Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Par iestādes darbību » Publiskie gada pārskati » Gada pārskats – 1999 » Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departaments » PĀRSKATS par 1999.gadā veiktajām revīzijām un kolēģijas sēdēs pieņemto lēmumu izpildi

PĀRSKATS par 1999.gadā veiktajām revīzijām un kolēģijas sēdēs pieņemto lēmumu izpildi

Ārlietu ministra ierosinājums par Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas valsts pasūtījuma Nr. ĀM 98/100 norisi (valsts pasūtījuma piešķiršanas likumības izvērtējums)
Departamenta kolēģija nolēma, ka valsts pasūtījuma (identifikācijas Nr. ĀM 98/100) konkursa norises gaitai ir objektīvi izvēlēts valstij izdevīgākais LR Ārlietu ministrijas darbinieku komandējumu servisa piedāvājums (firma VIA “Rīga”). Atklātā konkursa norise liecina par brīvu konkurenci starp pretendentiem, kā arī par vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
Minētā valsts pasūtījuma piešķiršanas process noritējis saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem. Konstatēti daži trūkumi un nepilnības.

Par BO VSIA “Vides investīciju fonds” dibināšanas likumību, saimniecisko un finansiālo darbību

Departamenta kolēģija nolēma:

 • informēt Ministru kabinetu, ka, pamatojoties uz MK 1997.gada 12.februāra rīkojumu Nr.64, SIA “Vides investīciju fonds” savas pastāvēšanas divu gadu laikā pamatuzdevumu – apkalpot ārvalstu finansēto vides investīciju projektus – nav veikusi, jo ārvalstu investīcijas praktiski nav piesaistītas;
 • uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
 • izskatīt BO VSIA “Vides investīciju fonds” turpmākās darbības lietderību, jo tā līdz šim nav spējusi piesaistīt ārvalstu investīcijas;
 • izvērtēt Latvijas Vides aizsardzības fonda padomes un izpilddirektora J.Bruņinieka darbību par nepamatotu dotāciju un daļas savu funkciju nodošanu jaunizveidotajai sabiedrībai;
 • nodrošināt racionālu brīvo līdzekļu izlietojumu paredzētajiem mērķiem;
 • izvērtēt valsts pilnvarnieka Z.Brūvera darbību un atbilstību pilnvarnieka statusam;
 • BO VSIA “Vides investīciju fonds” noteikt uzrēķinu Ls 26 105.
 • Par paveikto informēt Valsts kontroli līdz 1999.gada 1.aprīlim. Kolēģijas lēmumu nosūtīt LR Ministru kabinetam, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Latvijas Vides aizsardzības fondam un BO VSIA “Vides investīciju fonds”.

  Lēmums ir izpildīts.
  Ar LR VARAM 1999.gada 29.marta rīkojumu Nr.35 uzdots Juridiskā departamenta direktorei V.Slaidiņai un VĪF direktorei I.Sāmītei sagatavot statūtu grozījumu projektu saskaņā ar komisijas, kura tika izveidota BO VSIA “Vides investīciju fonds” darbības izvērtēšanai, priekšlikumiem un līdz 1999.gada 15.aprīlim iesniegt to apstiprināšanai ministrijā; atcelt Z.Brūveri no VĪF valsts pilnvarnieka pienākumu izpildes; iecelt Investīciju departamenta direktora vietnieci A.Zadovsku par VĪF pilnvarnieci un valsts sekretāram noslēgt pilnvarojuma līgumu.
  1999.gada 17.februārī VARAM izdevusi rīkojumu par komisijas izveidošanu BO VSIA “Vides investīciju fonds” darbības izvērtēšanai.

  Par Rīgas pilsētas sociālās infrastruktūras attīstības un ražošanas SIA asociācijas “ALA, Ltd.” dibināšanu un finansiālo darbību

  Departamenta kolēģija nolēma:

 • uzdot Rīgas Domes Īpašuma departamenta Uzņēmējdarbības un privatizācijas pārvaldei nodrošināt SIA “ALA, Ltd” grāmatvedības dokumentācijas sakārtošanu atbilstīgi LR normatīvajiem aktiem;
 • iesniegt revīzijas materiālus LR prokuratūrā, lai izvērtētu Rīgas Domes rīcības tiesiskumu, iegādājoties a/s “TIMS” daļu par Ls 75 000;
 • kolēģijas lēmumu nosūtīt Rīgas Domei.
 • Lēmuma izpilde
  Ir saņemts Rīgas pilsētas Centra rajona prokuratūras 1999.gada 30.aprīļa lēmums par atteikšanos ierosināt krimināllietu, jo, novērtējot iesniegtos revīzijas materiālus, prokuratūra secinājusi, ka norādītajā Rīgas pilsētas izpilddirektora A.Grīnberga rīcībā nav noziedzīga nodarījuma sastāva, un ir atteikts ierosināt krimināllietu pēc LR VK Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta direktora V.Graša 1999.gada 15.februāra iesnieguma Nr.5.1-2/443.

