Sākumlapa » Aktuālā informācija » Jaunumi » Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija?

Vai ventspilnieki zina, ar ko ikdienā nodarbojas Ventspils pilsētas pašvaldības policija?

14/03/2018 Drukāt šo rakstu

Ventspils pilsētas pašvaldība, uzdodot pašvaldības policijai nodrošināt domes amatpersonas ar autotransportu, rada maldīgu iespaidu par resursiem sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Pašvaldības policija paralēli tiešajiem pienākumiem iesaistās arī maksas pakalpojumu sniegšanā. Pašvaldība apņēmusies risināt Valsts kontroles revīzijā atklātos trūkumus un stiprināt kontroli pār pašvaldības policiju, lai tā mērķtiecīgāk darbotos ventspilnieku interesēs. Darāmā daudz – jāpārvērtē policijas maksas pakalpojumu sniegšana, jāpilnveido degvielas uzskaites kontroles sistēma, jānodrošina vienlīdzīga pieeja administratīvo sodu piemērošanā.

Valsts kontroles ieskatā Ventspils iedzīvotājiem var rasties maldīgs priekšstats par līdzekļu apjomu, ko pašvaldība patiesībā atvēl sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pilsētā. Revidenti konstatējuši, ka pašvaldība ar rīkojumu ir uzdevusi konkrētas pašvaldības policijas automašīnas, arī luksus klases, ar autovadītājiem (inspektoriem) izmantot domes amatpersonu  vajadzībām. Šie policistu pienākumi nav saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu. Taču atalgojums, degvielas un citas ar amatpersonu vadāšanu saistītas izmaksas vismaz 265 tūkst. eiro apmērā 2015. un 2016. gadā segtas no pašvaldības policijas budžeta, kaut arī pēc būtības tie ir domes administrācijas izdevumi.

Turklāt Ventspils pašvaldības policija dažām automašīnām noteikusi pat divas reizes lielāku degvielas patēriņu, nekā norādīts CSDD informatīvajā sistēmā šīm automašīnām. Pašvaldības policija mēdz neievērot arī savu degvielas patēriņa normas noteikšanas kārtību. Tā paredz degvielas patēriņu rēķināt, pamatojoties uz nobraukto kilometru skaitu un izlietotās degvielas daudzumu – pielejot pilnu bāku un fiksējot odometra rādījumus. Taču revīzijā secināts, ka bāka tiek piepildīta vairākkārt, nefiksējot odometra rādījumu. Ventspils pilsētas pašvaldība ir apņēmusies pilnveidot degvielas patēriņa kontroli un apsvērt iespēju no policijas pārņemt domes vajadzībām izmantotās automašīnas.

Revīzijā vērtēti arī pašvaldības policijas līgumi par maksas pakalpojumiem – komersantu objektu un teritoriju uzraudzība. Ventspils pašvaldības policijas priekšnieks skaidroja, ka tas tiek darīts paralēli tiešajiem pienākumiem, nodrošinot sabiedrisko kārtību pilsētā. Analizējot līgumu izpildei un sabiedriskās kārtības nodrošināšanai patērēto patrulēšanas laiku, pēc revidentu aplēses, pašvaldības policija nepilnu trešdaļu no pamatpienākumu pildīšanai paredzētā laika ir veltījusi objektu uzraudzībai un tāpat nav izpildījusi trešdaļu līgumsaistību vismaz 70 tūkst. eiro apmērā. Pakalpojumu saņēmēji gan bez sūdzībām esot samaksājuši visus rēķinus kopsummā par 207 tūkst. eiro. Tomēr šādi pašvaldība ir iesaistījusies komercdarbībā, un Ventspils pilsētas pašvaldībai jāizvērtē pašvaldības policijas sniegto maksas pakalpojumu nepieciešamība, piemērotība un ekonomiskums.

Kaut arī Ventspils brīvostas pārvalde par gandrīz 1 milj. eiro bija noslēgusi līgumu ar Ventspils pašvaldības policiju par ostas objektu un pieguļošās teritorijas uzraudzību, Ventspils pilsētas pašvaldība no iekasētajām ostas maksām, kas ir paredzētas ostas infrastruktūras attīstībai, ir piešķīrusi 235 tūkst. eiro pašvaldības policijas uzturēšanas izdevumu segšanai – virtuves inventāra un trauku iegādei, automašīnu uzturēšanas un citiem izdevumiem. Revīzijas laikā Valsts kontrole nevarēja gūt pārliecību, ka šie līdzekļi ir izlietoti ar ostas darbību saistītās infrastruktūras attīstībai. Līdz ar to pašvaldībai jāpilnveido iekasēto ostas maksu izlietojuma kontrole.

Vērtējot Ventspils pašvaldības policijas rezultatīvos rādītājus, secināts, ka tā laikā reaģē uz 99 % izsaukumu. Paši iedzīvotāji arī, šķiet, kļūst likumpaklausīgāki. Par to liecina arvien retāk konstatētie pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpumi. 84 % administratīvo pārkāpumu gadījumu policija izvēlas izteikt mutvārdu aizrādījumu. Tā kā pamatojums šādai izvēlei nav dokumentēts, jāpārliecinās, vai tiešām sodu piemērošanā ir nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem iedzīvotājiem.

Revīzijas ietvaros veiktā aptauja rāda, ka 83 % ventspilnieku ir apmierināti ar pašvaldības policijas darbu, kas sasaucas ar revīzijā secināto – savlaicīgu reaģēšanu uz izsaukumiem un kritumu saistošo noteikumu pārkāpumos. Taču tikai aptuveni puse respondentu uzskata, ka ir pietiekami informēti par pašvaldības policijas darbu. Revīzijā konstatētais gan apliecina nepieciešamību Ventspils pilsētas pašvaldībai rūpēties par skaidru un likumiem atbilstošu pašvaldības policijas finansēšanu.

Revīzija “Vai pašvaldību rīcība ar mantu un finanšu līdzekļiem, piedaloties sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanā, ir efektīva, ekonomiska un atbilst normatīvo aktu prasībām” ir veikta par laika posmu no 2015. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim. Ventspils pilsētas pašvaldība ir viena no 15 revīzijā iekļautajām pašvaldībām.

Sākuma foto no: “© Foto: Ventspils Tūrisma informācijas centrs”

Komentāri

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *