Lietderības

Lietderības revīzijas mērķis ir sniegt informāciju par to, cik lietderīgi tiek izlietoti valsts un pašvaldību līdzekļi un apsaimniekota manta. To ietvaros revidenti veic pārbaudes par revidējamo vienību darbības ekonomiskumu, efektivitāti un produktivitāti.

Katras lietderības revīzijas laikā var pārbaudīt vienu vai vairākus no lietderības revīzijas aspektiem (ekonomiju, produktivitāti vai efektivitāti). Ekonomiju, efektivitāti un produktivitāti pārskatāmi raksturo ieguldījuma – galaprodukta modelis:

lietderibas revizijas

Novērtējot ekonomiju, uzmanība tiek pievērsta resursu samazināšanai, t.i., vai aktivitātes ir ieviestas par viszemākajām izmaksām, vienlaikus saglabājot kvalitāti. Praktiski ekonomija ir zemu izmaksu saglabāšana, izvērtējot, vai konkrētam mērķim tiek izmantots pēc iespējas mazāk līdzekļu.

Novērtējot produktivitāti, uzmanība tiek pievērsta attiecībai starp ieguldījumu un galaproduktu, t.i., revīzijā tiks pārbaudīts, vai resursi, kas vajadzīgi konkrētu darbību mērķu sasniegšanai, tiek iegūti tā, lai tiktu nodrošināta optimāla attiecība starp ieguldījumiem un galaproduktu, vai konkrēto rezultātu varētu sasniegt, izmantojot mazāk resursu, vai arī, izmantojot tos pašus resursus, varētu sasniegt labākus rezultātus. Praktiski produktivitāte ir pieejamo resursu racionāla izmantošana, izvērtējot, vai ar izlietotajiem līdzekļiem tiek panākta optimāla atdeve.

Produktivitāti mēra, salīdzinot līdzīgas darbības, aktivitātes citos laika posmos vai arī ar pieņemtiem standartiem.

Novērtējot efektivitāti, uzmanība tiek pievērsta attiecībai starp plānoto mērķi un rezultātu, t.i., cik lielā mērā ir sasniegti izvirzītie mērķi. Praktiski efektivitāte ir izvirzīto mērķu sasniegšana.