Sadarbība INTOSAI ietvaros

intosai2

INTOSAI ir neatkarīga augstāko revīzijas iestāžu starptautiska organizācija – ārējā audita institūciju augstākais sadarbības līmenis. INTOSAI dibināta 1953.gadā un kalpo kā forums publiskā sektora revīzijas jomas stiprināšanai, augstāko revīzijas iestāžu profesionālai attīstībai, kā arī zināšanu un labākās prakses savstarpējai apmaiņai. Organizācijai ir īpašs konsultatīvs statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC). INTOSAI mērķu sasniegšanai ir izveidotas reģionālās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas, t.sk. EUROSAI, notiek regulāras pastāvīgo komiteju un darba grupu sanāksmes un citi informatīvi pasākumi, kā arī reizi trijos gados tiek organizēts kongress. INTOSAI apvieno 194 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes un 5 augstākās revīzijas iestādes novērotāja statusā. Valsts kontrole ir aktīva organizācijas dalībniece kopš 1994.gada.

INTOSAI ietvaros Valsts kontroles pārstāvji darbojas:

Kopš 2017.gada 1.janvāra Valsts kontroles pārstāvis darbojas:

FIPP atbild par INTOSAI izstrādāto standartu kvalitāti un sniedz vadlīnijas INTOSAI pastāvīgajām komitejām standartu pilnveidošanai. Darbam padomē konkursa kārtībā tiek izvēlēti to augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, kas profesionāli spēj dod vislielāko ieguldījumu revīzijas nozares attīstībā. Šobrīd padomē ir ievēlēti 16 augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji.

 

INTOSAI kongress

INTOSAI reizi trīs gados organizē vispasaules augstāko revīzijas iestāžu kopēju kongresu jeb INCOSAI. Kongresa ietvaros augstāko revīzijas iestāžu vadītāji apstiprina starptautisko revīzijas standartu (ISSAI) jaunās versijas un lemj par būtiskiem jautājumiem, kas ietekmē augstāko revīzijas iestāžu turpmāko darbu. Kongresa laikā tiek apstiprināti INTOSAI starptautisko darba grupu darba rezultāti, tiek iniciēti risinājumi augstāko revīzijas iestāžu darba aktuālajām problēmām, kā arī panāktas vienošanās par preventīviem soļiem nākotnes izaicinājumu mazināšanā. Augstākās revīzijas iestādes vienojas par turpmākās darbības virzieniem un sadarbības aktivitātēm iestāžu stratēģisko mērķu sasniegšanai.

2019.gada 23.-29.septembrī Maskavā, Krievijas Federācijā notika XXIII INCOSAI kongress kura pamata tēmas bija “Informācijas tehnoloģijas publiskās pārvaldes attīstībai” un “Augstāko revīzijas iestāžu loma nacionālu prioritāšu un mērķu sasniegšanā”. Kongresā tika pieņemta Maskavas deklarācija par stratēģisku pieeju publiskā sektora revīzijās, lai atbalstītu valsts prioritāšu un ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Tāpat kongresā tika diskutēts par grozījumiem INTOSAI statūtos, jaunajiem ISSAI standartiem un budžetu nākamajam trīs gadu periodam, tika prezentēti un izskatīti INTOSAI profesionālo darba grupu un komiteju progresa ziņojumi un to darba plāni līdz nākamajam kongresam Brazīlijā 2022.gadā.

2016.gada 5. – 11.decembrī Abu Dabī, Apvienotajos Arābu Emirātos, notika XXII INCOSAI kongress.

2013.gada 22. – 27.oktobrī Pekinā, Ķīnā, notika XXI INCOSAI kongress.

 

ANO/INTOSAI Simpozijs

2017.gada 31.maijā – 2.jūnijā Vīnē, Austrijā, notika 24. ANO/INTOSAI Simpozijs, kas tika veltīts datu analīzes un atvērto datu izmantošanai augstāko revīzijas iestāžu revīziju darbā.

2015.gada 2. – 4.martā Vīnē, Austrijā, notika 23.ANO/INTOSAI Simpozijs, kas tika veltīts augstāko revīzijas iestāžu lomai ilgtspējīgas attīstības īstenošanā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 2014.gada 19.decembrī tika pieņemta ANO Rezolūcija A/C.2/69/L.25/Rev.1 „Efektivitātes, atbildības un pārredzamības valsts pārvaldē veicināšana un atbalstīšana, nostiprinot augstākās revīzijas institūcijas” (Promoting and fostering the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening supreme audit institutions), kurā nostiprināts ANO rezolūcijā 66/209 minētais un INTOSAI Limas un Meksikas deklarācijās pasludinātais augstāko revīzijas institūciju neatkarības principu nozīmīgums.