Sākumlapa » Par Valsts kontroli » Struktūra » Valsts kontroliere

Valsts kontroliere

Valsts kontroliere Elita KRŪMIŅA                               
Kontaktinformācija
Latvijas Republikas Valsts kontrole
Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013,
Tālrunis: 67017500,
E-pasts:elita.krumina@lrvk.gov.lv
Personas datiDzimusi 1965. gada 21. novembrī Jelgavā.
Izglītība
2000 – 2003Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko attiecību institūts Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā.
1983 – 1988Latvijas Valsts Universitāte, Ekonomikas fakultāte, Tautsaimniecības plānošanas specialitāte Profesionālais maģistra grāds ekonomikā (V līmeņa profesionālā ekonomista
Darba pieredze
2013 – pašlaikLatvijas Republikas valsts kontroliere
Svarīgākie
pienākumi:
Vadīt Valsts kontroli, kuras darbības mērķis ir izvērtēt, vai rīcība  ar valsts, pašvaldību, citu atvasināto publisko personu, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību, publiski privāto, privāto kapitālsabiedrību ieņēmumiem, izdevumiem un mantu ir tiesiska, pareiza, ekonomiska un efektīva.
Atbilstoši Valsts kontroles likumam veikt Valsts kontroles padomes priekšsēdētāja pienākumus.
Nodrošināt ikgadēju finanšu revīziju un risku izvērtējumu balstītu atbilstības un lietderības revīziju veikšanu publiskajā sektorā.
Uzraudzīt un veikt ikgadējās Valsts saimnieciskā gada pārskata (SGP) revīzijas.
Nodrošināt Valsts kontroles stratēģijas 2014. – 2017. gadiem izstrādi un tajā noteikto mērķu īstenošanu, tajā skaitā:
 1. Valsts kontroles stratēģijas izstrādes nolūkā veikt Valsts kontroles pašnovērtējumu atbilstoši INTOSAI[1] PMF[2] metodikai (veikts 2013. gadā);
 2. Palielināt lietderības revīziju īpatsvaru līdz 30% no Valsts kontroles revīziju skaita (sasniegts jau 2016. gadā);
 3. Paaugstināt finanšu revīziju efektivitāti, finanšu revīziju rezultātā sniedzot 2 veidu atzinumus – par uzskaites pareizību un par darbību atbilstību mērķiem un tiesību aktu prasībām (uzsākts 2016. gadā);
 4. Veikt vismaz 4 ad-hoc revīziju gadā, reaģējot uz aktuāliem notikumiem valstī, lai laikus novērstu nepilnības publiskā sektora darbībā jau procesa gaitā (sasniegts jau 2016. gadā);
 5. Veikt finanšu un/vai atbilstības un/vai lietderības revīzijas katrā no 119 pašvaldībām vismaz reizi trijos gados (sasniegts jau 2016. gadā);
 6. Nodrošināt ne mazāk kā 85% Valsts kontroles ieteikumu ieviešanu (2015. gadā – 95%); izstrādāt un ieviest metodiku Valsts kontroles ieteikumu finanšu ietekmes noteikšanai;
 7. Nodrošināt Valsts kontroles darbības atbilstības un efektivitātes starptautisko izvērtējumu (Peer review), lai gūtu neatkarīgu vērtējumu Valsts kontroles darbības atbilstībai starptautiskaijiem revīzijas (ISSAI) un labas pārvaldības (INTOSAI GOV) standartiem (veikts 2016. gadā);
 8. Nodrošināt Valsts kontroles vadošo lomu starptautisko publiskā sektora revīzijas standartu (ISSAI) piemērošanai publiskā sektora revīzijās arī no zvērinātu revidentu puses (plānots pabeigt līdz 2017. gada beigām);
 9. Paaugstināt Valsts kontroles starptautisko prestižu, sniedzot profesionālu atbalstu pārmaiņu procesā esošām valstīm un to Augstākajām revīzijas iestādēm[3], kā arī nodrošinot Valsts kontroles pārstāvību INTOSAI darba grupās[4].
 2005 – 2013Latvijas Republikas Valsts kontroles padomes locekle, Trešā revīzijas departamenta direktore
Svarīgākie
pienākumi:
Valsts kontroles padomes sastāvā – Valsts kontroles stratēģiskās attīstības plānu, revīziju gada plānu un iekšējo darbību reglamentējošo aktu apstiprināšana, sūdzību par revīzijas departamenta lēmumu, ar kuru apstiprināts revīzijas ziņojums vai atzinums, izskatīšana, u.c. Trešā revīzijas departamenta (atbild par labklājības un veselības nozares revīzijām) darba plānošana, vadīšana un organizēšana, tajā skaitā, departamenta revīziju gada plāna projekta izstrāde, revīziju darba izpildes nodrošināšana saskaņā ar Valsts kontrolē apstiprināto revīziju gada plānu un noteiktajiem revīzijas standartiem un metodoloģiju, Saeimai un Ministru kabinetam iesniedzamo materiālu sagatavošanas nodrošināšana. 15 finanšu revīziju ziņojumu par Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas konsolidētajiem ikgadējiem gada pārskatiem un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas ikgadējiem gada pārskatiem un 48 likumības/lietderības revīziju ziņojumu sagatavošanas nodrošināšana. Dalība INTOSAI darba grupā Economic Regulation and Public Private Partnership. Sadarbības projekta ‘’Atbalsts Gruzijas Augstākajai revīzijas iestādei finanšu revīzijas veikšanā’’ vadītāja. Valsts kontroles pārstāve Kontaktu komitejas Lisabonas stratēģijas/ Eiropas 2020 audita informācijas apmaiņas tīklā.
