Sadarbība EUROSAI ietvaros

EUROSAI ir INTOSAI reģionālā organizācija, kas izveidota 1990.gadā un pašlaik apvieno 50 dalībniekus (49 Eiropas valstu augstākās revīzijas iestādes un Eiropas Revīzijas palātu). Valsts kontrole par pilntiesīgu EUROSAI locekli kļuva 1995.gadā. Organizācijas galvenie mērķi ir veicināt profesionālo sadarbību starp Eiropas augstākajām revīzijas iestādēm, atbalstīt informācijas un dokumentācijas apmaiņu, veicināt publiskā sektora revīzijas izpēti, stimulēt akadēmisko amatu izveidi šajā jomā un panākt revīzijas terminoloģijas vienādošanu.

2017.gada maijā Valsts kontrole uz sešiem gadiem tika ievēlēta par EUROSAI Valdes locekli un ir uzņēmusies Komunikācijas portfeļa attīstīšanu.

EUROSAI ietvaros Valsts kontrole darbojas:

No 2017.gada 22. līdz 25.maijam Stambulā, Turcijā, notika X EUROSAI kongress. Šī gada kongresa vadmotīvs bija starptautisko revīzijas standartu jeb ISSAI pilnveides izaicinājumi un risinājumi.

2014.gadā no 15. līdz 19.jūnijam Hāgā, Nīderlandē, norisinājās IX EUROSAI kongress. Kongresa ietvaros tika pievērsta pastiprināta uzmanība informācijas laikmeta radītajiem izaicinājumiem augstāko revīzijas iestāžu darbībā, to sadarbības ar sabiedrību un darbības efektivitātes veicināšanai, galveno uzmanību vēršot uz inovāciju meklēšanu augstāko revīzijas iestāžu darbā, reaģējot uz izmaiņām sabiedrībā un nepieciešamību tām piemēroties. Tika izvērtēts paveiktais un pieņemtas rekomendācijas EUROSAI turpmāko trīs gadu darbībai saistībā ar nepieciešamību veicināt brīvu datu apriti valsts pārvaldē un pilnveidot revīzijas iestāžu komunikācijas paņēmienus.

2011.gadā no 30.maija līdz 2.jūnijam Lisabonā, Portugālē, notika VIII EUROSAI kongress, kurā tika pieņemts paziņojums ar mērķi stiprināt augstāko revīzijas iestāžu neatkarību – EUROSAI Statement.

Nākamais, XI EUROSAI kongress norisināsies 2020.gadā Čehijā.

EUROSAI valde

EUROSAI valde sastāv no astoņiem valdes locekļiem un šobrīd tajā ir pārstāvētas Turcijas, Nīderlandes, Čehijas, Spānijas, Somijas, Moldovas, Latvijas un Polijas augstākās revīzijas iestādes. Austrijas, Norvēģijas, Portugāles un Krievijas augstākajām revīzijas iestādēm ir novērotāja statuss.

EUROSAI valdes uzdevumi un pienākumi ietver EUROSAI statūtu izpildes pārraudzību, lemšanu par EUROSAI darbības lēmumu izpildi un EUROSAI budžeta projekta izstrādi, kā arī citus EUROSAI kongresa uzticētos darba pienākumus.

Katrs valdes loceklis ir atbildīgs par vienu portfeli, kas saistīts ar EUROSAI pārvaldību vai Stratēģiskā plāna ieviešanu. Valdes portfeļu pašreizējais sadalījums:

  • Stratēģiskais mērķis Nr.1 “Profesionālā sadarbība” (Čehijas ARI);
  • Stratēģiskais mērķis Nr.2 “Institucionālās kapacitātes attīstība” (Polijas ARI);
  • Vispārējā pārvaldība un kultūra (Turcijas ARI);
  • Sadarbība ar citām INTOSAI reģionālajām organizācijām (Spānijas ARI);
  • Globālo jautājumu identificēšana un atbilstoša reaģēšana (Somijas ARI);
  • Sadarbība ar ārējiem partneriem (Nīderlandes ARI);
  • Komunikācija (Latvijas Republikas Valsts kontrole).

EUROSAI valdes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi gadā. Nākamo – EUROSAI 50.valdes sēdi 2019.gadā ir uzticēts organizēt Valsts kontrolei un tā notiks Rīgā, Latvijā.

2018.gada 14. un 15.martā EUROSAI  49. valdes sēde norisinājās Gdaņskā, Polijā. Sēdes dienaskārtībā tika prezentēts EUROSAI 2017.-2018.gada darbības pārskats un panākta vienošanās par 2017.-2023.gada Stratēģijas ieviešanas operatīvās plāna pasākumiem.

Valsts kontrole valdes sanāksmes laikā prezentēja iestādes izstrādāto Komunikācijas portfeļa priekšlikumu, kas tika apstiprināts. Sanāksmes laikā EUROSAI valde apstiprināja arī Nīderlandes un Somijas augstāko revīzijas iestāžu portfeļus, kas attiecīgi orientēti uz EUROSAI sadarbību ar citiem ārējiem partneriem un uz EUROSAI līmenī svarīgo globālo jautājumu identificēšanu un atbilstošu reaģēšanu.

EUROSAI: General Overview