Sadarbība EUROSAI ietvaros

EUROSAI ir INTOSAI reģionālā organizācija, kas izveidota 1990.gadā un pašlaik apvieno 50 dalībniekus (49 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu). Valsts kontrole par pilntiesīgu EUROSAI locekli kļuva 1995.gadā. Organizācijas galvenie mērķi ir veicināt profesionālo sadarbību starp Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm, atbalstīt informācijas un dokumentācijas apmaiņu, veicināt publiskā sektora revīzijas izpēti, stimulēt akadēmisko amatu izveidi šajā jomā un panākt revīzijas terminoloģijas vienādošanu.

EUROSAI ietvaros Valsts kontrole darbojas:

No 2017.gada 22. līdz 25.maijam Stambulā, Turcijā, notika X EUROSAI kongress. Šī gada kongresa vadmotīvs bija starptautisko revīzijas standartu jeb ISSAI pilnveides izaicinājumi un risinājumi. Kongresa ietvaros Valsts kontrole uz nākamajiem sešiem gadiem tika ievēlēta par EUROSAI Valdes locekli un ir uzņēmusies Komunikācijas portfeļa attīstīšanu.

2014.gadā no 15. līdz 19.jūnijam Hāgā, Nīderlandē, norisinājās IX EUROSAI kongress. Kongresa ietvaros tika pievērsta pastiprināta uzmanība informācijas laikmeta radītajiem izaicinājumiem augstāko revīzijas iestāžu darbībā, to sadarbības ar sabiedrību un darbības efektivitātes veicināšanai, galveno uzmanību vēršot uz inovāciju meklēšanu augstāko revīzijas iestāžu darbā, reaģējot uz izmaiņām sabiedrībā un nepieciešamību tām piemēroties. Tika izvērtēts paveiktais un pieņemtas rekomendācijas EUROSAI turpmāko trīs gadu darbībai saistībā ar nepieciešamību veicināt brīvu datu apriti valsts pārvaldē un pilnveidot revīzijas iestāžu komunikācijas paņēmienus.

2011.gadā no 30.maija līdz 2.jūnijam Lisabonā, Portugālē, notika VIII EUROSAI kongress, kurā tika pieņemts paziņojums ar mērķi stiprināt augstāko revīzijas iestāžu neatkarību – EUROSAI Statement.

Nākamais, XI EUROSAI kongress norisināsies 2020.gadā Čehijā.

EUROSAI: General Overview