Nozīmīgākās revīzijas un pārbaudes

Par Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā veiktajām revīzijām 1998.gadā izdevuma “Latvijas Republikas Valsts Kontroles Vēstis” Nr.1-5 tika publicēts apjomīgs materiāls, tāpēc galvenokārt pievērsīsimies departamenta kolēģijas 1998.gadā pieņemto lēmumu izpildei.

1998.gadā kolēģijas locekļa J.Āboliņa vadītā sektora revīziju tematika bija saistīta ar “Likuma par ostām” prasību izpildi Latvijas ostās, kā arī tika veiktas pārbaudes vairākās uzņēmējsabiedrībās un uzņēmumos. Papildus šiem darbiem, izpildot Valsts kontroles vadības norādījumus, sniegtas atbildes (nenosakot revīzijas uzdevumus) uz LR amatpersonu pieprasījumiem sniegt informāciju, kā arī dotas atbildes vēstuļu veidā uz LR iedzīvotāju sūdzībām un iesniegumiem.

1998.gadā izpildīts revīziju plāns par pārbaudēm LR mazajās ostās. Revīzijas veiktas Mērsraga, Rojas, Pāvilostas, Skultes un Ainažu ostās. Analizējot šo revīziju materiālus, konstatētas dažas kopīgas iezīmes “Likuma par ostām” prasību nepildīšanā, piemēram, nav izpildīta prasība līdz 1994.gada 1.augustam izveidot iestādes – ostu pārvaldes, bet to vietā ir izveidoti pašvaldību uzņēmumi – ostu pārvaldes. Ostu administratori izskaidroja, ka bez reģistrācijas numura nav iespējams reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājiem. Šajā gadījumā vainojama LR Tieslietu ministrija, kam saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām” bija jāizveido ne tikai uzņēmumu reģistrs, bet arī iestāžu reģistrs. Likuma prasības šajā jomā līdz šim nav izpildītas. Vairākās ostās nav izpildītas arī citas “Likuma par ostām” prasības, piemēram, ostu pārvaldes nav pārņēmušas savā valdījumā hidrotehniskās būves un piestātnes, tāpat pieļauti pārkāpumi ostas valdes sastāva izveidošanā un citi, kas atspoguļoti “Pārskatā par 1998.gadā kolēģijas sēdēs pieņemto lēmumu izpildi”.

Revīziju materiāli izskatīti Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas sēdēs. Par konstatētajiem trūkumiem ostu pārvalžu darbībā informēta attiecīgā pašvaldība (ostas pārvaldes dibinātāja), kā arī LR Satiksmes ministrija, kuras pārraudzībā saskaņā ar “Likumu par ostām” ir ostu pārvaldes. Kolēģijas sēdēs pieņemti attiecīgi lēmumi, uzdodot ostu pārvaldēm un pašvaldībām novērst konstatētos trūkumus un noteikti uzrēķini par finansu disciplīnas pārkāpumiem. Saņemtās atbildes no mazo ostu pārvaldēm un attiecīgajām pašvaldībām liecina, ka kolēģijas lēmumi ir izpildīti vai arī atsevišķi darbietilpīgi jautājumi, kā, piemēram, īpašumu nostiprināšana Zemesgrāmatā, tiek risināti aktīvi. Sarežģīta situācija ir izveidojusies Ainažu ostā, kura atjaunošanas sākumā bijusi pilnībā izpostīta. No Ostu attīstības fonda Ainažu ostas izbūvē ieguldīti Ls 294 700. Ostas izbūve praktiski ir sākuma stadijā, līdzekļu trūkuma dēļ atjaunošanas darbi ir pārtraukti. Ainažu pilsētas dome, Ostas pārvalde, kā arī Satiksmes ministrija nav spējušas izstrādāt reālu ostas attīstības programmu un nodrošināt finansējumu šā mērķa īstenošanai.

