- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Tunisijas valsts pārvaldes amatpersonas iepazīstas ar Valsts kontroles labo praksi revīziju darbā un risku vadībā

Šī gada 6.septembrī Valsts kontroli apmeklēja Tunisijas Attīstības, investīciju un starptautiskās sadarbības ministrijas (turpmāk – Ministrija) augstākās amatpersonas. Ministrija atbild par starptautiskiem standartiem publisko finanšu vadības sistēmas izveidi valstī, kas iekļauj arī iekšējās kontroles, ārējā un iekšējā audita jautājumus.

Valsts kontrolieres padomniece stratēģiskos jautājumos Marita Salgrāve Tunisijas kolēģus iepazīstināja ar Valsts kontroles kā Augstākās revīzijas iestādes lomu publisko finanšu vadības sistēmā, ko nosaka gan Latvijas tiesību akti, gan Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas INTOSAI izdotie standarti, gan Valsts kontroles piemērotā “labā prakse”.

Īpaša uzmanība tika pievērsta metodēm, ar kurām Valsts kontrole kā ārējais auditors pārliecinās par publisko finanšu vadības atbilstību un efektivitāti. Tunisijas pārstāvjiem vērtīgi un interesanti bija Valsts kontroles nesen veikto finanšu, atbilstības un lietderības revīziju praktiskie piemēri, sniedzot priekšstatu par to, kādu apjomu un tematiku valsts augstākais ārējais auditors spēj pārbaudīt un kā ietekmēt valsts un pašvaldību pārvaldes efektivitāti un tādējādi – tautsaimniecības attīstību.

Interesanta diskusija izvērtās par dažādām pieejām finanšu vadībā un kontrolē centralizētu un decentralizētu vadības sistēmu gadījumā, tajā skaitā – par iestāžu vadītāju lomu publisko resursu likumīgā un lietderīgā izlietošanā.

Valsts kontroles apmeklējums Tunisijas Attīstības, investīciju un starptautiskās sadarbības ministrijas pārstāvjiem bija daļa no TAIEX mācību vizītes Latvijā, ko organizē Finanšu ministrija un kas ilgst no 4. līdz 8. septembrim. Tunisijas delegācija tikās arī ar Finanšu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Bankas un SIA “Lattelecom” pārstāvjiem.

TAIEX ir Eiropas Komisijas programma valsts pārvaldes darbinieku tehniskā atbalsta un informācijas apmaiņas veicināšanai, lai sniegtu atbalstu Eiropas normatīvā regulējuma ieviešanā. TAIEX mācību vizītes izmaksas pilnā apmērā sedz Eiropas Komisija.