  Par VAS “Latvijas Eksportkredīts” dibināšanas likumību un statūtos noteiktās darbības izvērtēšanu

  Kolēģija nolēma:

 • uzdot LR Ekonomikas ministrijai:
 • izvērtēt VAS “Latvijas Eksportkredīts” līdzšinējo darbību un izskatīt iespējas tās darbības uzlabošanai (koordinējot ar valsts atbalstu uzņēmējdarbībai);
 • izvērtēt VAS “Latvijas Eksportkredīts” pārvaldes institūciju darbību;
 • izskatīt sabiedrības reģistrētā pamatkapitāla (Ls 5 milj.) sasniegšanas iespējas; par paveikto informēt LR VK līdz 1999.gada 1.jūlijam;
 • VAS “Latvijas Eksportkredīts” – līdz 1999.gada 1.jūlijam atmaksāt kasē darbiniekiem nelikumīgi izsniegto aizdevumu summu Ls 20 572;
 • par finansu disciplīnas pārkāpumiem noteikt VAS “Latvijas Eksportkredīts” uzrēķinu Ls 6776;
 • kolēģijas lēmumu nosūtīt LR Ekonomikas ministrijai un VAS “Latvijas Eksportkredīts”.
 • Lēmums ir izpildīts.
  1999.gada 30.jūnijā VAS “Latvijas Eksportkredīts” (turpmāk “LEK”) paziņoja, ka novērsti VK norādītie trūkumi: ir atmaksāti darbiniekiem izsniegtie aizdevumi Ls 20 572; valsts budžetā ieskaitīti Ls 6776. “LEK” izvērtējusi līdzšinējo darbību un sagatavojusi priekšlikumus un aprēķinus “LEK” darbības uzlabošanai, iekļaujot tos Ekonomikas ministrijas sagatavotajā “Valsts atbalsta uzņēmējdarbībai koncepcijā” un priekšlikumos 2000.gada valsts budžeta projektam.
  Ekonomikas ministrija ir izvērtējusi “LEK” līdzšinējo darbību un priekšlikumus un aprēķinus VAS darbības uzlabošanai ir iekļāvusi ministrijas sagatavotajā koncepcijā par valsts atbalstu uzņēmējdarbībai, kas ir akceptēta Ministru kabinetā. Arī 2000.gada valsts budžeta projektam ir iesniegti priekšlikumi “LEK” pamatkapitāla un rezerves kapitāla palielināšanai. Par paveikto LR Ekonomikas ministrija Valsts kontrolei paziņoja 1999.gada 1.jūlijā.

  Par BO SIA “Jaunatnes sporta un atpūtas komplekss “Mangaļsala”” dibināšanu un objekta uzturēšanu 1997. un 1998.gadā

  Kolēģija nolēma:

 • uzdot Rīgas Domei:
 • izskatīt jautājumu par BO SIA “Jaunatnes sporta un atpūtas komplekss “Mangaļsala”” pastāvēšanas lietderību un objekta turpmākās izmantošanas perspektīvām;
 • izvērtēt Rīgas Domes ieceltās Uzraudzības padomes darbību, jo sakarā ar BO SIA “Jaunatnes sporta un atpūtas komplekss “Mangaļsala”” problēmu un perspektīvas izskatīšanu sēdes 1998. un 1999.gadā nav notikušas;
 • izvērtēt direktora M.Grauduma rīcību sakarā ar Korupcijas novēršanas likuma prasību neievērošanu.
 • Par paveikto paziņot VK līdz 1999.gada 1.jūlijam;