1998.gadā tika veikta pārbaude par iepriekšējā gada (1997.gada 8.maija) kolēģijas lēmuma izpildi Rīgas ostā. Valsts kontroles padome, izskatot pašvaldības uzņēmuma “Rīgas osta” sūdzību par minēto kolēģijas lēmumu, atcēla lēmuma daļu par noteikto uzrēķinu (ostas valdes locekļu atalgojums) Ls 69 200, bet pārējo lēmuma daļu attiecībā uz konstatētajiem “Likuma par ostām” pārkāpumiem Rīgas ostā atstāja spēkā. Pārbaudes gaitā konstatēts, ka daļa ostas valdes locekļu (pēc prokuratūras ieteikuma) atmaksāja Rīgas ostai nelikumīgi saņemto atalgojumu (kopā Ls 23 000). Jautājums par pašvaldības uzņēmuma “Rīgas osta” likvidēšanu, lai tā vietā izveidotu Rīgas ostas pārvaldi – iestādi, praktiski netika risināts. Valsts kontroles kolēģija atkārtoti uzdeva Rīgas Domei izpildīt “Likuma par ostām” prasības – izveidot iestādi “Rīgas ostas pārvalde”. Kolēģijas lēmums pilnībā nav izpildīts, jo Rīgas ostas pārvaldes juridiskā statusa noteikšanas process ir ieildzis.

Ar atsevišķu revīzijas uzdevumu veikta pārbaude Rīgas ostā par tās valdījumā nodotās zemes apsaimniekošanu. Pārbaudē konstatēts, ka daļa Rīgas ostas teritorijas (72,6 ha) nelikumīgi reģistrēta Rīgas pilsētas Zemesgrāmatā uz LR Aizsardzības ministrijas vārda. Daļa no zemes (12,5 ha), kas nodota Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā, netiek izmantota, tā ir nesakopta un piesārņota. Rīgas ostas pārvaldei jāturpina darbs pie zemes īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā. Revīzijas pabeigšanas brīdī šis darbs bija paveikts par 56,7 procentiem.

Kopumā izvērtējot revīziju rezultātus par Latvijas Republikas ostām (nav revidētas Liepājas un Ventspils ostas), konstatēts, ka pašvaldības, kas ir ostu pārvalžu dibinātājas, un Satiksmes ministrija kā ostu pārvalžu pārraudzītāja nav pilnā mērā rūpējušās, lai “Likums par ostām” tiktu izpildīts bez ierunām.

Revidējot valsts bezpeļņas organizāciju “Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija” SIA, konstatēts, ka uzņēmējsabiedrība (statūtsabiedrība) izveidota, reorganizējot Zemkopības ministrijas struktūrvienību. Tas ir pretrunā ar likumu “Par valsts un pašvaldības uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās”, kas paredz, ka reorganizēt var tikai uzņēmumu, bet Zemkopības ministrija nelikumīgi deleģējusi valsts funkcijas uzņēmējsabiedrībai, kas ir tās pārziņā. “Ministriju iekārtas likums” un citi normatīvie akti neparedz ministriju pārziņā esošajām uzņēmējsabiedrībām veikt tādas valsts pārvaldes institūcijas funkcijas, kā, piemēram, uzraudzība, kontrole un sodīšana. Šādas funkcijas var veikt tikai ministriju pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes. Šāda ministriju prakse – pārveidot savas struktūrvienības par statūtsabiedrībām – ir vērojama, arī iepazīstoties ar citu sektoru veiktajām revīzijām.

Analizējot pārējo revīziju materiālus, tika atklātas dažas grāmatvedības uzskaites nepilnības. Bieži konstatēts, ka uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) nav grāmatvedības organizācijas apraksta un dokumentu apgrozības shēmas. Par konstatētajiem finansu disciplīnas pārkāpumiem vairākos gadījumos kolēģija ir noteikusi uzrēķinus. Plašāka informācija par katru revidējamo objektu dota “Pārskatā par 1998.gadā kolēģijas sēdēs pieņemto lēmumu izpildi”.

