Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Starptautiskā sadarbība » Dalība paralēlajās revīzijās

Dalība paralēlajās revīzijās

Valsts kontrole aktīvi piedalās arī starptautiskos revīzijas jomas projektos, t.sk., veicot paralēlās revīzijas sadarbībā ar citu valstu augstākajām revīzijas iestādēm.

 

2019.-2020.gads

Koordinētā revīzija par veiktajiem pasākumiem nabadzības mazināšanas jomā (tiek veikta sadarbībā ar Bulgārijas, Horvātijas, Slovākijas un Ungārijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Revīzijas mērķis ir novērtēt valstīs īstenotās politikas, lai uzlabotu cilvēku, kas dzīvo zem nabadzības sliekšņa, mērķu sasniegšanu. Revīzijas ietvaros dalībvalstis dalīsies ar pieredzi un rezultātiem, kas tiks iegūti no dalībvalstīs īstenotajām revīzijām par veiktajiem pasākumiem nabadzības mazināšanā.

 

Apvienotā revīzija “Vai esošais iepirkumu pārvaldības un līgumslēgšanas modelis spēj nodrošināt ekonomisku un efektīvu Rail Baltica projekta īstenošanu?” (veikta sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas augstākajām revīzijas iestādēm). Apvienotajā revīzijā tika izvērtēts, vai Rail Baltica projekta iepirkumu un līgumu vadība ir pietiekami efektīva, lai veicinātu efektīvu un ekonomisku projekta izpildi. Kopīgās revīzijas redzeslokā bija arī valsts budžeta finansējuma izmantošana. Revidējamās vienības bija kopuzņēmums AS “RB Rail”, valstu atbildīgās ministrijas un citas ar projekta īstenošanu saistītās institūcijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Apvienotās revīzijas ziņojums “Vai ir izstrādāts Rail Baltica projekta finansēšanas plāns un projekta iepirkumu un līgumu vadības sistēma?”

2018.gads

Koordinētā revīzija par energoefektivitāti publiskā sektora ēkās (veikta sadarbībā ar Igaunijas, Lietuvas, Beļģija, Bulgārijas, Portugāles, Slovākijas un Ungārijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Revīzijas mērķis bija novērtēt valstu gatavību energoefektivitātes prasību sasniegšanai publiskā sektora ēkās. Eiropas Savienībā ēkas patērē aptuveni 40% no kopējās enerģijas un tās rada 36% no kopējām oglekļa dioksīda emisijām. Lai arī aptuveni trešā daļa ēku Eiropas Savienībā ir vecākas par 50 gadiem, katru gadu tiek renovēti tikai 0,4-1,2% no šīm ēkām. Publiskajam sektoram piederošās vai tā izmantotās ēkas veido aptuveni 10 – 12% no kopējās Eiropas Savienības ēku platības.

Koordinētās revīzijas kopīgais ziņojums “Publiskā sektora ēku energoefektivitāte” (angļu valodā)

2017.gads

Fiskālās politikas audita informācijas apmaiņas tīkla revīzija “Publisko finanšu ilgtspējas riski” (veikta sadarbībā ar Somijas, Nīderlandes Portugāles, Slovākijas un Zviedrijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Paralēlās revīzijas ietvaros tika apkopota kopīgā pieredze un secinājumi par fiskālās ilgtspējas riskiem un tas, kā attiecīgajās valstīs ir uztvertas un izmantotas starptautisko organizāciju sniegtās rekomendācijas.

2016.gads

Paralēlā likumības un lietderības revīzija „Eiropas Savienības struktūrfondu ieguldījums “Eiropa 2020” stratēģijas noteikto mērķu sasniegšanā izglītības jomā” (veikta sadarbībā ar Čehijas, Dānijas, Itālijas, – Maltas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Somijas un Vācijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Revīzijā tika vērtēts 2014.–2020.gada plānošanas periodā izglītības jomai piešķirtā Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma ieguldījums “Eiropa 2020” stratēģijas noteikto mērķu sasniegšanā. Kopumā Izglītības un zinātnes ministrijas paveiktais Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.prioritārā virziena “Izglītība, prasmes un mūžizglītība” sagatavošanā ir bijis pietiekams, tomēr atsevišķos gadījumos nav sniegts detalizēts problēmu un vajadzību izvērtējums, nav norādīts pietiekami detalizēts aprēķins par finansējuma apmēru, kā arī nav sniegts detalizēts pamatojums iznākuma rādītāju noteikšanai.

