Sadarbība KONTAKTU KOMITEJAS ietvaros

Kontaktu komiteja ir Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) vadītāja autonoma un neatkarīga apvienība, kuras darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības (ES) finanšu vadību un labu pārvaldību. Latvijas Republikas Valsts kontrole ir Kontaktu komitejas locekle kopš 2004.gada 1.maija.

Pirmā Eiropas Ekonomiskās Savienības augstāko revīzijas iestāžu (tagad – Kontaktu komitejas) tikšanās notika jau 1960.gadā. Līdz ar neatkarīga finansējuma piešķiršanu ES budžeta formā 60-to gadu beigās arvien aktuālāka kļuva nepieciešamība izveidot neatkarīgu ārējās kontroles revīzijas iestādi. Kontaktu komiteja līdzdarbojās ERP izveides procesā, kā arī kodificēja tās pilnvaras Briseles līgumā 1975.gadā, kā rezultātā 1977.gadā tika nodibināta ERP. Jau 1978.gadā Kontaktu komitejā tika iekļauta arī ERP.

Kontaktu komitejas ietvaros daudzpusīga sadarbība tiek īstenota ar ES augstāko revīzijas iestādi – Eiropas Revīzijas palātu. Savukārt sadarbība ar ES dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm galvenokārt norisinās ES Kontaktu komitejas izveidoto darba grupu ietvaros.

Kontaktu komitejas ietvaros Valsts kontroles pārstāvji darbojas:

ES Kontaktu komitejas sanāksmes notiek reizi gadā. 2013.gada oktobrī Valsts kontrole tika apstiprināta par ES Kontaktu komitejas vadības grupas locekli un kļuva līdzatbildīga par organizācijas turpmāko trīs gadu darbības koordinēšanu.

eu2015

2015.gada 18.-19.jūnijā Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros Valsts kontrole organizēja Kontaktu komitejas sanāksmi Rīgā. Sanāksmē piedalījās ES dalībvalstu un piecu kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji, ERP un SIGMA pārstāvji, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas.

Galvenie temati, kas tika apspriesti sanāksmes laikā, bija Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, Eiropas Banku savienība un tās darbības uzraudzība, augstāko revīzijas iestāžu sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām un amatpersonu atbildības stiprināšana, kā arī daudzgadu finanšu shēma. Tostarp tika sniegtas atskaites par Kontaktu komitejas darba grupu iepriekšējā perioda rezultātiem, kā arī tika lemts par nākotnes sadarbības aktivitātēm.

Nākamā Kontaktu komitejas sanāksme norisināsies Slovākijā, 2016.gada oktobrī.