Sadarbība INTOSAI ietvaros

intosai2

INTOSAI ir neatkarīga augstāko revīzijas iestāžu starptautiska organizācija – ārējā audita institūciju augstākais sadarbības līmenis. INTOSAI dibināta 1953.gadā un     kalpo kā forums publiskā sektora revīzijas jomas stiprināšanai, augstāko revīzijas iestāžu profesionālai attīstībai, kā arī zināšanu un labākās prakses savstarpējai apmaiņai. Organizācijai ir īpašs konsultatīvs statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko un sociālo lietu padomē (ECOSOC). INTOSAI mērķu sasniegšanai ir izveidotas reģionālās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas, t.sk. EUROSAI, notiek regulāras pastāvīgo komiteju un darba grupu sanāksmes un citi informatīvi pasākumi, kā arī reizi trijos gados tiek organizēts kongress (nākošais XXII INCOSAI kongress norisināsies 2016.gada decembrī Apvienotajos Arābu Emirātos). INTOSAI apvieno 192 pasaules valstu augstākās revīzijas iestādes, un Valsts kontrole ir aktīva organizācijas dalībniece kopš 1994.gada.

INTOSAI ietvaros Valsts kontroles pārstāvji darbojas:

No 2015.gada 2. līdz 4.martam Vīnē, Austrijā, notika 23.ANO/INTOSAI Simpozijs, kas tika veltīts augstāko revīzijas iestāžu lomai ilgtspējīgas attīstības īstenošanā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālajā asamblejā 2014.gada 19.decembrī tika pieņemta ANO Rezolūcija A/C.2/69/L.25/Rev.1 „Efektivitātes, atbildības un pārredzamības valsts pārvaldē veicināšana un atbalstīšana, nostiprinot augstākās revīzijas institūcijas” (Promoting and fostering the efficiency, accountability, effectiveness and transparency of public administration by strengthening supreme audit institutions), kurā nostiprināts ANO rezolūcijā 66/209 minētais un INTOSAI Limas un Meksikas deklarācijās pasludinātais augstāko revīzijas institūciju neatkarības principu nozīmīgums.

No 2013.gada 22. līdz 27.oktobrim Pekinā, Ķīnā, notika XXI INCOSAI kongress.

  • Kongresa 1.diskusiju tēma „Nacionālais audits – nacionālā pārvaldība” bija vērsta uz nacionālo augstāko revīzijas iestāžu lomu un pieredzes apkopošanu, kā arī INTOSAI lomas uzlabošanu nacionālās pārvaldības procesos.
  • Kongresa 2.diskusiju tēma „Augstāko revīzijas iestāžu loma, nodrošinot ilgtermiņa finanšu politikas ilgtspēju” bija veltīta augstāko revīzijas iestāžu lomai fiskālās politikas darbības uzlabošanā un valdības pārredzamības un pārskatatbildības pilsoņu labā veicināšanai.