Sadarbība INTOSAI ietvaros

intosai2

INTOSAI ir neatkarīga augstāko revīzijas iestāžu starptautiska organizācija – ārējā audita institūciju augstākais sadarbības līmenis. INTOSAI dibināta 1953.gadā un kalpo kā forums publiskā sektora revīzijas jomas stiprināšanai, augstāko revīzijas iestāžu profesionālai attīstībai, kā arī zināšanu un labākās prakses savstarpējai apmaiņai. Organizācijai ir īpašs konsultatīvs statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC). INTOSAI mērķu sasniegšanai ir izveidotas reģionālās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas, t.sk. EUROSAI, notiek regulāras pastāvīgo komiteju un darba grupu sanāksmes un citi informatīvi pasākumi, kā arī reizi trijos gados tiek organizēts kongress (nākošais XXIII INCOSAI kongress norisināsies 2019.gadā Krievijā). INTOSAI apvieno 194 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes un 5 augstākās revīzijas iestādes novērotāja statusā. Valsts kontrole ir aktīva organizācijas dalībniece kopš 1994.gada.

INTOSAI ietvaros Valsts kontroles pārstāvji darbojas:

Kopš 2017.gada 1.janvāra Valsts kontroles pārstāvis darbojas:

FIPP atbild par INTOSAI izstrādāto standartu kvalitāti un sniedz vadlīnijas INTOSAI pastāvīgajām komitejām standartu pilnveidošanai. Darbam Padomē konkursa kārtībā tiek izvēlēti to Augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji, kas profesionāli spēj dod vislielāko ieguldījumu revīzijas nozares attīstībā. Šobrīd Padomē ir ievēlēti 15 Augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji.

No 2016.gada 5. līdz 11.decembrim Abu Dabī, AAE, notika XXII INCOSAI kongress.

  • Kongresa 1.diskusiju tēma “Kā INTOSAI var veicināt ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, t.sk., labas pārvaldības un cīņas pret korupciju uzlabošanai?”
  • Kongresa 2.diskusiju tēma “Profesionalizācija: Kā veicināt INTOSAI uzticamību, lai padarītu to par aizvien prominentāku starptautisku organizāciju?”

No 2013.gada 22. līdz 27.oktobrim Pekinā, Ķīnā, notika XXI INCOSAI kongress.

  • Kongresa 1.diskusiju tēma „Nacionālais audits – nacionālā pārvaldība” bija vērsta uz nacionālo augstāko revīzijas iestāžu lomu un pieredzes apkopošanu, kā arī INTOSAI lomas uzlabošanu nacionālās pārvaldības procesos.
  • Kongresa 2.diskusiju tēma „Augstāko revīzijas iestāžu loma, nodrošinot ilgtermiņa finanšu politikas ilgtspēju” bija veltīta augstāko revīzijas iestāžu lomai fiskālās politikas darbības uzlabošanā un valdības darbību pārredzamības un pārskatatbildības pilsoņu labā veicināšanai.

No 2017.gada 31.maija līdz 2.jūnijam Vīnē, Austrijā, notika 24. ANO/INTOSAI Simpozijs, kas tika veltīts datu analīzes un atvērto datu izmantošanai augstāko revīzijas iestāžu revīziju darbā.

No 2015.gada 2. līdz 4.martam Vīnē, Austrijā, notika 23.ANO/INTOSAI Simpozijs, kas tika veltīts augstāko revīzijas iestāžu lomai ilgtspējīgas attīstības īstenošanā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 2014.gada 19.decembrī tika pieņemta ANO Rezolūcija A/C.2/69/L.25/Rev.1 „Efektivitātes, atbildības un pārredzamības valsts pārvaldē veicināšana un atbalstīšana, nostiprinot augstākās revīzijas institūcijas” (Promoting and fostering the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening supreme audit institutions), kurā nostiprināts ANO rezolūcijā 66/209 minētais un INTOSAI Limas un Meksikas deklarācijās pasludinātais augstāko revīzijas institūciju neatkarības principu nozīmīgums.