Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Revīzijas departamenti » Pirmais revīzijas departaments

Pirmais revīzijas departaments

Pirmais revīzijas departaments veic finanšu un lietderības revīzijas, kā arī pārbaudes par darījumu un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un plānotajiem rezultātiem saskaņā ar Valsts kontroles padomes lēmumu par revīziju darbu sadali starp revīzijas departamentiem un Valsts kontroles padomes apstiprinātu revīziju gada plānu.

Departaments sagatavo Valsts kontroles revidentu ziņojumus, pamatojoties uz revīzijā pārbaudītajiem dokumentiem un iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, kā arī sagatavo revīzijas atzinuma projektus, pamatojoties uz Valsts kontroles revidentu ziņojumiem un tiem pievienotajiem revidējamās vienības rakstveida paskaidrojumiem, kā arī pieņem lēmumu par revīzijas atzinuma apstiprināšanu.
Pirmais revīzijas departaments sniedz rekomendācijas revidējamajām iestādēm atklāto trūkumu novēršanai un izsaka priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.
Departaments sagatavo atzinumus par ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskatu sastādīšanas pareizību, sagatavo ziņojuma projektus Saeimai un Ministru kabinetam par likumības revīzijām tajās revidējamajās vienībās, kurām sniegti Valsts kontroles atzinumi ar piezīmēm, negatīvi atzinumi vai atteikts sniegt atzinumu, par veiktajām lietderības revīzijām un par īpaši svarīgiem un nozīmīgiem konstatējumiem.

Departaments piedalās Valsts kontroles stratēģiskās attīstības un revīziju gada plāna projekta izstrādē, kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus atzinumiem  par Saeimā un Ministru kabinetā izskatāmajiem normatīvo aktu projektiem, ja tie var ietekmēt valsts vai pašvaldību ieņēmumus un izdevumus, paredz rīcību ar valsts un pašvaldību mantu, kā arī Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju piešķirtajiem un vai pašvaldību budžetos iekļautajiem līdzekļiem.

Departaments normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasa un saņem informāciju no revidējamās vienības, valsts vai pašvaldību institūcijām, bankām un citām kredītiestādēm, komercsabiedrībām, ja tas nepieciešams revīzijas uzdevumu veikšanai, kā arī kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos.

Departamenta direktore Inese Kalvāne