- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Valsts kontrole revidēs Talsu pašvaldības saimniekošanu kapitālsabiedrībās

Valsts kontrole ir uzsākusi revīziju Talsu novada pašvaldībā, kuras uzmanības centrā būs pašvaldības kapitālsabiedrību sniegtie pakalpojumi Talsu novada iedzīvotājiem, kā arī kapitālsabiedrību pārvaldības tiesiskums un atbilstība labās prakses principiem.

Revīzija ir uzsākta, pamatojoties uz Valsts kontroles veikto risku analīzi, kā arī ņemot vērā gan pašvaldības iekšējā auditora, gan ārējā revidenta konstatētās nepilnības un riskus. Par  Talsu novada pašvaldību ir saņemts arī ievērojams skaits iedzīvotāju sūdzību, kas Talsus ierindo starp pašvaldībām –  “līderēm”, par kurām Valsts kontrolei sūdzas iedzīvotāji.

Par Valsts kontroles konstatētajiem riskiem pārbaudes  Talsu novada pašvaldībā ir veicis gan tās iekšējais auditors, gan pašvaldības piesaistītais zvērinātais revidents. Tomēr no Talsu novada pašvaldības vadības nav vērojama atsaucība un ieinteresētība ne par ārējā revidenta, ne iekšējā auditora norādīto trūkumu novēršanu un sniegtajiem ieteikumiem darbības un finanšu pārvaldības pilnveidošanai.

Gluži pretēji – pēc Valsts kontroles tikšanās ar Talsu novada pašvaldības deputātiem šī gada pavasarī, kad  deputāti tika informēti par Valsts kontroles identificētajiem riskiem ar aicinājumu veikt pasākumus risku mazināšanai vai novēršanai, no pašvaldības saņemtā informācija, diemžēl, nav viesusi pārliecību par veikto pasākumu efektivitāti, kā rezultātā Valsts kontrolei bija pamats lemt par revīzijas uzsākšanu.

Papildus tam jau 2018.gada otrajā pusē Valsts kontrole sāka saņemt iedzīvotāju iesniegumus, kuros ir norādīts uz trūkumiem, kas saskatāmi pašvaldības darbā gandrīz katrā tās atbildības jomā, – līdz gada beigām tika saņemti 16 iesniegumi. Iedzīvotāji turpina iesniegt sūdzības arī šajā gadā, līdz augusta vidum saņemti jau 36 iesniegumi.

Talsu novada pašvaldība ir dalībnieks piecās kapitālsabiedrībās. Valsts kontrolē ir saņemtas sūdzības par nepilnībām kapitālsabiedrību – SIA “Talsu Namsaimnieks”, SIA “Talsu televīzija”, SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” un SIA “Talsu Ūdens” – darbībā. Tas liecina par uzraudzības nepietiekamību no kapitāldaļu turētāja puses.

Revīziju plānots pabeigt nākamā gada pavasarī, kad ar tās rezultātiem tiks iepazīstināti žurnālisti un sabiedrība.