Sākumlapa » Personāls » Personāla atlases procesa organizēšana Valsts kontrolē

Personāla atlases procesa organizēšana Valsts kontrolē

Valsts kontrolē personāla atlases process tiek organizēts atbilstoši Valsts kontroles likumam, Darba likuma prasībām un Valsts kontroles iekšējiem tiesību aktiem.

Personāla atlases process tiek uzsākts, attiecīgās struktūrvienības vadītājam izvērtējot vakantās amata vietas aizpildīšanas nepieciešamību, ņemot vērā viņa vadītās struktūrvienības darba mērķus, plānotos uzdevumus, esošo personāla sastāvu, tā kompetences un kvalifikāciju.

Izsludinot pretendentu atlases konkursu, personāla piesaistē tiek izmantoti sekojoši atlases kanāli – darba meklētāju portāli, informācija par pretendentiem, kuri iesūtījuši pieteikuma dokumentus laikā ārpus izsludinātā pretendentu atlases konkursa, tiek uzrunāti Latvijas augstskolu maģistru studiju programmu studenti un atbilstošākie pretendenti no iepriekš Valsts kontrolē izsludināto pretendentu atlases konkursiem.

Konkursa norisei tiek izveidota komisija, kura veic personāla atlases procesu, secīgi vienai atlases procesa kārtai sekojot otrai. Vispirms tiek apkopoti un analizēti pretendentu iesniegtie pieteikuma dokumenti. Tad izpildot rakstiski praktiskus uzdevumus vai mutiski atbildot uz jautājumiem tiek vērtētas konkrētam amatam nepieciešamās pretendentu zināšanas un prasmes. Atlases procesu noslēdz intervijas ar struktūrvienību vadītājiem un valsts kontrolieri.

 Pretendentu atlasē tiek ievēroti šādi personāla atlases principi: darba tiesību normu ievērošana, vienlīdzīguma un atšķirīgas attieksmes aizlieguma tiesību principu ievērošana, konfidencialitātes ievērošana attiecībā uz pretendentu sniegto informāciju un konkursa gaitu, pakāpeniskums (atlases process notiek secīgi pa kārtām).

Pretendentiem tiek piemēroti šādi atlases pamatkritēriji (atbilstoši noteiktajām amata kvalifikācijas prasībām): profesionalitāte (izglītība, darba pieredze, nepieciešamības gadījumā rekomendācijas); komunikācijas prasmes; motivācija; potenciāls.

Personāla daļa nodrošina pretendentu atlases konkursa organizēšanu, komunikāciju ar pretendentiem un sadarbību ar komisijas locekļiem, organizē pretendenta noslēguma interviju ar valsts kontrolieri, ja valsts kontrolieris nav atlases komisijas priekšsēdētājs.

Pēc noslēguma intervijas valsts kontrolieris, pamatojoties uz konkursa komisijas sniegto ieteikumu, pieņem lēmumu par konkrēta pretendenta izvēli.