Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Revīzijas departamenti » Trešais revīzijas departaments

Trešais revīzijas departaments

Trešā departamenta kompetencē ir veikt finanšu un lietderības revīzijas, kā arī pārbaudes par darījumu un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem un plānotajiem rezultātiem saskaņā ar Valsts kontroles padomes lēmumu par revīziju darbu sadali starp revīzijas departamentiem un Valsts kontroles padomes apstiprinātu revīziju gada plānu. Departaments sagatavo Valsts kontroles revidentu ziņojumus, pamatojoties uz revīzijā pārbaudītajiem dokumentiem un iegūtajiem revīzijas pierādījumiem, sagatavo revīzijas atzinuma projektu, pamatojoties uz Valsts kontroles revidentu ziņojumu un tam pievienoto revidējamās vienības rakstveida paskaidrojumu, kā arī pieņem lēmumu par revīzijas atzinuma apstiprināšanu.
Trešā departamenta kompetencē ir sniegt rekomendācijas revidējamām vienībām atklāto trūkumu novēršanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izteikt priekšlikumus iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai. Departaments sagatavo atzinumus par ministriju un centrālo valsts iestāžu gada pārskatu sastādīšanas pareizību, sagatavo ziņojuma projektu Saeimai un Ministru kabinetam: par likumības revīzijām revidējamās vienībās, kurām sniegti valsts kontroles atzinumi ar piezīmēm, negatīvi atzinumi vai atteikts sniegt atzinumu, par veiktajām lietderības revīzijām un par īpaši svarīgiem un nozīmīgiem konstatējumiem.
Trešais revīzijas departaments piedalās Valsts kontroles stratēģiskās attīstības un revīziju gada plāna projekta izstrādē.
Departamenta uzdevums ir kompetences ietvaros sniegt priekšlikumus atzinumiem par Saeimā un Ministru kabinetā izskatāmajiem normatīvo aktu projektiem, ja tie var ietekmēt valsts vai pašvaldību ieņēmumus un izdevumus, paredz rīcību ar valsts un pašvaldību mantu, kā arī Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju vai institūciju piešķirtajiem un pašvaldību budžetos iekļautajiem līdzekļiem.
Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt informāciju no revidējamās vienības, valsts vai pašvaldību institūcijām, bankām un citām kredītiestādēm, komercsabiedrībām, ja tas nepieciešams revīzijas departamenta uzdevumu veikšanai, departaments kompetences ietvaros izstrādā priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem tiesību aktos.

Departamenta direktore Inga Vārava