Telpu noma

Līgums par nekustamā īpašuma nomu.

Nekustamā īpašuma adrese – Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013

Kadastra numurs – 01000240314

Platība – Telpu kopējā platība 4014 m2

Lietošanas mērķis – Administratīvu telpu noma Valsts kontroles darbinieku darba vietu izvietošanai, lai nodrošinātu Valsts kontroles likumā noteikto uzdevumu – veikt revīzijas atbilstoši Latvijas Republikā atzītiem starptautiskajiem revīzijas standartiem

Iznomātājs – A/s „SWH Grupa”

Nomas maksas apmērs – 1m2 nomas maksa mēnesī EUR 9.93+PVN (tajā skaitā 1m2 apsaimniekošanas maksa mēnesī EUR 2.00+PVN).

Nomas līguma darbības termiņš – 12 gadi no 2015.gada 18.septembra līdz 2027.gada 17.septembrim.