Paralēlās revīzijas kopējais ziņojums “Struktūrfondu ieguldījums “Eiropa 2020” stratēģijas noteikto mērķu sasniegšanā nodarbinātības un/vai izglītības jomās” (angļu valodā)

2015.gads

Paralēlā likumības revīzija „Biometrijas pasu izsniegšanas procesa un to atbalstošo informācijas sistēmu darbības efektivitāte” (veikta sadarbībā ar Beļģijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas un Šveices augstākajām revīzijas iestādēm)

Revīzija veikta, lai novērtētu pasu pārvaldības procesu un to atbalstošo sistēmu efektivitāti salīdzinājumā ar iesaistīto augstāko revīzijas iestāžu iegūtajiem rezultātiem, pasu izsniegšanas atbilstību normatīvo aktu prasībām, Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā izvirzīto mērķu sasniegšanu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē uzkrāto biometrijas datu drošības pārvaldību, kā arī pasu datu apstrādes informācijas sistēmu pārvaldības efektivitāti.

Paralēlās revīzijas kopējais ziņojums par biometriskajām pasēm (angļu valodā)

2014.gads

Paralēlā likumības revīzija “Struktūrfondu programmu ietvaros organizētajos iepirkumos konstatēto trūkumu analīze” (veikta sadarbībā ar Čehijas, Itālijas, Maltas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Slovākijas un Vācijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Paralēlās revīzijas mērķis bija novērtēt ES un nacionālajā līmenī struktūrfondu programmu ietvaros laikā no 2010.gada līdz 2013.gadam konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu jomā. Revīziju vadīja Nīderlandes un Vācijas augstākās revīzijas iestādes, un tajā bez Latvijas piedalās vēl 10 valstu augstākās revīzijas iestādes. Revīzijā tika vērtēta iepirkumu atbilstība normatīvajiem aktiem, projektu īstenošanas apdraudējums, veicot finanšu korekcijas, Eiropas Savienības publiskā iepirkuma normatīvo aktu piemērošana, struktūrfondu projektu ietvaros organizēto iepirkumu uzraudzība, kā arī iespējamo kļūdu atklāšana un novēršana.

Paralēlās revīzijas kopējais ziņojums “Struktūrfondu finansēto programmu ietvaros organizētajos ES un valsts publiskajos iepirkumos konstatēto trūkumu (veidu) analīze” (angļu valodā)

2013.gads

Paralēlā likumības revīzija Starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistīto institūciju darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valdību nolīguma par automobiļu starptautisko satiksmi izpildes izvērtējums (veikta sadarbībā ar Krievijas Augstāko revīzijas iestādi)

Revīzijas mērķis bija gūt pārliecību, vai starptautisko autopārvadājumu nodrošināšanā iesaistītās atbildīgās institūcijas:

  • īsteno tādu valsts politiku autopārvadājumu kontroles jomā, kas nodrošina satiksmes dalībnieku drošību un ceļu stāvokļa saglabāšanu un veicina autopārvadājumu nozares harmonisku attīstību;
  • veicina starptautisko autopārvadājumu tirgus attīstību, kā arī efektivitātes paaugstināšanu automobiļu satiksmes jomā;
  • ir veikušas nepieciešamās darbības starptautisko autopārvadājumu jomu regulējošo tiesību aktu salāgošanā un harmonizēšanā;
  • veic normatīvajiem aktiem atbilstošas darbības starptautisko autopārvadājumu veicēju licencēšanā, piekļuves starptautisko autopārvadājumu tirgum nodrošināšanā un starptautisko autopārvadājumu kontrolē.

