Sadarbība KONTAKTU KOMITEJAS ietvaros

Kontaktu komiteja ir Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) vadītāja autonoma un neatkarīga apvienība, kuras darbības mērķis ir stiprināt Eiropas Savienības (ES) finanšu vadību un labu pārvaldību. Latvijas Republikas Valsts kontrole ir Kontaktu komitejas locekle kopš 2004.gada 1.maija.

Pirmā Eiropas Ekonomiskās Savienības augstāko revīzijas iestāžu (tagad – Kontaktu komitejas) tikšanās notika jau 1960.gadā. Līdz ar neatkarīga finansējuma piešķiršanu ES budžeta formā 60-to gadu beigās arvien aktuālāka kļuva nepieciešamība izveidot neatkarīgu ārējās kontroles revīzijas iestādi. Kontaktu komiteja līdzdarbojās ERP izveides procesā, kā arī kodificēja tās pilnvaras Briseles līgumā 1975.gadā, kā rezultātā 1977.gadā tika nodibināta ERP. Jau 1978.gadā Kontaktu komitejā tika iekļauta arī ERP.

Kontaktu komitejas ietvaros daudzpusīga sadarbība tiek īstenota ar ES augstāko revīzijas iestādi – Eiropas Revīzijas palātu. Savukārt sadarbība ar ES dalībvalstu augstākajām revīzijas iestādēm galvenokārt norisinās ES Kontaktu komitejas izveidoto darba grupu ietvaros.

Kontaktu komitejas ietvaros Valsts kontroles pārstāvji darbojas:

 

ES Kontaktu komitejas sanāksmes

ES Kontaktu komitejas sanāksmes notiek reizi gadā. 2013.gada oktobrī Valsts kontrole tika apstiprināta par ES Kontaktu komitejas vadības grupas locekli un kļuva līdzatbildīga par organizācijas turpmāko trīs gadu darbības koordinēšanu.

eu2015

2015.gada 18.-19.jūnijā Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros Valsts kontrole organizēja Kontaktu komitejas sanāksmi Rīgā. Sanāksmē piedalījās ES dalībvalstu un piecu kandidātvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāji (ARI), ERP un SIGMA pārstāvji, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas un Eiropas Investīciju bankas.

Galvenie temati, kas tika apspriesti sanāksmes laikā, bija Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, Eiropas Banku savienība un tās darbības uzraudzība, augstāko revīzijas iestāžu sadarbība ar tiesībsargājošajām institūcijām un amatpersonu atbildības stiprināšana, kā arī daudzgadu finanšu shēma. Tostarp tika sniegtas atskaites par Kontaktu komitejas darba grupu iepriekšējā perioda rezultātiem, kā arī tika lemts par nākotnes sadarbības aktivitātēm.

2016.gada 20.-21.oktobrī Kontaktu komitejas sanāksme norisinājās Bratislavā, Slovākijā. Galvenais sanāksmes temats bija ES enerģijas politikas un klimata pārmaiņu jomas aktivitāšu revidēšana. Temats tika izvēlēts, lai veicinātu diskusiju un izpratni par pastāvošajiem izaicinājumiem un iespējām saistībā ar vienotās ES enerģētikas politikas ieviešanu un dalītos ar labo pieredzi minēto jomu revīzijās. Sanāksmes dalībnieki nonāca pie kopsaucēja, ka tikai ar kopīgu sadarbību ir iespējams risināt pastāvošās problēmas. Semināra rezultātā tika noskaidrots, ka lielai daļai dalībvalstu ARI jau ir ievērojamas iestrādes, veicot revīzijas enerģijas efektivitātes, atjaunojamās enerģijas, enerģētiskās drošības, Eiropas enerģijas tirgus, globālās sasilšanas izraisošo gāzu izplatības un pielāgošanās klimata pārmaiņām jomā. Tālākās darbības iekļaus Slovākijas ARI organizētu semināru, lai dalītos ar revīzijas pieredzi, savukārt Kontaktu komiteja nolēma turpmāk organizēt tikšanos, lai identificētu iespējamos riskus enerģētikas un klimata pārmaiņu jomā. Kā ik gadus seminārā tika apkopota informācija par Kontaktu komitejās mērķu grupu ikgadējiem rezultātiem.

2017.gada 12.-13.oktobrī  Kontaktu komitejas sanāksme notika Luksemburgā.  Sanāksmes centrālā tēma bija sabiedrības uzticība valsts pārvaldes institūcijām un augstāko revīzijas iestāžu sarežģītajai lomai tās veicināšanā. Sanāksmes ietvaros notika arī seminārs par ES iedzīvotāju uzticības atjaunošanu valdībām un valsts pārvaldes institūcijām.

2018.gada 11.-12.oktobrī Kontaktu komitejas sanāksme notika Dubrovnikos, Horvātijā. Sanāksmes ietvaros Valsts kontroles pārstāvji piedalījās seminārā par sadarbību ar ES iedzīvotājiem, kura ietvaros uzstājās gan ARI vadītāji un ERP prezidents, gan pārstāvji no Eiropas parlamenta, SIGMA (starptautiskās OECD un ES organizācijas pārvaldības un vadības stiprināšanas jomā) un nevalstiskajām organizācijām. Semināra ietvaros notika diskusijas par līdzšinējiem sasniegumiem un izaicinājumiem no ES iedzīvotāju perspektīvas, par sabiedrības iesaisti labāku politiku un pakalpojumu nodrošināšanā ES iedzīvotājiem, iedzīvotāju iesaistes pienesumu ARI darbā.

2019.gada 27.-28.jūnijā Kontaktu komitejas sanāksme notika Varšavā, Polijā. Sanāksmes galvenais pasākums bija seminārs “Digitālā Eiropa: ES augstāko revīzijas iestāžu izaicinājumi un iespējas”, kura ietvaros tika diskutēts par augstāko revīzijas iestāžu lomu ES digitalizācijā un nepieciešamību revīzijas procesos izmantot digitālus rīkus. Pēc semināra notika divas paneļdiskusijas, kurās tika apspriestas lietderības revīziju problēmas un iespējas saistībā ar ES un valstu programmām e-pārvaldes un kiberdrošības jomā, kā arī digitālo resursu izmantošanai revīzijās.

Nākamo Kontaktu komitejas sanāksmi 2020.gada oktobrī Luksemburgā organizēs Eiropas Revīzijas palāta un tajā tiks diskutēs par ES pievienotās vērtības aspektu vērtēšanas iespējām augstāko revīzijas iestāžu darbā.