Sākumlapa » Transports un sakari

Par BO VSIA “Tehnisko palīglīdzekļu centrs” rīkotajām izsolēm valsts pasūtījumiem Nr.7/2000, Nr.8/2000, Nr.9/2000, Nr.10/2000, Nr.11/2000 par tiesībām piegādāt tehniskos palīglīdzekļus 2001.gadā; Par BO VSIA “Tehnisko palīglīdzekļu centrs” darbības likumību, lietderību un pareizību iedzīvotāju apgādē ar tehniskajiem palīglīdzekļiem funkcionālo spēju reducēšanai

Par Valsts autotransporta un mācību firmas UNIVERSĀLS privatizācijas procesa likumību, lietderību un pareizību

Par Rīgas Domes Satiksmes departamenta pašvaldības pasūtījuma Nr. RD SD 2000/12 “Rīgas pilsētas ielu seguma otrās kārtas atjaunošanas darbi 2000.gadā 31 objektā” rīkoto izsoli

Par VAS “Latvijas dzelzceļš” pievedceļu, maģistrālo lokomotīvju un specializēto kravas vagonu pārdošanas likumību, lietderību un pareizību

Pārbaude par Satiksmes ministrijas pārziņā bijušo uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) dzīvojamo māju privatizācijas likumību laikā no 1991.gada līdz 1994.gadam

Par Valsts autoceļu fonda līdzekļu, kas paredzēti kā mērķdotācijas pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem lauku apvidū, izlietojumu Jelgavas rajona padomē 1997. – 1999.gadā

Par valsts autoceļu fonda līdzekļu izlietojumu pašvaldībās

Par BO VAS “Latvijas autoceļu direkcija” dibināšanu un finansiāli saimniecisko darbību

Par likvidētā valsts uzņēmuma “Latvijas autoserviss” filiāles TAS-3 Iecavā valsts īpašuma nomas ar izpirkumu līguma izpildi

Par autoceļu aprīkojuma rekonstrukcijas valsts pasūtījuma norisi bezpeļņas organizācijā valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Autoceļu direkcija”