūrvienībās veikto darbu 1997.gadā.

  Nr.3
  Revīzijas rezultāti par rīcību ar valsts mantu un valsts naudas līdzekļiem Ekonomikas ministrijā, Finansu ministrijā, valsts institūcijās un to struktūrvienībās sakarā ar investīciju programmas izpildi 1997.gadā.
  Par revīzijām Iekšlietu ministrijas Valsts policijas mācību centrā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā par rīcību ar valsts mantu un naudas līdzekļiem, īstenojot valsts budžeta programmu “Tūrisma attīstība” 1997.gadā, Valsts cilvēktiesību birojā.

  Nr.4
  1997.gada valsts budžeta programmas “Pilsonības, imigrācijas un repatriācijas lietas” revīzija.
  Par revīziju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
  Revīzijā Valsts zemes dienestā par līdzekļu izlietojumu valsts budžeta apakšprogrammai “Zemes reforma un nekustamā īpašuma formēšana” 1997.gadā izvērtēts līdzekļu izlietojums apakšprogrammā kopumā, kā arī veiktas revīzijas Nacionālajā mērniecības centrā un VZD Rīgas rajona nodaļā.
  Par revīziju Valsts darba inspekcijā par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu programmas “Darba aizsardzības un darba likumdošanas piemērošanas valsts kontrole un uzraudzība” izpildē 1997.gadā.
  Revīzija par likumā “Par valsts budžetu 1998.gadam” paredzēto valsts speciālā budžeta līdzekļu izlietojumu sakarā ar apakšprogrammas “Invaliditātes, maternitātes un slimības speciālais budžets” izpildi.
  Labklājības ministrijas apakšprogrammas “Tuberkulozes un hronisko plaušu slimību izplatības ierobežošana” izpilde 1997.gadā.
  Par Latvijas augstskolās veikto revīziju rezultātiem.

  Nr.5
  Par revīzijām, kurās pārbaudīta rīcība ar finansu līdzekļiem un to izlietojums dažās likumā “Par valsts budžetu 1997.gadam” programmās un apakšprogrammās 1997.gadā:

 • Par rīcību ar neparedzētiem gadījumiem piešķirtajiem līdzekļiem;
 • Labklājības ministrijas apakšprogrammai “Invalīdu uzņēmējdarbības veicināšana” paredzēto valsts budžeta līdzekļu izlietojums 1997.gadā;
 • Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldē par programmai “Hidrometeoroloģiskais nodrošinājums” paredzēto līdzekļu izlietojumu 1997.gadā;
 • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā par programmai “Būvniecība” paredzēto līdzekļu izlietojumu 1997.gadā;
 • valsts investīciju programmas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apakšprogrammā “Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide” izpildes 1997.ga”Celulozes rūpnīcas projekta izstrāde” izpilde Zemkopības ministrijas pārraudzības iestādē Valsts meža dienestā.
 • Par revīzijām Valsts pārvaldes reformas birojā, Satiksmes birojā, Valsts zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļā.
  Revīzija par valsts naudas līdzekļu izlietojumu 1997.gadā kompensācijām naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes kompensācijas sertifikātus.