Struktūra

struktuura_maajaslapai_04.10.2017

 

Valsts kontroli veido valsts kontrolieris, Valsts kontroles padome, revīzijas departamenti un atbalsta struktūrvienības.

Valsts kontrolieris vada un pārrauga Valsts kontroles darbu. Valsts kontrolieri uz četriem gadiem amatā ievēl Saeima. Viena un tā pati persona nevar vadīt Valsts kontroli vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Valsts kontroles padome apstiprina Valsts kontroles darbību reglamentējošos aktus, pieņem lēmumus par to revīzijas ziņojumu apstiprināšanu, par kuriem, domām daloties, šādi lēmumi nav pieņemti revīzijas departamentos, kā arī izskata citus jautājumus atbilstoši Valsts kontroles likumā noteiktajai kompetencei. Padomes sastāvā ir valsts kontrolieris un seši Valsts kontroles padomes locekļi, kas pilda revīzijas departamentu direktoru amatus. Padomes locekļu kandidatūras apstiprināšanai Saeimā iesaka valsts kontrolieris. Padomes locekļus ievēl uz četriem gadiem, tos var apstiprināt amatā atkārtoti, bet ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

Revīzijas departamenti veic revīzijas saskaņā ar Valsts kontroles padomes apstiprinātu revīziju gada plānu. Katra revīzijas departamenta sastāvā ietilpst revīzijas departamenta direktors un revīzijas sektori, kuru vadītājus ieceļ valsts kontrolieris. Katra revīzijas departamenta sastāvā ietilpst sektoru vadītāji, vecākie valsts revidenti, vecākie valsts revidenti – juristi, valsts revidenti, valsts revidenti – juristi un valsts revidentu palīgi. Departamentā lēmumus revīzijas lietās un revīzijas darbu sadalē pieņem departamenta direktors un sektoru vadītāji.

Kancelejas darbības mērķis ir radīt priekšnoteikumus Valsts kontroles saskaņotai un optimālai darbībai, lai nodrošinātu Valsts kontroles likumā, Valsts kontroles nolikumā un citos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu veikšanu. Kancelejas sastāvā ietilpst Finanšu un budžeta plānošanas daļa, Lietvedības daļa, Informācijas un tehnoloģiju daļa, Saimniecības daļa un Plānošanas un analītikas daļa.

Kvalitātes vadības sistēmu speciālists, Politiku plānošanas projektu un analīzes procesu vadītājs un Revīziju rezultātu analīzes un pilnveidošanas procesu vadītāja ir tieši pakļautas valsts kontrolierim.

Valsts kontroles kolektīvs 2019.gada novembrī

Valsts kontrolierisValsts kontroles padomeKancelejaValsts kontroliera birojsKvalitates vadibas sistemu specialistsPersonala dalaJuridiska dalaParkapumu izvertešanas dalaPolitiku planošanas projektu un analizes procesu vaditajsReviziju rezultatu analizes un pilnveidošanas procesu vaditajaRevizijas un metodologijas departamentsPirmais revizijas departamentsOtrais revizijas departamentsTrešais revizijas departamentsCeturtais revizijas departamentsPiektais revizijas departamentsFinanšu un budžeta planošanas dalaInformacijas tehnologiju dalaLietvedibas dalaSaimniecibas dalaPlanošanas un analitikas dalaStarptautiskas sadarbibas dalaSabiedrisko attiecibu un iekšejas komunikacijas dala