Noslēgums

Revīzijas noslēgumā tiek izvērtēti iegūtie rezultāti, apkopoti konstatējumi, izdarīti secinājumi, sagatavoti ieteikumi konstatēto trūkumu novēršanai, kā arī sagatavots un apstiprināts revīzijas ziņojums, un finanšu revīzijā tiek sniegts arī atzinums.

Revīzijas noslēgumā revīzijas grupa sagatavo revīzijas ziņojuma projektu. Valsts kontroles revidenti ir atbildīgi par revīzijas ziņojuma sniegšanu, kas pamatojas uz  revīzijas laikā gūtiem atbilstošiem, pietiekamiem un ticamiem revīzijas pierādījumiem.

Revidējamai vienībai ir tiesības rakstveidā izteikt savu viedokli par revīzijas ziņojuma projektu, kā arī sniegt paskaidrojumus. Revidējamās vienības paskaidrojumi tiek izskatīti tās pārstāvju klātbūtnē, šādi nodrošinot tiem iespēju klātienē paust savu viedokli un argumentus, sniegt informāciju par pasākumiem, kurus plānots veikt Valsts kontroles ieteikumu ieviešanai, kā arī tiek saskaņoti termiņi, kuros revidējamā vienība apņemas Valsts kontrolei iesniegt informāciju par ieteikumu ieviešanas gaitu.

Revīziju slēdz, pieņemot revīzijas departamenta lēmumu par revīzijas ziņojuma, atzinuma un revidējamās vienības ziņošanas par ieteikumu ieviešanas laika grafika apstiprināšanu.

Valsts kontrole nodod atklātībai informāciju par slēgtu revīziju pēc revīzijas departamenta lēmuma par revīzijas ziņojumu un atzinumu spēkā stāšanās. Līdz ar to visai informācijai saistībā ar konkrēto revīziju līdz revīzijas departamenta lēmuma, ar kuru apstiprināts revīzijas ziņojums, spēkā stāšanās dienai ir ierobežotas pieejamības statuss.

Pēc dokumentu spēkā stāšanās Valsts kontrole nosūta arī informatīvu materiālu par revīziju un revīzijas ziņojuma kopiju nozares ministram un finanšu ministram. Ja Valsts kontrole revīzijā atklātos trūkumus uzskata par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem, tiek sagatavota un nosūtīta informācija tiesībaizsardzības iestādēm un Valsts kontroles darbinieki seko šo organizāciju veiktajām darbībām.

Revīzijas nobeigumā tiek veikta revidējamā vienībā konstatēto trūkumu novēršanas uzraudzība, kuras laikā revīzijas grupas vadītājs seko revidējamās vienības ziņošanas par ieteikumu ieviešanu laika grafika izpildei.