Veiktās revīzijas

Pārbaudot rīcību ar valsts mantu un naudas līdzekļiem Latvijas Medicīnas akadēmijā (turpmāk tekstā – AML) 1995. un 1996.gadā un 1997.gada I pusgadā, konstatēts:

 • AML ir viena no lielākajām Latvijas augstskolām. Tā nodrošina valstī nepieciešamo atbilstīgas kvalifikācijas medicīnas un farmācijas speciālistu sagatavošanu, zinātniskās pētniecības darbu medicīnā un farmācijā, kā arī iedzīvotāju veselības aprūpi normatīvajos aktos noteiktā apjomā, taču rīcībā ar mantu un naudas līdzekļiem ir pieļauti dažādi pārkāpumi, bet grāmatvedības uzskaite, kā arī pārskati neatspoguļo patieso augstskolas finansiālo stāvokli un finansiāli saimniecisko darbību. AML pieprasījumos par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu atalgojumiem un citiem izdevumiem nav ņemti vērā patiesie resursu apjomi; tie AML rīcībā ir bijuši lielāki, nekā uzrādīts grāmatvedības uzskaitē un pārskatos. AML ne visos gadījumos ir nodrošināta likumīga, pareiza un lietderīga naudas līdzekļu iekasēšana un izlietošana, kā arī materiālo vērtību izmantošana;
 • AML grāmatvedības uzskaitē nav ievērots likums “Par grāmatvedību” un noteikumi, kādi bija Finansu ministrijas Valsts kases departamenta 1994.gada 1.jūlijā ar rīkojumu Nr.20 apstiprinātajā “Instrukcija par grāmatvedību valsts budžeta iestādēs”, kas bija spēkā līdz 1997.gada 1.janvārim, un finansu ministra 1997.gada 16.decembrī ar rīkojumu Nr.761 apstiprinātajā “Budžeta iestāžu grāmatvedības kontu plānā un metodiskajos norādījumos kontu plāna piemērošanai”, kas bija spēkā līdz 1998.gada 31.decembrim;
 • AML ir pieļauti kases disciplīnas pārkāpumi;
 • ikgadējās inventarizācijas AML ir veiktas nepilnīgi, neievērojot Finansu ministrijas 1993.gada 6.septembra norādījumus Nr.832 un Finansu ministrijas Valsts kases departamenta 1995.gada 27.septembrī ar rīkojumu Nr.10 apstiprināto “Nolikumu par Latvijas Republikas budžeta iestāžu pārskatiem un bilancēm”;
 • AML nav nodrošināts revīzijas komisijas darbs, kādu paredz Latvijas Medicīnas akadēmijas Satversmes 6.5.punkts.
 • Revīzijas materiāli tika izskatīti LR Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģijas 1999.gada 2.sepembra sēdē.

  Par revīzijas rezultātiem tika paziņots:

 • Ministru kabinetam – par pretrunām rīcībā ar valsts mantu, kādas radušās sakarā ar nekustamo īpašumu Rīgā, Pilsoņu ielā 13 un Vienības gatvē 45 nodošanu Latvijas Medicīnas akadēmijas valdījumā, un par bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību “P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” un “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” izveidošanu;
 • finansu ministram – likumā paredzēto sankciju piemērošanai par Likuma par budžetu un finansu vadību pārkāpumiem, kādi AML pieļauti 1995. – 1998.gadā un konstatēti revīzijā;
 • Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai – par AML revīzijā konstatētajiem tiesībpārkāpumiem vainīgo saukšanai pie likumā noteiktās atbildības;
 • Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram A.Sončikam – par naudas iekasēšanu AML, nepiemērojot Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas darījumu apliecinošas kvītis;
 • revidējamai iestādei, Labklājības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un Augstākās izglītības padomei – par revīzijas rezultātiem un par tās slēgšanu;
 • Valsts kontroles padomē iesniegts izskatīšanai jautājums par pieprasījumu lauzt darba līgumu ar AML ekonomikas un pārvaldes prorektori M.Gulmani un Grāmatvedības nodaļas vadītāju – galveno grāmatvedi N.Savicku, pamatojoties uz Latvijas Darba likumu kodeksa 38.pantu.
 • 1999.gada 28.septembrī saņemta vēstule no LR Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Pirmstiesas izmeklēšanas uzraudzības nodaļas, kura informē, ka ir nolemts:

  • Uz Valsts kontroles veiktās revīzijas AML par valsts mantu un finansu līdzekļiem 1995. – 1998.gadā pamata ierosināt krimināllietu nr.81206399 pēc Latvijas KK 162.p.l.d., 162.¹p.l.d. un 163.p. paredzēto noziedzīgo nodarījumu pazīmēm.
  • Pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai krimināllietu Nr.81206399 nosūtīt Valsts policijas Galvenās KPP Ekonomikas policijas birojam.
  • Lēmuma norakstu nosūtīt Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētajai prokuratūrai uzraudzības veikšanai par lietas izmeklēšanu izziņas iestādē.

  1999.gada 27.oktobra vēstulē Nr.9.2/14070 LR VID Rīgas pilsētas Kurzemes rajona nodaļa informē, ka, pamatojoties uz APK 155².panta pirmo daļu “kases operāciju uzskaites kārtības neievērošana”, AML rektoram J.Vētram uzlikts naudas sods – Ls 100 un ka no 1999.gada novembra tiks veikts iedzīvotāju ienākuma un sociālā nodokļa audits.
  1999.gada 22.novembra vēstulē nr.9.1/15267 LR VID Rīgas pilsētas Kurzemes rajona nodaļa informē, ka veiktajā nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumu auditā par 1996., 1997. un 1998.gadu AML konstatēts, ka AML ir pārkāpusi likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8.panta 2.daļas prasības, likuma “Par sociālo nodokli” 4.panta 2.daļas un likuma “Par sociālo apdrošināšanu” 14.panta nosacījumus.

  Auditā AML par 1996. un 1997.gadu papildus aprēķināti Ls 9982,32, tajā skaitā:

  iedzīvotāju ienākumu nodoklis– Ls 3748,92;
  iedzīvotāju ienākumu nodoklis– Ls 6233,40.

  Izskatot LR Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģijas pieprasījumu lauzt darba līgumu ar divām AML darbiniecēm, 2000.gada 16.februārī LR Valsts kontroles padome nolēma:

  • ņemot vērā Latvijas Darba likumu kodeksa 38.pantu, pieprasīt AML rektoram J.Vētram lauzt darba līgumu ar ekonomikas un pārvaldes prorektori M.Gulmani. Par paveikto J.Vētram informēt Valsts kontroli mēneša laikā no šā lēmuma pieņemšanas dienas;
  • noraidīt Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģijas 1999.gada 2.septembra lēmumā minēto pieprasījumu lauzt darba līgumu ar AML Grāmatvedības nodaļas vadītāju – galveno grāmatvedi N.Savicku.

  AML rektors J.Vētra uzskata par nepieciešamību izlemt jautājumu par VK padomes lēmuma pārsūdzēšanu likumā noteiktā kārtībā.