Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Revīzijas departamenti » Piektais revīzijas departaments

Piektais revīzijas departaments

Departamenta kompetencē ir veikt finanšu un lietderības revīzijas, kā arī pārbaudes par darījumu un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un plānotajiem rezultātiem saskaņā ar Valsts kontroles padomes lēmumu par revīziju darbu sadali starp departamentiem un Valsts kontroles padomes apstiprinātu revīziju gada plānu.
Departaments sagatavo Valsts kontroles revidentu ziņojumus, pamatojoties uz revīzijā pārbaudītajiem dokumentiem un iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, sagatavo revīzijas atzinuma projektu, pamatojoties uz revidentu ziņojumu un tam pievienoto revidējamās vienības rakstveida paskaidrojumu, kā arī pieņem lēmumu par revīzijas atzinuma apstiprināšanu.
Departaments sniedz rekomendācijas revidējamajām vienībām atklāto trūkumu novēršanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izsaka priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.

Piektais revīzijas departaments sagatavo ziņojuma projektu Saeimai un Ministru kabinetam par likumības revīzijām tajās revidējamās vienībās, kurām sniegti Valsts kontroles atzinumi ar piezīmēm, negatīvi atzinumi vai atteikts sniegt atzinumu, par veiktajām lietderības revīzijām, par īpaši svarīgiem un nozīmīgiem konstatējumiem.

Departaments piedalās Valsts kontroles stratēģiskās attīstības un revīziju gada plāna projekta izstrādē. Kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus atzinumiem par Saeimā un Ministru kabinetā izskatāmajiem normatīvo aktu projektiem, ja tie var ietekmēt valsts vai pašvaldību ieņēmumus un izdevumus, paredz rīcību ar valsts un pašvaldību mantu, kā arī Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju piešķirtajiem un vai pašvaldību budžetos iekļautajiem līdzekļiem.

Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem informāciju no revidējamās vienības, valsts vai pašvaldību institūcijām, bankām un citām kredītiestādēm, komercsabiedrībām, ja tas nepieciešams revīzijas departamenta uzdevumu veikšanai, kā arī kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos.

Departamenta direktors Edgars Korčagins