Sākumlapa » Revīzijas » Aktuālās revīzijas

Aktuālās revīzijas

Par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Iekšlietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā politika veicina augstākās izglītības attīstību Latvijā?

Nacionālo bruņoto spēku nodrošinājuma plānošanas un apgādes sistēmas darbības efektivitāte 

Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1.daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums 

Vai atbildīgo iestāžu darbības ceļu satiksmes drošības jomā ir pietiekamas un efektīvas?

Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas modelis

Vai pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ir efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām?

SIA “Rīgas meži” darbības, apsaimniekojot pašvaldības īpašumā esošo mežu platības, atbilstība normatīvo aktu prasībām

Vai pašvaldību rīcība ir likumīga un lietderīga, nodrošinot kapsētu apsaimniekošanu un ar kapsētu izmantošanu saistītos pakalpojumus?

Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” sadales pakalpojumu tarifos iekļauto izmaksu ekonomiskums

Iekšlietu nozares nekustamo īpašumu pārvaldīšanas likumība un efektivitāte

Cilvēkresursi veselības aprūpē

Zemkopības ministrijas veiktās pārraudzības efektivitāte pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides jomā, tai skaitā laboratorisko izmeklējumu jomā

Vai valstī īstenotā uzraudzība mērniecības jomā spēj nodrošināt sniegto pakalpojumu un valsts kadastra informācijas sistēmas datu kvalitāti?

Sabiedrībā balstīto pakalpojumu ieviešanas procesa novērtējums

Vai valsts pārvaldē izveidotā IKT infrastruktūra tiek izmantota efektīvi?

Vai Kultūras ministrija nodrošina efektīvu kapitālsabiedrību pārvaldību?

Vai sabiedriskā pasūtījuma īstenošana ir lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm?

Jaunsardzes kustības attīstībai piešķirto līdzekļu izlietojuma  likumība un efektivitāte

Par Labklājības ministrijas  2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Veselības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Latvijas Universitātes ilgtermiņa nefinanšu aktīvu pārvaldīšanas efektivitāte

Par Ekonomikas ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Satiksmes ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Būvniecības nozares uzraudzības un kontroles sistēmas efektivitātes izvērtējums

Par Ārlietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Kultūras ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Finanšu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Tieslietu ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Zemkopības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Valsts prezidenta kancelejas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Aizsardzības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta līdzekļu izlietošanas likumība Militārās izlūkošanas un drošības dienestā

Vai tiek īstenota mērķtiecīga energoefektivitātes politika plānotā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanai?

Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par resora Ministru kabinets 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Pārresoru koordinācijas centra 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Tiesībsarga biroja 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Centrālās zemes komisijas 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai nodokļu atlaides un atvieglojumi sasniedz tiem noteiktos mērķus?

Par Sabiedrības integrācijas fonda 2017.gada pārskata sagatavošanas pareizību