- Latvijas Republikas Valsts kontrole - http://www.lrvk.gov.lv -

Valsts kontrole: revīzijas ieteikumi palīdz sakārtot pedagogu atlīdzības sistēmu

Nepilnu gadu pēc desmit pašvaldībās veiktās revīzijas “Vai valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai vadības sistēma ir efektīva un nodrošina normatīvo aktu prasībām atbilstošu līdzekļu izlietojumu?” puse revidēto pašvaldību jau ieviesušas ieteikumus, tā novēršot nevienlīdzīgu attieksmi pret pedagogiem atlīdzības jautājumos un sakārtojot tos vēl pirms jaunā mācību gada sākuma.

“Veiktajā revīzijā atklājām lieku birokrātismu pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba uzskaitē un apmaksā, augstus pārkāpumu riskus un vairākas neskaidrības pedagogu darba samaksas noteikumos. Šobrīd esam gandarīti, ka mūsu ieteikumi ir tikuši uzklausīti, un īsi pirms mācību gada veiktās izmaiņas vieš pamatotas cerības, ka beidzot ledus ir sakustējies arī izglītības nozarē. Tomēr izglītības jomas sakārtošanā pašvaldībām un skolām vēl daudz darāmā, tāpat kā par to atbildīgajai Izglītības un zinātnes ministrijai,” atzīst valsts kontroliere Elita Krūmiņa.

Ieteikumi ieviesti Auces, Kocēnu, Krustpils, Salas un Vecumnieku novada pašvaldībās, četrām pašvaldībām vēl nav pienācis ieviešanas termiņš – Burtnieku, Kokneses, Krimuldas un Ķeguma novadam, bet Neretas novads to nav paveicis termiņā. Arī Izglītības un zinātnes ministrija turpina ieteikumu ieviešanu.

Revīzijas rezultātā pašvaldībām tika sniegti 68 ieteikumi, no kuriem šobrīd piecās pašvaldībās ir ieviesti 34 ieteikumi. Izglītības un zinātnes ministrijai jāturpina darbs pie 7 ieteikumu ieviešanas.

Faktiski tas nozīmē, ka piecu pašvaldību 19 izglītības iestāžu 509 pedagogiem beidzot tiek nodrošinātas tiesības savlaicīgi saņemt informāciju par paredzamo darba slodzi un iespējamo samaksas apmēru jaunajā mācību gadā. Bet pilnveidojot darba laika uzskaiti, pašvaldības ir novērsušas nepilnības, kas skāra 828 izglītības iestāžu pedagogus, kuriem netika apmaksātas nostrādātās virsstundas atbilstoši normatīvajam regulējumam.

Ieteikumu ieviešanas rezultātā piecās pašvaldībās jau tiek nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret pedagogiem, nosakot tiem darba algas likmi, veicamo papildus darbu un piešķiramo prēmijas un naudas balvas apmēru. Tāpat šo pašvaldību izglītības iestādēs ir noteikti kritēriji saprotamai, uz darba rezultātu balstītai piemaksu, prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtībai. Tādejādi pedagogiem ir dota vienlīdzīga iespēja, izpildot noteiktos kritērijus, iegūt papildu darba samaksu.