2012.gads

Paralēlā revīzija par Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (veikta sadarbībā ar Dānijas, Somijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas un Zviedrijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Revīzijas mērķis bija pārliecināties, vai siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijas kvotu administrēšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī, vai Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Latvijā ir ieviesta tādā veidā, kas veicina uzņēmumu centienus samazināt emisijas, minimāli ietekmējot uzņēmumu ekonomisko attīstību.

Paralēlās revīzijas kopējais ziņojums “Emisijas kvotu tirdzniecība klimata pārmaiņu ierobežošanai: Vai tas darbojas?” (angļu valodā)

2011.gads

Paralēlā likumības revīzija par LR teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību un Latvijas apbedījumu statusu (veikta sadarbībā ar Krievijas Augstāko revīzijas iestādi)

Paralēlās revīzijas mērķis bija noteikt, vai Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas atbildīgās institūcijas ir nodrošinājušas saistību izpildi, kas izriet no Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības 30.04.1994. vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību.

Paralēlās revīzijas informatīvais ziņojums par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas atbildīgo valsts institūciju darbību, nodrošinot saistību izpildi, kas izriet no Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, kā arī par Latvijas apbedījumu statusu Krievijas Federācijā un Krievijas apbedījumu statusu Latvijas Republikas teritorijā

2009.gads

Paralēlā revīzija Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un atbilstība tiesību aktiem (veikta sadarbībā ar Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Itālijas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Slovēnijas, Ungārijas un Vācijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Revīzijas mērķis bija pārbaudīt ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmas efektivitāti, likumību un tās izmaksas Finanšu ministrijā, kā arī apzināt administrēšanas izmaksas sertifikācijas, maksājumu, sadarbības un atbildīgajās iestādēs.

Par slēgtās revīzijas ”Eiropas Savienības struktūrfondu administrēšanas sistēmas izmaksu efektivitāte un atbilstība tiesību aktiem” sniegto ieteikumu ieviešanu.

Paralēlās revīzijas kopējais ziņojums “Struktūrfondu administrēšanas sistēmu izmaksas” (angļu valodā)

 

Paralēlā revīzija par Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas valsts iestāžu darbības paralēlās pārbaudes rezultātiem Latvijas pārtikas produktu importa regulēšanas jomā uz Krievijas Federāciju (veikta sadarbībā ar Krievijas Augstāko revīzijas iestādi)

Revīzijas mērķis bija noteikt efektivitāti starptautiskajiem vienošanās dokumentiem par pārtikas produktu ārējo tirdzniecību, Krievijas Federācijas tiesību aktiem attiecībā uz valsts regulējumu, importējot Latvijas pārtikas produktus Krievijas Federācijā un Latvijas Republikas tiesību aktiem attiecībā uz valsts regulējumu Latvijas Republikas pārtikas produktu eksportam uz Krievijas Federāciju.

Informatīvais ziņojums par slēgtās paralēlās revīzijas „Valsts institūciju darbība, nodrošinot preču un citu priekšmetu pārvietošanu Latvijas – Krievijas robežkontroles punktos” sniegto ieteikumu ieviešanu.

Paralēlās revīzijas informatīvais ziņojums par Krievijas Federācijas un Latvijas Republikas valsts iestāžu darbības paralēlās pārbaudes rezultātiem Latvijas pārtikas produktu importa regulēšanas jomā uz Krievijas Federāciju

2008.gads

Paralēlā revīzija „Struktūrfondu atbalstīto vides un nodarbinātības programmu efektivitātes izvērtējums” (veikta sadarbība ar Apvienotās Karalistes, Austrijas, Itālijas, Maltas, Nīderlandes, Polijas, Portugāles, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Ungārijas un Vācijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Revīzija tika īstenota Eiropas Savienības struktūrfondu III darba grupas Vadības komitejas ietvaros. Revīzijas mērķis – pārliecināties vai ERAF līdzfinansēto vides projektu plānošana, uzraudzība un izmaksu efektivitāte atbilst ES fondu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

Revīzijas pēcpārbaudes ziņojums

Paralēlās revīzijas kopējais ziņojums „Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto vides un/vai nodarbinātības programmu  efektivitātes izvērtējums” (angļu valodā)

 

