Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Revīzijas departamenti » Otrais revīzijas departaments

Otrais revīzijas departaments

Otrais revīzijas departaments veic  finanšu un lietderības revīzijas, kā arī pārbaudes par darījumu un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un plānotajiem rezultātiem saskaņā ar Valsts kontroles padomes lēmumu par revīziju darbu sadali starp revīzijas departamentiem un Valsts kontroles padomes apstiprinātu revīziju gada plānu. Departamenta kompetencē ir sagatavot Valsts kontroles revidentu ziņojumus, pamatojoties uz revīzijā pārbaudītajiem dokumentiem un iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, sagatavot revīzijas atzinumu projektus, pamatojoties uz Valsts kontroles revidentu ziņojumiem un tam pievienotajiem revidējamās iestādes rakstveida paskaidrojumiem, kā arī pieņemt lēmumu par revīzijas atzinuma apstiprināšanu.
Departaments sniedz rekomendācijas revidējamajām iestādēm atklāto trūkumu novēršanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izsaka priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.
Otrais revīzijas departaments sagatavo atzinumus par ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskatu sastādīšanas pareizību. Sagatavo ziņojumu projektus Saeimai un Ministru kabinetam par likumības revīzijām tajās revidējamās vienībās, kurām sniegti valsts kontroles atzinumi ar piezīmēm, negatīvi atzinumi vai atteikts sniegt atzinumu, par veiktajām lietderības revīzijām, par īpaši svarīgiem un nozīmīgiem konstatējumiem.
Departamenta kompetencē ir piedalīties Valsts kontroles stratēģiskās attīstības un revīziju gada plāna projekta izstrādē.
Kompetences ietvaros departaments sniedz priekšlikumus par Saeimā un Ministru kabinetā izskatāmajiem normatīvo aktu projektiem, ja tie var ietekmēt valsts vai pašvaldību ieņēmumus un izdevumus, paredz rīcību ar valsts un pašvaldību mantu, kā arī Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju piešķirtajiem un valsts vai pašvaldību budžetos iekļautajiem līdzekļiem. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā departaments pieprasa un saņem informāciju no revidējamās vienības, valsts vai pašvaldību institūcijām, bankām un citām kredītiestādēm, komercsabiedrībām, ja tas nepieciešams revīzijas departamenta uzdevumu veikšanai, kā arī kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos.

Departamenta direktore Ilze Grīnhofa