Sākumlapa » Revīzijas » Aktuālās revīzijas

Aktuālās revīzijas

Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Iekšlietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas modelis

Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” sadales pakalpojumu tarifos iekļauto izmaksu ekonomiskums

Iekšlietu nozares nekustamo īpašumu pārvaldīšanas likumība un efektivitāte

Cilvēkresursi veselības aprūpē

Zemkopības ministrijas veiktās pārraudzības efektivitāte pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides jomā, tai skaitā laboratorisko izmeklējumu jomā

Vai valsts pārvaldē izveidotā IKT infrastruktūra tiek izmantota efektīvi?

Vai sabiedriskā pasūtījuma īstenošana ir lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm?

Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto līdzekļu izlietojuma  likumība un efektivitāte

Par Labklājības ministrijas  2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Veselības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Latvijas Universitātes ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvaldīšanas efektivitāte

Par Ekonomikas ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Satiksmes ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Būvniecības nozares uzraudzības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtējums

Par Ārlietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Kultūras ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Finanšu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Tieslietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Zemkopības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Valsts prezidenta kancelejas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Aizsardzības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumība Militārās izlūkošanas un drošības dienestā

Vai tiek īstenota mērķtiecīga energoefektivitātes politika plānotā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanai?

Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par resora Ministru kabinets 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Pārresoru koordinācijas centra 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Tiesībsarga biroja 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Centrālās zemes komisijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai nodokļu atlaides un atvieglojumi sasniedz tiem noteiktos mērķus?

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai pašvaldību rīcība ar finanšu līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un lietderīga?

Par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Latvijas Republikas Prokuratūras 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Latvijas Republikas Augstākās tiesas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tajā skaitā autostāvvietu izbūve, rekonstrukcija un uzturēšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, plānveidīgi, efektīvi un ekonomiski?

Vai mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai izlietojums pašvaldībās atbilst normatīvo aktu prasībām?

Par Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina efektīvu SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” pārvaldību?

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas sistēmas efektivitāte plūdu katastrofu gadījumam

Ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāte

Vai kases aparātu reforma ir pamatota un sasniedz izvirzītos mērķus?

Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība, lietderība un efektivitāte