 • uzdot BO SIA “Jaunatnes sporta un atpūtas komplekss “Mangaļsala”” direktoram M.Graudumam iesniegt Rīgas Domē un VK savus priekšlikumus par sabiedrības pastāvēšanas iespējām. Par paveikto informēt VK līdz 1999.gada 1.jūlijam;
 • kolēģijas lēmumu nosūtīt Rīgas Domei un BO SIA “Jaunatnes sporta un atpūtas komplekss “Mangaļsala””.
 • Lēmums ir izpildīts.
  BO SIA “Jaunatnes sporta un atpūtas komplekss “Mangaļsala”” direktors paziņojis par notikušajām aktivitātēm. 2000.gada 31.martā (Nr.1-26/2735) Rīgas Dome paziņoja VK, ka nolēmusi likvidēt BO SIA “Jaunatnes sporta un atpūtas komplekss “Mangaļsala”” un veikt šādus pasākumus:

 • līdz 2000.gada 4.februārim izveidot likvidācijas komisiju;
 • līdz 2000.gada 1.februārim sniegt informāciju laikrakstos;
 • līdz 2000.gada 1.februārim brīdināt BO SIA “Jaunatnes sporta un atpūtas komplekss “Mangaļsala”” direktoru par sabiedrības likvidāciju un viņa atbrīvošanu no ieņemamā amata;
 • līdz 2000.gada 4.februārim brīdināt darbiniekus par sabiedrības likvidāciju un viņu atbrīvošanu no darba.
 • Par valsts akciju sabiedrības “Latvijas loto” dibināšanu un saimniecisko darbību
  Departamenta kolēģija nolēma uzdot VAS “Latvijas loto” nodrošināt sabiedrības līguma ar Zviedrijas firmu “Ess Net” AB tulkojumu valsts valodā, akcionāru pilnsapulces veikto iepriekšējā gada peļņas sadalījumu turpmāk iegrāmatot tikai uz peļņas sadales datumu, nekoriģējot pārskata gada sākuma bilanci, lai ievērotu 1992.gada 14.oktobra likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” 25.panta 1.daļas 6.punkta prasības.
  VAS “Latvijas loto” vadībai ieteikts noslēgt darba koplīgumu ar sabiedrības darbiniekiem, ievērojot 1972.gada 14.aprīļa “Latvijas darba likumu kodeksa” un likuma “Par darba koplīgumiem” prasības.
  Par paveikto paziņot VK līdz 1999.gada 30.septembrim.

  Lēmums ir izpildīts.
  VAS “Latvijas loto” vadība paziņoja, ka lēmumā minētie uzdevumi ir veikti – sabiedrības līgumam ar Zviedrijas firmu “Ess Net” ir nodrošināts tulkojums valsts valodā un turpmākais sabiedrības iepriekšējā darbības gada peļņas sadalījums tiks iegrāmatots, ievērojot likuma “Par uzņēmumu gada pārskatiem” prasības.

  Par bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības “Valsts robežbūve” dibināšanu un darbību

  Departamenta kolēģija nolēma:

