Sākumlapa » Revīzijas » Aktuālās revīzijas

Aktuālās revīzijas

Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte

Vai dzelzceļa nozares investīciju projektu un pasākumu plānošanas un īstenošanas process ir efektīvs un vērsts uz dzelzceļa nozares attīstību?

Vai meliorācijas sistēmu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un efektīva?

Vai ieguldījumi Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanā ir veikti lietderīgi?

Vai Zemessarzdes paaugstinātas gatavības apakšvienību pirmā posma īstenošanai piešķirtais finansējums ir izlietots efektīvi?

Vai valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējums ir pietiekams?

Kā darbojas un saimnieko viena no Latvijas bagātākajām pašvaldībām – Garkalnes novada pašvaldība?

Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?

Vai valstī īstenotā sociālās iekļaušanas politika sasniedz tai izvirzītos mērķus nabadzības mazināšanas jomā?

Vai Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija pamatnostādņu īstenošana ir bijusi efektīva?

Vai Kultūras ministrijas darbības profesionālās vidējās kultūrizglītības jomā ir vērstas uz tās attīstību?

Par Iekšlietu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi un sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?

Par Tieslietu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumība Satversmes aizsardzības birojā

Par Veselības ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Kultūras ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Finanšu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Latvijā tiek nodrošināta ilgtspējīga sugu apsaimniekošana un tai atbilstoša medību saimniecības uzraudzība?

Vai Latvijā tiek īstenota mērķtiecīga atjaunojamās enerģijas politika?

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Stratēģijas satiksmes organizācijai pie lidostas “Rīga” izstrāde, ieviešana un izpildes kontrole

Vai valstī tiek nodrošināta efektīva oficiālās elektroniskās adreses lietošana saziņā ar personām?

Par Zemkopības ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par resora Ministru kabinets 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Pārresoru koordinācijas centra 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Ārlietu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Ekonomikas ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Satiksmes ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 2.daļa – budžeta izpildes cikla efektivitātes izvērtējums

Par Latvijas Republikas 2019.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Par Valsts prezidenta kancelejas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai ārstniecības personu atalgojums ir pieaudzis? “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca” atlīdzības sistēmas izvērtējums

Par Labklājības ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Noziedzīgu nodarījumu ekonomikas un finanšu jomā izmeklēšanas un iztiesāšanas efektivitāte

Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Aizsardzības ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Talsu novada pašvaldība pārvalda kapitālsabiedrības, sekojot tiesiskuma un labākās prakses principiem?

Zemkopības ministrijas darbība valstij piederošo derīgo izrakteņu apsaimniekošanā

Vai pašvaldību rīcība, organizējot notekūdeņu savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu, ir ekonomiska un vērsta uz vides aizsardzību pret komunālo notekūdeņu kaitīgo ietekmi?

Vai esošais iepirkumu pārvaldības un līgumslēgšanas modelis spēj nodrošināt ekonomisku un efektīvu Rail Baltica projekta ieviešanu?