Sākumlapa » Revīzijas » Aktuālās revīzijas

Aktuālās revīzijas

Par Latvijas Republikas 2018.gada pārskatu par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem

Cilvēkresursi veselības aprūpē

Vai valstī definētā rīcībpolitika civilās aizsardzības jomā var nodrošināt efektīvas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas sistēmas izveidi atbilstoši ES līmenī atzītai labajai praksei un pieņemtajiem tiesību aktiem?

Valstī īstenoto notiesāto personu resocializācijas pasākumu efektivitāte

Vai lauksaimniecības, meža un zivsaimniecības nozares nevalstiskajām organizācijām piešķirtie budžeta līdzekļi ir izmantoti lietderīgi?

Vai dzelzceļa nozares investīciju projektu un pasākumu plānošanas un īstenošanas process ir efektīvs un vērsts uz dzelzceļa nozares attīstību?

Vai meliorācijas sistēmu apsaimniekošana ir ilgtspējīga un efektīva?

Vai ieguldījumi Elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamības uzlabošanā ir veikti lietderīgi?

Vai Zemessarzdes paaugstinātas gatavības apakšvienību pirmā posma īstenošanai piešķirtais finansējums ir izlietots efektīvi?

Vai valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējums ir pietiekams?

Pašvaldību infrastruktūras objektu un projektu finansēšanas sistēmas, procesa un kritēriju atbilstība racionālas finanšu līdzekļu izlietošanas, efektivitātes un ilgtspējas principiem

Kā darbojas un saimnieko viena no Latvijas bagātākajām pašvaldībām – Garkalnes novada pašvaldība?

Vai tiek izpildīti priekšnoteikumi pašvaldību pārvaldīšanā un kontrolē esošu ekspluatācijā pieņemtu ēku atbilstībai drošuma prasībām?

Vai pašvaldību sniegtais sociālais atbalsts nodrošina iedzīvotāju vajadzības?

Vai Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības iestāžu tīkla optimizācija pamatnostādņu īstenošana ir bijusi efektīva?

Vai Kultūras ministrijas darbības profesionālās vidējās kultūrizglītības jomā ir vērstas uz tās attīstību?

Par Iekšlietu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai valsts budžeta līdzekļi Latvijas Republikas robežas joslas infrastruktūras būvniecībai un uzturēšanai ir izlietoti likumīgi un sasniedzot izvirzītos mērķus un rezultātus?

Par Tieslietu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Valsts budžeta līdzekļu izlietojuma likumība Satversmes aizsardzības birojā

Par Veselības ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Kultūras ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Par Finanšu ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Vai Latvijā tiek nodrošināta ilgtspējīga sugu apsaimniekošana un tai atbilstoša medību saimniecības uzraudzība?

Vai Latvijā tiek īstenota mērķtiecīga atjaunojamās enerģijas politika?

Par Izglītības un zinātnes ministrijas 2019.gada pārskata sagatavošanas pareizību

Stratēģijas satiksmes organizācijai pie lidostas “Rīga” izstrāde, ieviešana un izpildes kontrole