Pārskats par 1998.gadā kolēģijas sēdēs pieņemto lēmumu izpildi

 • Par LR Talsu rajona pašvaldības bezpeļņas organizācijas “Mērsraga ostas pārvalde” dibināšanu un finansiāli saimniecisko darbību
 • Par Rojas ostas pārvaldes dibināšanu un finansiāli saimniecisko darbību
 • Par Skultes ostas pārvaldes dibināšanu un finansiāli saimniecisko darbību
 • Par Ainažu ostas pārvaldes dibināšanu un saimniecisko darbību
 • Par norēķiniem ar patērētājiem Dobeles pilsētā 1996./97. un 1997./98.gada apkures sezonā
 • Par departamenta kolēģijas 1997.gada 9.maija lēmuma izpildi sakarā ar revīziju Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumā “Rīgas osta” un “Likuma par ostām” izpildi Rīgā
 • Par Ostu attīstības fonda līdzekļu un citu investīciju izlietojumu Skultes ostas attīstībai
 • Par valsts bezpeļņas organizācijas SIA “Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija” finansiālo un saimniecisko darbību
 • Par BO VAS “Latvijas attīstības aģentūra” izveidošanu un finansiāli saimniecisko darbību
 • Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (“CSDD”) dibināšanu un finansiāli saimniecisko darbību
 • Par Rīgas ostas pārvaldes valdījumā nodotās zemes apsaimniekošanu un citu nekustamo īpašumu iznomāšanu
 • Kolēģijas locekles L.Ceimeres vadītā grāmatvedības sektora darbinieki 1998.gadā veikuši 18 revīzijas un pārbaudes, no tām Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas sēdēs izskatītas 12, bet sešas slēgtas bez izskatīšanas kolēģijā. Vienas revīzijas lietas sakarā iesniegts ziņojums Latvijas Republikas valsts kontrolierim.
  Sniedzam īsu pārskatu par kolēģijas sēdēs pieņemto lēmumu par 1998.gadā veiktajām revīzijām izpildi.

 • Par valsts mēbeļu uzņēmuma “Vidzeme” finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju
 • Par SIA “Jūrmalas nami” izveidošanu un rīcības ar dzīvojamo fondu likumību, pareizību un lietderību
 • Par akciju sabiedrības “Marienbāde” izveidošanas un rīcības ar dzīvojamo fondu likumību, pareizību un lietderību
 • Par bijušās valsts akciju sabiedrības “Rīgas zvejniecība” pamatlīdzekļu uzskaites kārtību 1994. un 1995.gadā
 • Par akciju sabiedrības “Ēku celtniecības kombināts” saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju
 • Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma “Rīgas gaisma” finansiālās un saimnieciskās darbības revīziju
 • Par Latvijas Medicīnas akadēmijas (turpmāk – AML) sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AML Namīpašumu pārvalde”
 • Ziedojumu izlietojuma likumības, lietderības un pareizības pārbaudes sabiedriskajās organizācijās hokeja klubā “Juniors”, riteņbraukšanas sporta klubā “Tandēms”, Cīņu mākslas attīstības un sociālās palīdzības fondā, volejbola sporta klubā “Vildoga” un Latvijas volejbola federācijā
 • Kolēģijas locekles S.Dz. Levrences vadītajā sektorā pārskata periodā tika pieņemti kolēģijas lēmumi par 21 revīzijas materiāliem. Pilnā apjomā un laikā izpildīti 16 lēmumi, pilnā apjomā, bet ar nokavēšanos – divi lēmumi, kopā izpildīti 18 lēmumi jeb 85,7 procenti. Daļēji izpildīti divi lēmumi, bet viens – nav izpildīts.

 • Izpildīti kolēģijas lēmumi revīziju lietās
 • Daļēji izpildīti kolēģijas lēmumi revīziju lietās
 • Nav izpildīts kolēģijas lēmums revīzijas lietā
 • No kolēģijas locekles D.Timšānes vadītajā sektorā veiktajām pārbaudēm Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas sēdēs izskatītas 12 lietas.
  Uzņēmumiem tika uzdots sakārtot savu grāmatvedības uzskaiti atbilstīgi grāmatvedību reglamentējošiem likumiem; savest kārtībā līgumsaistību dokumentāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar zemes izmantošanas juridiskajām tiesībām, nodrošināt nekustamā īpašuma un pamatlīdzekļu uzskaiti; izdarīt grozījumus statūtos, kā arī atrisināt jautājumus, kas saistīti ar nodokļu maksājumiem.
  Siltumapgādes uzņēmumiem uzdots noslēgt līgumus ar visiem patērētājiem par siltumenerģijas piegādi, kā arī uzstādīt siltumenerģijas skaitītājus un izveidot pašvaldības uzņēmumus kā patstāvīgu saimniecisku vienību ar juridiskas personas tiesībām.

  Pavisam saņemtas atbildes vēstules par deviņu kolēģijas lēmumu izpildi, uz trijiem kolēģijas lēmumiem atbildes nebija nepieciešamas.
  Pārsvarā grāmatvedības uzskaite uzņēmumos sakārtota saskaņā ar LR grāmatvedību reglamentējošiem likumdošanas aktiem, atrisināti jautājumi, kas saistīti ar zemes lietošanas tiesībām, nekustamo īpašumu reģistrāciju Zemesgrāmatā, īres un sadarbības līgumiem, kā arī izstrādāti statūtu grozījumi.
  Balstoties uz kolēģijas sēdē nolemto, Olaines pagasta padome ir izveidojusi jaunu pašvaldības uzņēmumu, kas veic energoapgādi saskaņā ar LR likumiem un normatīvajiem aktiem.
  Saldus pilsētas dome izslēgusi no Dānijas valdības bezprocentu kredīta garantiju objektu saraksta “Saldus siltuma” centrālo katlu māju.
  LR Aizsardzības ministrija (AM) atbilstīgi kolēģijas sēdes lēmumam 1998.gada 17.februārī izveidojusi AM nekustamā īpašuma izvērtēšanas komisiju, kas izskata visus jautājumus, kas ir saistīti ar AM nekustamā īpašuma izmantošanu, tajā skaitā Lielvārdes un citu ministrijas pārziņā esošo lidlauku skrejceļu plātņu demontēšanu, uzskaiti un izmantošanas kārtību.
  Bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā “Valsts informācijas tīkla aģentūra” turpinās darbs pie kolēģijas sēdē konstatēto pārkāpumu novēršanas un, izpildot kolēģijas lēmumu, ar 1998.gada 22.oktobri Valsts ieņēmumu dienests BO VAS “Valsts informācijas tīkla aģentūra” atkal reģistrējis kā pievienotās vērtības nodokļa maksātāju.
  Atbildes par kolēģijas lēmuma izpildi nav saņemtas no Izglītības un zinātnes ministrijas par pārbaudēm Latvijas Nacionālajā valsts sporta centrā “Mežaparks” un Nacionālajā sporta bāzē valsts tenisa centrā “Lielupe”.

  * * *

  Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamentā veikto revīziju materiāli, kas 1998.gadā publicēti izdevumā “Latvijas Republikas Valsts Kontroles Vēstis”:

  Nr.1

  Par revīzijām valsts mēbeļu uzņēmumā “Vidzeme”, Tukuma rajona pašvaldības bezpeļņas organizācijā “Engures ostas pārvalde”, Talsu rajona pašvaldības bezpeļņas organizācijā “Mērsraga ostas pārvalde”, bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā “Latvijas pasts”, “Par valsts pasūtījumu, kas saistīti ar autoceļu būvniecību un segumu atjaunošanu, izpildi un atbilstību likumu un normatīvo aktu prasībām”, kā arī par valsts uzņēmumu zivju audzētavu “Brasla”, “Ķegums”, “Dole”, “Sērene”, “Salaca”, “Kārļi”, “Pelči”, “Nagļi” un “Tome” 1995. un 1996.gada saimnieciskās un finansiālās darbības pārbaudi.

  Nr.2

  Par revīzijām Rojas ostas pārvaldē, Skultes ostas pārvaldē, Latvijas – Krievijas kopuzņēmumā a/s “Marienbāde”, SIA “Jūrmalas nami”, par Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Lielvārdes kara lidlauka apsaimniekošanu un skrejceļu seguma plātņu izmantošanu norēķiniem par paveiktajiem darbiem, par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Latvijas pasts” ilgtermiņa ieguldījumu akciju sabiedrības “Privātīpašnieku atdzimšanas fonds” firmā “LA=PA”, kā arī par a/s “Ogre” un pašvaldības uzņēmuma “Komunālās saimniecības pārvalde” norēķiniem par komunālajiem pakalpojumiem.

  Nr.3

  Par departamenta kolēģijas 1997.gada 9.maija lēmuma izpildi sakarā ar revīziju Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumā “Rīgas osta” un “Likuma par ostām” izpildi Rīgā.
  Par revīzijām Ainažu ostas pārvaldē, bijušajā VAS “Rīgas zvejniecība”, bezpeļņas organizācijā VAS “Lauku attīstības fonds”.
  ZIŅOJUMS par PHARE finansētiem lauku attīstības projektiem Latvijā.
  Par valsts investīciju programmas izpildi valsts bezpeļņas zinātniskajā uzņēmumā “Priekuļu selekcijas stacija” 1996. un 1997.gadā un par investīciju izmantošanu Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas ierīkošanai bijušajā kara slimnīcā Rīgā, Duntes ielā 8.
  Par pārbaudēm Rīgas veselības apdrošināšanas akciju sabiedrībā “Rīgas slimokase”, SIA “Getliņi – 2”, Valsts tenisa centrā “Lielupe”, kā arī par tematiskajām revīzijām par norēķiniem ar patērētājiem par saņemto siltumenerģiju Dobeles, Bauskas, Ogres, Jaunolaines un Saldus pilsētas siltumtīklu uzņēmumos.

  Nr.4

  Par revīzijām Latvijas Medicīnas akadēmijas sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AML Namīpašumu pārvalde”, pašvaldības uzņēmumā ,,Rīgas gaisma”, bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā “Latvijas attīstības aģentūra”, valsts bezpeļņas organizācijā “Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija” SIA, Latvijas Jūras administrācijā par Ostu attīstības fonda līdzekļu izlietojumu Skultes ostas attīstībai, par revīziju bezpeļņas organizācijā valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Reģionu attīstība”.
  Informācija par Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas 1997.gada lēmumu izpildi, kas pieņemti par lauksaimniecības produkcijas pārstrādes uzņēmumu revīzijas sektorā veiktajām pārbaudēm.

  Nr.5

  Pārbaudes materiāli par valsts pasūtījuma veselības aprūpes programmas, atsevišķu apakšprogrammu izpildi un investīciju izlietojumu valsts un pašvaldības uzņēmumos Rīgā, kā arī par papildus novirzīto budžeta līdzekļu izlietojumu Balvu rajona padomes b/o “Balvu slimnīca.
  Par revīzijām bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija”, bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā “Valsts informācijas tīkla aģentūra”, valsts zinātniskās ražošanas uzņēmumā “Ražība”, Latvijas nacionālajā valsts sporta centrā “Mežaparks”, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmumā namu pārvaldē “Viesturdārzs” un Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā par maksājumu iekasēšanas likumību, pareizību un lietderību no denacionalizētās ēkas daļas Rīgā, Pulkveža Brieža ielā 8, valsts uzņēmumā “Rīgas cirks” un par Rīgas ostas pārvaldes valdījumā nodotās zemes apsaimniekošanu un citu nekustamo īpašumu iznomāšanu.
  Par ziedojumu izlietojuma likumības, lietderības un pareizības pārbaudi sabiedriskajās organizācijās hokeja klubā “Juniors”, riteņbraukšanas sporta klubā “Tandēms”, Cīņu mākslas attīstības un sociālās palīdzības fondā, volejbola sporta klubā “Vildoga” un Latvijas volejbola federācijā.