 • uzdot BO VAS “Valsts robežbūve” augstākajai sabiedrības pārvaldes institūcijai – valsts pilnvarniekiem, kuri pārstāv LR Iekšlietu, Ārlietu, Satiksmes un Finansu ministriju, izstrādāt priekšlikumus par striktu funkciju sadali starp BO VAS “Valsts robežbūve” un LR Iekšlietu ministriju, kā arī par finansējuma nodrošinājumu, īstenojot programmu “Valsts robežas atjaunošana”. Priekšlikumus iesniegt apstiprināšanai MK ar 1999.gada 18.marta rīkojumu Nr.132 izveidotajai komisijai;
 • uzdot BO VAS “Valsts robežbūve” atspoguļot bilancē reāli samaksāto pamatkapitāla summu Ls 5000. Par paveikto paziņot VK līdz 1999.gada 1.septembrim;
 • uzdot LR Iekšlietu ministrijai līdz 1999.gada 15.augustam iesniegt VK skaidrojumu par MK 1998.gada 31.marta protokollēmuma Nr.17 29.§ neizpildes iemesliem;
 • informēt Ministru kabinetu, ka nesakārtotā finansējuma dēļ netiek pilnībā īstenotas BO VAS “Valsts robežbūve” kā valdības pilnvarotās organizācijas statūtos noteiktās pamatfunkcijas, kas ietver atbildību par valsts robežas izbūvi, iekārtošanu un apsaimniekošanu. LR valsts sauszemes, jūras, gaisa robežas apsardzības, kontroles un iekārtošanas, apsaimniekošanas funkcijas ir sadalītas starp Aizsardzības, Iekšlietu, Finansu un Zemkopības ministrijas struktūrām, kas nav veicinājis koordinētu darbību valsts robežas izveidošanā;
 • iekļaut VK Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta 2000.gada plānā revīziju par BO VAS “Valsts robežbūve” saimnieciskās darbības rezultātiem 1999.gadā;
 • ziņojumu un pārbaudes materiālus nosūtīt LR Saeimas Aizsardzības un iekšlietu komisijas priekšsēdētājam J.Ādamsonam;
 • kolēģijas lēmumu nosūtīt LR Ministru kabinetam, Zemkopības ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Finansu ministrijai, Ārlietu ministrijai un BO VAS “Valsts robežbūve”.
 • Lēmuma izpilde
  1999.gada 31.augustā “Valsts robežbūve” paziņoja (Nr.01-27/837), ka šā gada jūlija bilancē ir iekļauta reāli samaksātā pamatkapitāla summa Ls 5000.
  Iekšlietu ministrija 1999.gada 23.jūlijā paziņoja (Nr.1/1352) par LR MK 1998.gada 31.augusta protokollēmuma Nr.17 29.§ “Par BO VAS “Valsts robežbūve” darbības uzsākšanai nepieciešamo finansējumu” neizpildes iemesliem. LR IeM paziņoja, ka attiecībā par BO VAS “Valsts robežbūve” uzturēšanas izdevumu segšanu līdz šim brīdim nav vienojušās arī Finansu un Ekonomikas ministrijas. Finansu ministrija paskaidrojusi, ka VAS “Valsts robežbūve” uzturēšanas izdevumi ir jāsedz no valsts investīciju programmā IeM ietverto projektu izpildes un citiem saimnieciskajā darbībā nopelnītajiem līdzekļiem.
  Ekonomikas ministrija IeM ieteikusi, ka VAS “Valsts robežbūve” uzturēšanai nepieciešamie līdzekļi jāieplāno ikgadējā IeM pamatbudžetā kā līdzekļi samaksai par VAS “Valsts robežbūve” sniegtajiem pakalpojumiem.

  Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma “Vides projekti” dibināšanas likumību un saimnieciskās un finansiālās darbības likumības ievērošanu rīcībā ar valsts mantu
  Par bezpeļņas organizācijas valsts uzņēmuma “Vides projekti” filiāles “Vides mēdiju centrs” dibināšanas likumību un darbību

  Departamenta kolēģija nolēma:

 • uzdot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
 • izvērtēt VARAM amatpersonu rīcību, uzdodot segt komandējumu izdevumus no BO VU “Vides projekti” līdzekļiem par personām, kas nav šā uzņēmuma darbinieki;
 • izvērtēt BO VU “Vides projekti” piešķirtā Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansējuma apjoma pamatotību, šā uzņēmuma veikto izdevumu lietderību un iegādāto pamatlīdzekļu apjoma nepieciešamību;
 • informēt Valsts ieņēmumu dienestu par iespējamajiem BO VU “Vides projekti” nodokļu maksājumu pārkāpumiem un par Z.Sviķa darba līguma ar BO VU “Vides projekti” izvērtēšanu, vai nav pārkāpti Korupcijas novēršanas likuma noteikumi;
 • uzdot BO VU “Vides projekti”:
 • sakārtot un organizēt uzņēmuma grāmatvedību tā, lai grāmatvedībā tiktu uzskatāmi atspoguļoti uzņēmuma saimnieciskie darījumi atbilstīgi MK 1995.gada 7.novembra noteikumiem Nr.339 “Noteikumi par uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” un likumam “Par uzņēmumu gada pārskatiem”;
 • īstenojot jaunus projektus, veikt rūpīgu ekonomiskā pamatojuma izvērtējumu;
 • sagatavot nepieciešamos statūtu grozījumus atbilstīgi likumu “Par bezpeļņas organizāciju” un “Par valsts uzņēmumu” prasībām;
 • veikt sīkāku uzņēmuma izdevumu klasifikāciju grāmatvedībā;
 • ievērot VK revīzijas darba grupas ieteikumus degvielas iegādes un izlietojuma uzskaitei uzņēmumā; izdalīt atsevišķā lietvedībā BO VU “Vides projekti” nestrādājošo personu komandējumu izdevumu lietderības izvērtējumu.
 • Par paveikto paziņot VK līdz 1999.gada 20.decembrim.
  Kolēģijas lēmumu nosūtīt Ministru kabinetam, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, BO VU “Vides projekti” un filiālei “Vides mēdiju centrs”.