Paralēlā revīzija „Valsts institūciju darbība, nodrošinot preču un citu priekšmetu pārvietošanu Latvijas – Krievijas robežkontroles punktos” (veikta sadarbība ar Krievijas Augstāko revīzijas iestādi)

Revīzija tika veikta, lai pārliecinātos, vai valsts institūciju darbība, nodrošinot preču un citu priekšmetu pārvietošanu Latvijas – Krievijas robežkontroles punktos, atbilst normatīvo aktu prasībām un ir organizēta tā, lai veicinātu valsts ekonomisko interešu ievērošanu, mazinātu kravas automašīnu rindas pirms robežas šķērsošanas un nodrošinātu atbilstošus apstākļus kravu pārvadātājiem.

 

Paralēlā revīzija par pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmju administrēšanu

Revīzijas mērķis bija iegūt pārliecību, vai Valsts ieņēmumu dienests nodrošina PVN samazināto likmju administrēšanu, organizējot kontroli pār PVN samazināto likmju pamatotu piemērošanu un vai PVN samazinātās likmes ieņēmumi tiek uzskaitīti, kā arī, vai tiek aprēķināti samazinātās likmes piemērošanas rezultātā nesaņemtie nodokļa ieņēmumi, kurus būtu iespējams saņemt, piemērojot pilnu PVN likmi. Papildus tika izvirzīts mērķis noskaidrot, vai Finanšu ministrija nodrošina nodokļu politikas izstrādi un īstenošanu PVN samazināto likmju jomā un vai tiek izvērtēta nodokļa samazinātā likmes efektivitāte un sniegtais labums sabiedrībai.

 

Paralēlā revīzija par uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu administrēšanu (veikta sadarbība ar Apvienotās Karalistes, Dānijas, Francijas, Islandes, Itālijas, Kipras, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas, Somijas, Šveices, Ungārijas, Vācijas un Zviedrijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Revīzija tika veikta, lai iegūtu pārliecību, ka finanšu ministra padotībā esošās iestādes – Valsts ieņēmumu dienesta darbība nodrošina uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu administrēšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. noskaidrot, vai tiek nodrošināta un organizēta kontrole pār uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu pamatotu piemērošanu. Revīzijas mērķis: noskaidrot, vai nodokļu atvieglojumu piemērošanas rezultātā valsts budžetā nesaņemtās nodokļu summas tiek uzskaitītas un uzrādītas pārskatos, kā arī, vai Finanšu ministrija nodrošina nodokļu politikas izstrādi un īstenošanu uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu jomā, izvērtējot nodokļu atvieglojumu efektivitāti un sniegto labumu sabiedrībai.

Paralēlās revīzijas kopējais ziņojums  par nodokļu atvieglojumiem (angļu valodā)

 

Paralēlā revīzija Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto vides projektu plānošanas, uzraudzības un izmaksu efektivitātes nodrošināšanas atbilstība Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu prasībām

Revīzijas mērķis – pārliecināties vai ERAF līdzfinansēto vides projektu plānošana, uzraudzība un izmaksu efektivitāte atbilst ES fondu plānošanas dokumentu un normatīvo aktu prasībām.

 

Paralēlā revīzija par vides uzraudzību un zivsaimniecības pārvaldību un kontroli Baltijas jūrā (veikta sadarbība ar Dānijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas augstākajām revīzijas iestādēm)

Revīzija ietvaros tika aplūkotas divas dažādas tēmas – Baltijas jūras vides uzraudzība un zivsaimniecības pārvaldība un kontrole Baltijas jūrā. Valsts kontrole sadarbība ar Dānijas, Polijas un Vācijas augstākajām revīzijas iestādēm veica revīziju par Baltijas jūras vides uzraudzību. Revīzijas mērķis bija izvērtēt vai valstis, kas parakstīja Helsinku konvenciju, atbilst Baltijas jūras vides sadarbības uzraudzības standartiem, un to kā Baltijas jūras rīcības plāns ietekmē valstu uzraudzību.

Paralēlās revīzijas kopējais ziņojums par vides uzraudzību un zivsaimniecības pārvaldību un kontroli Baltijas jūrā (angļu valodā)