Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Juridiskā daļa

Juridiskā daļa

Juridiskā daļa veic Valsts kontroles darbības juridiskā nodrošinājuma funkcijas. Daļas uzdevumi ir nodrošināt Valsts kontroles darbības tiesiskumu, izstrādāt un izskatīt iekšējos normatīvos aktus, kompetences ietvaros sagatavot un izskatīt padomes lēmumu un rīkojumu projektus, nodrošināt padomes sēžu darbu. Daļa sagatavo un izskata līgumu projektus, veic Valsts kontroles noslēgto līgumu reģistrāciju un glabāšanu, veic struktūrvienību sagatavoto lēmumu tiesiskuma pārbaudi. Juridiskā daļa piedalās Valsts kontroles iepirkumu procedūru organizēšanā, izvērtē Valsts sekretāru sanāksmē iesniegto tiesību aktu projektus un koordinē pieteikšanos atzinumu sniegšanai atbilstoši Valsts kontroles kompetencei, sadarbībā ar citām struktūrvienībām sagatavo atzinumu projektus par Valsts sekretāru sanāksmē pieteiktajiem tiesību aktu projektiem. Juridiskā daļa sniedz juridiska rakstura palīdzību revīziju veikšanas procesā. Juridiskā daļa izskata un sagatavo atbildes uz iesniegumiem, sūdzībām un priekšlikumiem, pārstāv Valsts kontroles intereses valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās saskaņā ar pilnvarojumu, sniedz juridiska rakstura konsultācijas darbiniekiem ar Valsts kontroles darbību saistītu jautājumu risināšanā, kā arī sniedz informāciju par normatīvo aktu spēkā esamību un to piemērošanu.

Daļas vadītāja Liāna Karlsone
Tālrunis: 67017523
E-pasts: Liana.Karlsone@lrvk.gov.lv