  Lēmuma izpilde
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1999.gada 20.decembrī paziņojusi (Nr.4-07/3741) VK, ka komandējumos ir braukuši ministrijas darbinieki par konkrētu projektu konkrētās komandējumu tāmēs paredzētajiem līdzekļiem. Ministrijas darbinieki, kuri tiek sūtīti komandējumos, ir tieši saistīti ar projektu ieviešanu, darbojoties vai nu ar ministrijas rīkojumu izveidotajās vadības grupās, vai arī ir atbildīgi par attiecīga projekta sekmīgu izpildi.
  LR VARAM ir izvērtējusi visu BO VU “Vides projekti” apkalpoto projektu lietderību attiecībā uz amatpersonu komandējumiem un uzskata izdevumus par pamatotiem.
  Pirms projektu pieteikumu iesniegšanas LVAF attiecīgā projekta īstenošanas nepieciešamību, kā arī finansējuma pamatotību izvērtē neatkarīgi eksperti, kuri ir speciālisti attiecīgajā nozarē, kā arī LVAF Konsultatīvā padome, kuras sastāvā darbojas gan pārstāvji no pašvaldībām, gan profesionālām sabiedriskajām un nevalstiskajām organizācijām; galīgo lēmumu pieņem LVAF padome. Ar projekta izpildi saistīto izdevumu apjoma pamatotība un lietderība tiek izvērtēta un akceptēta, kad LVAF padome pieņem pozitīvu lēmumu par projekta īstenošanai nepieciešamo līdzekļu piešķiršanu.
  Uzņēmuma izdevumi, iegādājoties pamatlīdzekļus attiecīgo projektu ietvaros, ir noteikti projektu tāmēs, kuras kā neatņemama sastāvdaļa tiek pievienotas līgumam starp finansētāju un izpildītāju.
  2000.gada 3.aprīlī (Nr.05-13/7574) VID Rīgas rajona nodaļa paziņoja, ka Z.Sviķis ir pārkāpis Korupcijas novēršanas likuma 19.pantu, un viņam ir uzlikts administratīvais sods Ls 50.

  Par Rīgas Domes pašvaldības pasūtījuma “Rīgas pilsētas digitālās kartes izgatavošana” likumību
  Kolēģijas sēdē tika apspriests, kāpēc Rīgas Dome piešķīra tikai Ls 5000, kas ir ievērojami mazāk par sākotnēji Rīgas Domes un Valsts zemes dienesta (VZD) plānoto summu – Ls 194 000, kā arī iemesli, kāpēc pārtrūkusi sadarbība ar VZD.
  Rīgas Domei uzdots līdz 1999.gada 15.novembrim iesniegt VK atbilstīgi likuma “Par Valsts zemes dienestu” un citu LR normatīvo aktu prasībām izstrādātu sadarbības plānu ar VZD par Rīgas digitālās kartes izstrādi, apsaimniekošanu un tās praktisko izmantošanu, lai novērstu valsts un pašvaldību līdzekļu nelietderīgu izlietošanu.
  Kolēģijas lēmums nosūtīts Rīgas Domei un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
  Lēmums nav izpildīts.

  Par izpildīto valsts pasūtījumu “Datortehnikas un programmatūras iegāde” Rēzeknes rajona padomē
  Departamenta kolēģija nolēma aizrādīt rajona padomei, ka rajona pagasti nav pilnībā ievērojuši likuma “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu”, kā arī citu normatīvo aktu prasības, veicot valsts (pašvaldību) pasūtījuma procedūru par datortehnikas un programmatūras iegādi skolu un pašvaldību vajadzībām. Kolēģijas lēmums nosūtīts Rēzeknes rajona padomei.

  Lēmums ir izpildīts.
  LR Valsts kontrole pateicās firmai “PCT Latgale” par sniegto informāciju par izpildīto valsts pasūtījumu “Datortehnikas un programmatūras iegāde” Rēzeknes rajona padomē, kā arī cer uz turpmāku sadarbību.

