Sākumlapa » Revīzijas » Aktuālās revīzijas

Aktuālās revīzijas

Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa?

Cilvēkresursi veselības aprūpē

Vai valsts pārvaldē izveidotā IKT infrastruktūra tiek izmantota efektīvi?

Vai nodokļu atlaides un atvieglojumi sasniedz tiem noteiktos mērķus?

Vai Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tajā skaitā autostāvvietu izbūve, rekonstrukcija un uzturēšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, plānveidīgi, efektīvi un ekonomiski?

Vai Izglītības un zinātnes ministrija veicina SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” efektīvu darbību?

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas sistēmas efektivitāte plūdu katastrofu gadījumam

Ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāte

Vai kases aparātu reforma ir pamatota un sasniedz izvirzītos mērķus?

Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība, lietderība un efektivitāte

Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta un ES fondu līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?

Vai lielo dzelzceļa apakšnozares investīciju projektu plānošanas un īstenošanas process ir efektīvs un vērsts uz dzelzceļa nozares attīstību?

Par Iekšlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Aizsardzības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai meliorācijas sistēmu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un efektīva?

Stipendijas piešķiršanas sistēma un tās pārvaldības efektivitāte

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai ieguldījumi Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanā ir veikti lietderīgi?

Vai Zemessarzdes paaugstinātas gatavības apakšvienību pirmā posma īstenošanai piešķirtais finansējums ir izlietots efektīvi?

Par Ārlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Ekonomikas ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Satiksmes ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Finanšu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Valsts prezidenta kancelejas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Kultūras ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Zemkopības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Labklājības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Tieslietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējums ir pietiekams?

No Ārstniecības riska fonda izmaksāto atlīdzību regulēšanas procesa atbilstība normatīvo aktu prasībām

Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Veselības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Centrālās zemes komisijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Latvijas Republikas Tiesībsarga 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par resora Ministru kabinets 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Pārresoru koordinācijas centra 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Kā darbojas un saimnieko viena no Latvijas bagātākajām pašvaldībām – Garkalnes novada pašvaldība?

Vai pašvaldības veic ēku stāvokļa uzraudzības darbības drošas vides nodrošināšanai?

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību