Saimniecības daļa

Saimniecības daļa pārzina Valsts kontroles saimniecisko un tehnisko nodrošinājumu un organizē saimniecisko darbību atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, nodrošinot to ekonomisku un lietderīgu izmantošanu. Saimniecības daļas uzdevumi ir nodrošināt optimālus darba apstākļus darbiniekiem, organizēt darbam nepieciešamo materiālu, iekārtu, mēbeļu un inventāra iegādi un sadali, organizēt to tehnisko apkopi un remontu, uzskaitīt pamatlīdzekļus un mazvērtīgo inventāru. Saimniecības daļa saimnieciski nodrošina Valsts kontroles sēdes, seminārus un citus pasākumus un veic apkalpojošo darbu.

Saimniecības daļas uzdevumi ir arī organizēt Valsts kontroles darbinieku racionālu izvietošanu telpās, nodrošināt saimniecisko līgumu slēgšanu, organizēt publiskos iepirkumus, organizēt dienesta transportlīdzekļu izmantošanu, kā arī organizēt darba aizsardzības pasākumus.

Daļas vadītājs Artis Peipiņš
Tālrunis: 67017538
E-pasts: Artis.Peipins@lrvk.gov.lv