  Par valsts pasūtījuma (identifikācijas Nr. IeM VUGD-99/02) piešķiršanas norisi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā
  Departamenta kolēģija nolēma aizrādīt LR Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam par pieļautajiem trūkumiem valsts pasūtījuma Nr. IeM VUGD-99/02 piešķiršanas gaitā un uzdot turpmākajā darbībā nepieļaut atkāpes no LR 1996.gada 24.oktobra likuma “Par valsts un pašvaldību pasūtījumu” un citu piekritīgo likumu un normatīvo aktu prasībām. Par revīzijas rezultātiem informēts SIA Servisa centrs “Drošības tehnika”. Kolēģijas lēmums nosūtīts LR Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

  Par Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldes rīkoto konkursu “Par makšķerēšanas karšu izplatīšanu LR teritorijā”
  Departamenta kolēģija nolēma nosūtīt kolēģijas lēmumu Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldei un uzdot pārvaldes vadībai izanalizēt lēmumā minētos pārkāpumus un turpmāk nepieļaut atkāpes no LR normatīvo aktu prasībām, veicot valsts pasūtījumu piešķiršanu.

  Lēmums ir izpildīts.
  Latvijas Mednieku un makšķernieku biedrības SIA “LMMB” valdes priekšsēdētājs J.Bērziņš ir informēts, ka LR Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības pārvaldes amatpersonām par pieļautajiem pārkāpumiem norādīts un uzdots turpmākajā darbā nepieļaut likumu un normatīvo aktu pārkāpumus, veicot valsts un pašvaldību pasūtījumu piešķiršanu.

  Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Liepājas ostas pārvaldes tiesību un saistību pārņemšanu un finansiāli saimniecisko darbību

  Departamenta kolēģija nolēma:

 • informēt LR Ekonomikas ministriju, ka netiek pildīts 17.02.1997. “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma” 13.panta 1.daļas 2.punkts par ieņēmumu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (Liepājas SEZ) teritorijā esošo valsts un pašvaldību uzņēmumu privatizācijas nodošanu Liepājas SEZ pārvaldes rīcībā, kas traucē Liepājas SEZ attīstības programmu īstenošanu. Lūgt LR Ekonomikas ministriju līdz 2000.gada 1.martam iesniegt VK skaidrojumu par šo jautājumu;
 • nosūtīt Valsts ieņēmumu dienestam izvērtēšanai revīzijas materiālus, vai nav pārkāpti Korupcijas novēršanas likuma noteikumi sakarā ar G.Krieviņa vienlaikus ieņemamajiem amatiem Liepājas SEZ pārvaldes augstākajā uzraudzības un pārvaldes institūcijā – valdē, kā arī pildot izpildaparāta (pakļauts valdei) vadītāja – pārvaldnieka – pienākumus. Par rezultātiem lūdzam informēt Valsts kontroli līdz 2000.gada 1.martam;
 • uzdot Liepājas SEZ pārvaldei līdz 2000.gada 1.martam iesniegt Valsts kontrolē rīcības plānu par iespējām nokārtot kredītsaistības;
 • pamatojoties uz likuma “Valsts kontroles revīzijas reglaments” 54.pantu, noteikt uzrēķinu Ls 3000 Liepājas SEZ pārvaldei par izlietotajiem līdzekļiem, sniedzot finansiālo palīdzību futbola klubam “Liepāja”. Pārkāpti “Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likuma” 13.2.panta noteikumi.
 • Kolēģijas lēmums un revīzijas atzinums nosūtīts LR Ekonomikas ministrijai, LR Valsts ieņēmumu dienestam un kolēģijas lēmums nosūtīts Liepājas SEZ pārvaldei.

  Lēmums ir izpildīts.
  LR Ekonomikas ministrija 2000.gada 15.februārī paziņoja, ka Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi 1999.gadā ir sadalīti pilnā apjomā likumā “Par valsts budžetu 1999.gadam” noteikto pasākumu finansēšanai, bet Liepājas SEZ attīstības programma nebija iekļauta finansējamo pasākumu skaitā. Arī 2000.gadā nav iespējama Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu mērķtiecīga novirzīšana Liepājas SEZ teritorijā izvietoto uzņēmumu attīstībai. Tas jāņem vērā, izstrādājot valsts budžeta projektu kārtējam gadam, un Liepājas SEZ programmām nepieciešamais finansējums jāparedz atbilstīgi zonā izvietoto valsts objektu privatizācijas procesā iegūtajiem līdzekļiem.
  Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2000.gada 1.martā paziņoja, ka, izvērtējot LR Valsts kontroles revīzijas materiālus un pārbaudot, vai nav pārkāptas Korupcijas novēršanas likuma prasības sakarā ar G.Krieviņa vienlaikus ieņemtajiem amatiem Liepājas SEZ valdē un Liepājas SEZ pārvaldē – pārvaldnieka amatā, VID uzskata, ka G.Krieviņš minētā likuma prasības nav pārkāpis.
  Liepājas SEZ pārvalde 2000.gada 1.martā nebija iesniegusi Valsts kontrolē rīcības plānu par iespējām nokārtot kredītsaistības.

