Sākumlapa » Revīzijas » Aktuālās revīzijas

Aktuālās revīzijas

Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa?

Akciju sabiedrības “Sadales tīkls” sadales pakalpojumu tarifos iekļauto izmaksu ekonomiskums

Cilvēkresursi veselības aprūpē

Vai valsts pārvaldē izveidotā IKT infrastruktūra tiek izmantota efektīvi?

Vai sabiedriskā pasūtījuma īstenošana ir lietderīga un atbilst sabiedrības interesēm?

Vai būvniecības uzraudzības un kontroles process ir efektīvs un veicina privātmāju būvniecību ar iespējami mazāku administratīvo slogu?

Par Latvijas Republikas 2017.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Vai tiek īstenota mērķtiecīga energoefektivitātes politika plānotā enerģijas galapatēriņa ietaupījuma sasniegšanai?

Vai nodokļu atlaides un atvieglojumi sasniedz tiem noteiktos mērķus?

Vai pašvaldību rīcība ar finanšu līdzekļiem, nodrošinot skolēnu pārvadājumus, ir likumīga un lietderīga?

Vai Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras, tajā skaitā autostāvvietu izbūve, rekonstrukcija un uzturēšana notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām, plānveidīgi, efektīvi un ekonomiski?

Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?

Vai Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina efektīvu SIA “Tenisa centrs “Lielupe”” pārvaldību?

Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas sistēmas efektivitāte plūdu katastrofu gadījumam

Ārpusģimenes aprūpes sistēmas efektivitāte

Vai kases aparātu reforma ir pamatota un sasniedz izvirzītos mērķus?

Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte

Rīgas pilsētas pašvaldības piešķirto dotāciju biedrībām un nodibinājumiem likumība, lietderība un efektivitāte

Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta un ES fondu līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?

Vai lielo dzelzceļa apakšnozares investīciju projektu plānošanas un īstenošanas process ir efektīvs un vērsts uz dzelzceļa nozares attīstību?

Par Iekšlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Aizsardzības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai meliorācijas sistēmu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un efektīva?

Stipendijas piešķiršanas sistēma un tās pārvaldības efektivitāte

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai ieguldījumi Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanā ir veikti lietderīgi?

Vai Zemessarzdes paaugstinātas gatavības apakšvienību pirmā posma īstenošanai piešķirtais finansējums ir izlietots efektīvi?

Par Ārlietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Ekonomikas ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Satiksmes ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Finanšu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Valsts prezidenta kancelejas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Kultūras ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Zemkopības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Labklājības ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Tieslietu ministrijas 2018.gada pārskata sagatavošanas pareizību