Finanšu

Finanšu revīzijas ietvaros revidenti izvērtē:

  • vai finanšu pārskatos nav būtisku kļūdu vai neatbilstību,
  • vai finanšu pārskats sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām un grāmatvedības standartiem,
  • izsaka atzinumu par finanšu pārskatiem.

Valsts kontroles atzinumi var būt:

  • bez iebildēm – ja revidents secina, ka finanšu pārskati kopumā sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par revidējamās vienības finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem pārskata gadā un ir sagatavoti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Noteiktos apstākļos atzinumu bez iebildēm var papildināt ar apstākļus akcentējošu rindkopu:

  • ja nepieciešams izcelt būtiskus ar revidējamās vienības darbības turpināšanu saistītus jautājumus;
  • ja pastāv būtiska nenoteiktība (kas neattiecas uz spēju turpināt darbību), kuras risinājums ir atkarīgs no notikumiem nākotnē un kura var ietekmēt finanšu pārskatu;
  • ar iebildēm – ja revidents secina, ka nevar sniegt atzinumu bez iebildēm, vai domstarpības ar revidējamās vienības vadību vai revīzijas apjoma ierobežojumi tik būtiski un dziļi neietekmē finanšu pārskatus, lai būtu nepieciešams sniegt negatīvu atzinumu vai atteikties sniegt atzinumu;
  • negatīvs – ja revīzijas laikā konstatētās kļūdas ir gan būtiskas, gan visaptverošas.Atzinums ar iebildi vai negatīvs atzinums tiek sniegts arī gadījumā, ja atzinums par iepriekšējā pārskatu perioda finanšu pārskatiem ir modificēts un ja attiecīgais jautājums paliek spēkā un ir būtisks kārtējā pārskatu perioda finanšu pārskatu kontekstā;
  • atteikums sniegt atzinumu – to izmanto tad, kad revīzijas kompetences ierobežošanas iespējamais galarezultāts ir tik būtisks, visaptverošs un ietekmējošs, ka revidents nav varējis iegūt pietiekami daudz piemērotu revīzijas pierādījumu un tāpēc nevar sniegt savu atzinumu par finanšu pārskatiem.