  Par LR Finansu ministrijas Administratīvā departamenta izpildīto valsts pasūtījuma ar identifikācijas Nr. FM 98/6 “Datoru iegāde” piešķiršanu
  Departamenta kolēģija nolēma uzdot LR Finansu ministrijas Administratīvā departamenta vadībai izanalizēt un turpmāk nepieļaut atkāpes no LR normatīvo aktu prasībām, veicot valsts pasūtījumu piešķiršanu.
  Lēmums ir izpildīts.

  Par valsts investīciju līdzekļu izlietojumu valsts robežas izbūvei
  Kolēģija uzskata, ka 1999.gada 13.maijā noslēgtā Individuālā pasūtījuma līguma (IPL) Nr.2 saistību nepildīšanā vainojama Latvijas puse. LR Iekšlietu ministrija un likvidētā VAS “Valsts robežbūve” nespēja savstarpēji saskaņot savu darbību, lai pildītu līgumā noteikto darbu izpildes grafiku 1999.gadā. Latvijas puses nesaskaņotas rīcības dēļ ir radusies tāda situācija, ka jāmaksā tik liels avanss. Ja būtu pildīti sākotnējie IPL Nr.2 noteikumi, tad pēc avansa (USD 680 000) ieskaitīšanas “Siemens B.S.” nākamās summas no akreditīva varētu saņemt tikai pēc preču (iekārtu) nosūtīšanas, uzrādot bankas faktūrrēķinu. Revīzijas atzinums nosūtīts Latvijas Republikas iekšlietu ministram.

  Par VARAM pārziņā esošajā bezpeļņas organizācijā valsts uzņēmumā “Vides projekti” nestrādājošo personu komandējumu izdevumu segšanas lietderību, tos iekļaujot īstenoto projektu izmaksās
  Departamenta kolēģija nolēma atzīt BO VU “Vides projekti” nestrādājošo personu komandējumu izdevumus 1997. – 1998.gadā un 1999.gada 1.pusgadā par lietderīgiem.
  Kolēģijas lēmums nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un BO VU “Vides projekti”.

  Par pašvaldības kapitāla ieguldījuma izvērtējumu Latvijas – Vācijas kopuzņēmumā SIA “REHO”
  Departamenta kolēģija nolēma uzdot Latvijas – Vācijas kopuzņēmuma SIA “REHO” vadībai, sagatavojot 1999.gada pārskatu, sakārtot bilanci atbilstīgi LR likumu un normatīvo aktu prasībām, kas attiecas uz nomātajiem pamatlīdzekļiem, un kolēģijas lēmumu nosūtīt Rīgas Domei un SIA “REHO”.
  Valsts kontroles padome 2000.gada 16.februārī, izskatot sūdzību par Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijas 1999.gada 27.decembra lēmumu revīzijas lietā “Par pašvaldības kapitāla ieguldījuma izvērtējumu Latvijas – Vācijas kopuzņēmumā SIA “REHO””, nolēma grozīt kolēģijas lēmuma 1.punktu un nodot SIA “REHO” sūdzību un tai pievienotos dokumentus atkārtotai pārbaudei un izskatīšanai Valsts saimnieciskās darbības revīzijas departamenta kolēģijai.

  Par valsts pasūtījuma “Par autotransporta piegādi Iekšlietu ministrijas vajadzībām” ar identifikācijas Nr. IeM SAP 98/04 piešķiršanas norisi LR Iekšlietu ministrijas Saimniecības un apgādes pārvaldē
  Departamenta kolēģija nolēma informēt LR Iekšlietu ministriju par pieļautajām atkāpēm no LR juridiski tiesiskās bāzes izsoles “Par autotransporta piegādi Iekšlietu ministrijas vajadzībām” ar identifikācijas Nr. IeM SAP 98/04 norisē, kā arī, lai izvērtētu stāvokli par valsts pasūtījumu piešķiršanas norisi LR Iekšlietu ministrijas struktūrās, 2000.gadā veikt izlases veidā papildus revīzijas, uz kuru pamata sagatavot ziņojumu Iekšlietu ministrijas vadībai.