2004 – 2005AS ‘’Parex banka’’ projektu vadītāja, Reģionālās kreditēšanas un līzinga daļas vadītāja.
1998 – 2004Finanšu ministrija, Budžeta departaments, nodaļas vadītāja, Budžeta departamenta direktora p.i.
Svarīgākie
pienākumi:
 1. Valsts budžeta projektu sadaļu un to paskaidrojumu izstrāde;
 2. Fondēto pensiju shēmas ieviešanas darba grupas locekle no 1999.gada;
 3. Nacionālās trīspusējās sadarbības Sociālās apdrošināšanas apakšpadomes locekle – valdības puses pārstāve no 2001.gada;
 4. Finanšu ministrijas atzinumu par Latvijas Republikas likumu projektiem un Ministru kabineta lēmumu, rīkojumu, noteikumu un citu normatīvo aktu projektiem, to ietekmi uz valsts un pašvaldību budžetu ieņēmumiem un izdevumiem sagatavošana;
 5. Finanšu ministrijas pārstāvniecības Ministru kabineta, ministriju un citu valsts institūciju organizētajās  starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmēs, komitejās, Saeimas komisijās, nodrošināšana.
1995 – 1998SIA ”Zemgales nafta” revidente
1991 – 1995P/s ”Straume” galvenā grāmatveža vietniece
1988 – 1990R/a ”Latvijas keramika” ekonomiste
Papildus izglītība
2015
Par valsts noslēpuma aizsardzību, izlūkošanas un pretizlūkošanas pasākumiem, Satversmes aizsardzības birojs, Rīga.
Informācijas tehnoloģiju drošība, Valsts kontrole, Rīga.
Ētikas principi, to interpretācija un uzvedības normas, lēmuma pieņemšanas sociālās normas un argumentācijas loģika SIA “i-bloom”, Rīga.
2012„Publiskās – privātās partnerības projektu revīzijas”, Nīderlandes Revīzijas palātas seminārs, Nīderlande.
2011
Finanšu revīziju veikšanas metodoloģija, Likumības un lietderības revīziju veikšanas metodoloģija, Valsts kontrole, Rīga.
100th International Training Programme on “Audit Quality Management”, International Training Centre of the Comptroller and Auditor General of India, Indija.
2009Finanšu revīziju veikšanas metodoloģija, Likumības un lietderības revīziju veikšanas metodoloģija, Revīzijas atbalsta rīki – IDEA programmnodrošinājums un tā funkcionalitātes, Valsts kontrole, Rīga.
2008
Starptautiskie revīzijas standarti, A.Kursītes auditorfirma, Rīga.
Vadības iemaņu attīstība, Personālvadības speciālistes I.Goluba un S.Pallo, Rīga.
Darbinieku vadīšana, SIA „i-bloom”, Rīga.
2007
Finanšu revīziju veikšanas metodoloģija, Likumības un lietderības revīziju veikšanas metodoloģija, Revīzijas atbalsta rīki – IDEA programmnodrošinājums un tā funkcionalitātes, Valsts kontrole, Rīga.
Kvalitātes vadības sistēma publiskajā sektorā, SIA „Zygon Baltic Consulting” Mācību centrs, Rīga.
2006
Starptautiskie publiskā sektora grāmatvedības standarti, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centrs, Rīga.
Starptautiskie revīzijas standarti, Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izglītības centrs, Rīga Revidentu ētika, Ernst & Young Baltic SIA, Rīga.
Klientorientēta saskarsme, Ernst & Young Baltic SIA, Rīga.
Dalība starptautiskajās aktivitātēs
2016
Iniciēts Eiropas Savienības (ES) Austrumu partnerības valstu augstāko revīzijas iestāžu (ARI) atbalsta projekts, kā ietvaros Valsts kontrole sniedz profesionālo atbalstu Gruzijas, Ukrainas un Moldovas ARI un 2016.gada 13.-15.decembrī notiek ES Austrumu partnerības valstu ARI valstu forums Rīgā (piedalās Zviedrijas, Gruzijas, Ukrainas un Moldovas ARI vadītāji).
Parakstīts sadarbības memorands ar Lietuvas un Igaunijas ARI par vienotas auditoru darba grupas ar mērķi uzraudzīt Rail Baltica projektu īstenošanu.
Nodrošināta Valsts kontroles pārstāvniecība INTOSAI Profesionālo revīzijas un labas pārvaldības standartu padomē (FIPP), kas atbild par starptautisko revīzijas un labas pārvaldības standartu kvalitāti un sniedz vadlīnijas INTOSAI pastāvīgajām komitejām standartu pilnveidošanai.
2013 – 2016
ES dalībvalstu Augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformas (Kontaktu komitejas) vadības grupas locekle.
2015ES dalībvalstu Augstāko revīzijas iestāžu vadītāju un Eiropas Revīzijas palātas sadarbības platformas (Kontaktu komitejas) priekšsēdētāja.
2014Nodrošināts pirmais neatkarīgais starptautiskais izvērtējums (peer review) par VK darba efektivitāti, atbilstību starptautiskajiem standartiem un labajai praksei. Peer review darba grupa-Slovākijas, Nīderlandes, Polijas, Dānijas un ASV Augstākās revīzijas iestādes, Eiropas Revīzijas palātas pārstāvji.
Apbalvojumi:Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Atzinības raksts, 2000.gads

[1] Vispasaules Augstāko revīzijas iestāžu asociācija, kas apvieno 192 valstu Augstākās revīzijas iestādes.

[2] Performance Measurement Framework.

[3] Uz 2016. gada 1. decembri atbalsts sniegts 6 valstu Augstākajām revīzijas iestādēm.

[4] Uz 2016. gada 1. decembri Valsts kontrole ir pārstāvēta 3 INTOSAI darba grupās.