Plānošana

Revīzijas plānošanas laikā tiek izveidota tāda revīzijas pieeja, kas nodrošina atbilstošu, pietiekamu un ticamu revīzijas pierādījumu iegūšanu mērķa sasniegšanai. Valsts kontroles revīzijas veikšanas metodoloģija nodrošina vienotu pieeju revīziju plānošanas procesam, kas garantē, ka revīzijas tiek veiktas saskaņā ar vieniem un tiem pašiem revīzijas standartiem un sasniedz noteikto revīzijas pārliecības līmeni.

Revīzijas plānošanas posmā revidents iegūst izpratni par revidējamās vienības darbību un iekšējās kontroles sistēmām, kā arī nosaka būtiskumu un identificē būtiskus riskus. Revīzijas procedūras tiek izvēlētas, pamatojoties uz profesionālu vērtējumu, tajā skaitā izvērtējot krāpšanas vai kļūdu izraisītu būtisku neatbilstību riskus. Izvērtējot šādus riskus, revīzijās tiek novērtēta arī iekšējās kontroles sistēma, kas izveidota, taču šāda novērtējuma mērķis ir izstrādāt apstākļiem atbilstīgas revīzijas procedūras, nevis sniegt atzinumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti. Savukārt Revidējamās vienības vadība ir atbildīga par efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un uzturēšanu.

Šajā posmā tiek izstrādāts revīzijas plāns un detalizētas revīzijas programmas, tiek noteikta darbu sadale starp revīzijas grupas locekļiem un laika resursi.