  Kolēģijas locekles D.Timšānes vadītajā sektorā 1999.gadā veiktās revīzijas var iedalīt trīs tematiskās grupās.

  1999.gadā veiktas pārbaudes par uzņēmējsabiedrību dibināšanas likumību un finansiāli saimniecisko darbību bezpeļņas organizācijās valsts akciju sabiedrībās “Latvijas valsts elektrosakaru inspekcija”, “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs” un “Latvijas autoceļu direkcija”; bezpeļņas organizācijā valsts uzņēmumā “Diagnostikas centrs”; bezpeļņas organizācijā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Getliņi EKO”; valsts uzņēmumā “Mācību un treniņu centrs kamaniņu sportā un bobslejā “Sigulda””; pašvaldību uzņēmumā “Kurzemes nami”.

  Būtiskākie trūkumi:

 • veicot uzņēmumu reorganizāciju, netiek ievēroti Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, piemēram, “Latvijas valsts radio un televīzijas centrā”;
 • nav sakārtota norēķināšanās sistēma par pakalpojumiem, piemēram, “Latvijas valsts elektrosakaru inspekcijā”;
 • nav sakārtoti īpašuma jautājumi, piemēram, “Diagnostikas centrā”;
 • dibinot “Latvijas autoceļu direkciju”, Satiksmes ministrija nav noteikusi, kura institūcija veiks valsts autoceļu uzskaiti; nav izstrādāta uzskaites metodika.
 • Ar sportu saistīto valsts uzņēmumu darbība neatbilst LR likumiem un normatīvajiem aktiem, Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirtajām dotācijām netiek norādīti to izmantošanas mērķi, nopietns pārkāpums ir Kamaniņu un bobsleja federācijas komandu bezmaksas treniņi mācību un treniņu centrā Siguldā.
  P/u “Kurzemes nami” nav sakārtota uzņēmuma darbības likumīgā bāze (Rīgas Dome nav precizējusi pašvaldības valdījumā un apsaimniekošanā nododamos īpašumus; nav dokumentu par likvidētās Municipālās saimniecības pārvaldes īpašumu un saistību nodošanu).
  Īpašs gadījums ir BO SIA “Getliņi EKO”, kur dibinātāji nevar vienoties par pamatkapitāla lielumu, struktūru un sadalījumu, kā arī ļoti vāji darbojas Zviedrijas konsultantfirma.

  Veiktas pārbaudes pašvaldību siltuma uzņēmumos Krāslavas pilsētas p/u “Siltums”, Daugavpils vietējās pašpārvaldes siltumtīklu uzņēmumā, Preiļu siltumtīklu uzņēmumā “Siltums” un p/u “Jūrmalas pilsētas siltumtīkli”.
  Galvenais pārbaužu mērķis — valsts investīciju un kredītu mērķtiecīga izlietošana. Konstatēts, ka līdzekļu izlietošanā būtisku pārkāpumu nav, taču visos pašvaldību siltumtīklu uzņēmumos finansiālais stāvoklis ir kritisks, tāpēc šiem uzņēmumiem kopā ar pilsētas domi jārod risinājums problēmu ķēdei: patērētāji nemaksā siltuma ražotājiem, bet tie, savukārt, nemaksā piegādātājiem.
  Jūrmalas siltumtīklu uzņēmuma mantai uzlikts arests par kredīta neatdošanu paredzētajā termiņā.
  Preiļu siltumtīklu uzņēmums “Siltums” darbojas bez siltumenerģijas ražošanas licences.
  Krāslavas pilsētas p/u “Siltums” nav sakārtota grāmatvedības uzskaite.

  Pārbaudītas valsts pasūtījumu piešķiršanas norises “Latvijas autoceļu direkcijas” rīkotajā izsolē par autoceļu aprīkojuma rekonstrukciju, “Valsts informācijas tīkla aģentūras” izsolē par tiesībām piegādāt firmas “Cisco” maršrutētājus, Nodarbinātības valsts dienesta izsolē par šā dienesta datorizāciju, Starptautiskās lidostas “Rīga” izsolē par pasažieru termināla ielidošanas sektora rekonstrukciju.
  Pārbaudes gaitā konstatēts, ka netiek precīzi izstrādāti izsoļu nolikumi, netiek pienācīgi izvērtēti pretendenti (ekonomiskais un finansiālais stāvoklis) un dažos gadījumos netiek kontrolēta noslēgto līgumu izpilde.